Arbeidsstøtte for saksbehandlere og ledere

Starte og slutte

Mottak av ansatte og ulike former for avslutning av arbeidsforhold

Ny som ansatt ved UiT

Det er mennesker som skaper verdier hos oss, og en god integrering av nyansatte er viktig for at nye medarbeidere raskt kommer inn i arbeidet og trives ved UiT. Det er nærmeste leder som er hovedansvarlig for at nye ansatt blir tatt imot på en god måte. Informasjon om hvordan vi tar imot nyansatte finnes på denne siden. Konkrete råd og tips til deg som leder om hvordan du lykkes med mottak som gir fornøyde og produktive nyansatte finner du i Statens arbeidsgiverportal hos DFØ

Når flytting er nødvendig i forbindelse med overgang fra en statlig stilling til en annen, eller ved annen pålagt flytting på grunn av endret tjenestested i Norge, kan arbeidstaker få dekket utgifter i samsvar med Særavtale om dekning av flyttekostnader.

Har arbeidstaker fått dekket flyttekostnader tidligere, gis bare ny dekning hvis arbeidsgiver mener det er nødvendig.
 
Forutgående tjenestetid
Flyttekostnader dekkes i utgangspunktet bare ved flytting etter 4 års umiddelbart forutgående tjenestetid i staten. Arbeidsgiver kan likevel fravike kravet i noen tilfeller, blant annet for stillinger der det er spesielt vanskelig å rekruttere. 

Når flytting skjer som følge av pålagt eller avtalt endret tjenestested, eller som følge av geografisk flytting av hele eller deler av virksomheten, gjelder ikke kravet om 4 års forutgående tjenestetid.

Bindingstid
Når arbeidstaker har fått dekket flyttekostnader, skal det som hovedregel inngås avtale om bindingstid. Normal bindingstid er 1 år. 
 
Flytteregulativet § 3 åpner for at det kan gjøres fravik fra kravet om 4 års forutgående tjeneste som betingelse for å få tilstått flyttegodtgjørelse. I skriv av 28.4.1999 er avgjørelsesmyndigheten delegert til den enkelte institusjon.
 
Avgjørelsesmyndighet i saker om flytting fra utlandet er delegert til den enkelte institusjon.
 

UiT har disse tilpasningene i flytteregulativet:

  1. Universitetsdirektøren gir anledning til å dekke utgifter til flytting etter regulativet, underforutsetning av 1 års tjenestegjøring i stillingen, se særavtale om bindingstid.
  2. Slutter arbeidstaker før bindingstiden er ute, skal en forholdsmessig del av flytteutgiftene tilbakebetales. Beløpet som skal tilbakebetales kan bli trukket i lønn. Dette vil fremgå av avtale om bindingstid. 
  3. Universitetsdirektøren gir adgang til bruk av fly i forbindelse med flytting, dersom dette er for "statens billigtse måte å reise på". Det gis anledning til å dekke reisen etter kostnad for fly selv om egen bil benyttes.
  4. Universitetsdirektøren gir adgang til å dekke utgifter til flytting fra utlandet til Norge  med inntill kr 80.000,- når vedkommende er eneste kvalifiserte søker. I de tilfeller hvor det er flere kvalifiserte søkere, gis det dekning tilpasset godtgjørelse for flytting innelands etter Særavtale om dekning av flyttekostnader.
  5. Dekning av flytteutgifter jf §  7, som kun kan skje ved flytting fra utlandet og hjem til Norge, kan gis med ett beløp på inntill kr 80.000,-

Sist endret: 06.06.2024
Printvennlig innhold: Flyttegodtgjørelse
Sist endret: 13.03.2024

Seniorpolitikk

Seniorene representerer en viktig arbeidskraft som UiT ønsker å beholde, ivareta og utvikle. UiT har som mål å vedlikeholde institusjonen som en attraktiv arbeidsplass for alle, inkludert seniorene. For at arbeidsplassen skal oppleves som attraktiv er det viktig at den enkelte medarbeider føler å bli sett og verdsatt, og at arbeidsplassen byr på utvikling og utfordringer. Nærmere informasjon om seniorpolitikk i staten finner du i Statens arbeidsgiverportal hos DFØ

Sist endret: 09.03.2024

Avslutning av arbeidsforhold ved UiT

Det finnes forskjellige måter å avslutte et arbeidsforhold i staten. 

Den ansatte skal sende skriftlig oppsigelse av stillingen til sin enhet/leder, dette gjelder også ved AFP/alderspensjon. Oppsigelse sendes via selvbetjeningsportalen DFØ, med unntak av oppsigelser som gjelder AFP/alderspensjon. Disse skal sendes via mail direkte til leder. Leder skal videresende oppsigelsen til fellestjenesten.

Årsak til oppsigelsen må fremgå (for eksempel overgang til ny intern/ekstern stilling, avgang med hel/delvis AFP eller alderspensjon). Den ansatte må også informere om eventuelle resterende feriedager skal avvikles før fratredelse. Feriedagene må registreres i selvbetjeningsportalen DFØ. Dersom den ansatte ikke skal avvikle feriedagene blir dette utbetalt i sluttoppgjøret. Sluttoppgjør utbetales påfølgende måned.

En ansatt som går over til pensjon må sende oppsigelse senest 3-4 mnd. før pensjon. Det skal også avholdes et digitalt møte med leder og fellestjenesten for å sikre rett saksgang.

Etter at den ansatte har sagt opp, kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale en kortere oppsigelsesfrist. Når den ansatte selv har sagt opp sin stilling kan arbeidsgiver gå med på en kortere frist enn bestemmelsen angis, hvis arbeidsforholdene tillater det.

I noen tilfeller ønsker arbeidstaker å trekke oppsigelsen tilbake. Trekkes oppsigelsen vil det være opp til arbeidsgiver å bestemme om tilbaketrekningen skal aksepteres eller ei. Har arbeidstaker levert skriftlig oppsigelse som er utvetydig og uten forbehold, vil arbeidsgiver normalt ikke ha noen plikt til å akseptere at arbeidstaker trekker sin oppsigelse.  

Ved avgang når ansatt blir 70 år, vil den ansatte, i god tid, motta en digital orientering om opphør av stilling etter lov om aldersgrense for statsansatte. Leder vil få kopi.


Sist endret: 12.03.2024
Printvennlig innhold: Oppsigelser

Hva skjer når midlertidig ansettelse opphører?

Midlertidige arbeidsavtaler etter statsansatteloven § 9, opphører når det avtalte tidsrommet er over, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, hvis ikke noe annet følger av skriftlig avtale.

Åremål
Den som er ansatt på åremål etter statsansatteloven § 10, skal fratre stillingen uten oppsigelse på det tidspunktet åremålsperioden går ut.

Krav om skriftlig varsel
Statsansatte som har vært midlertidig ansatt i mer enn ett år har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratredelse, senest en måned før fratredelsestidspunktet.

Varselet anses for gitt når det er kommet frem til den ansatte. Arbeidsgiver kan uansett ikke kreve at arbeidstaker slutter i stillingen før én måned etter at varselet kom fram.


Sist endret: 06.03.2024
Printvennlig innhold: Opphør av midlertidige tjenester

Fellestjenesten ved UiT følger opp ansatte som skal søke om å ta ut avtalefestet pensjon (AFP) eller som skal gå av med alderspensjon.

Ansatte ved UiT, som planlegger å ta ut pensjon, skal delta i et planleggingsmøte sammen med leder og en saksbehandler fra fellestjenesten. I møtet gjennomgås den formelle prosessen. 

Ansatte må melde seg på planleggingsmøtet her

Utfyllende informasjon om AFP/Alderspensjon finnes på spk.no og nav.no.

Emeritus

Ansatte professorer og dosenter som skal gå av med full alderspensjon kan søke om emeritusstatus. Emeritus er en honorær tilknytning til arbeidsstedet. Det utbetales ikke lønn, men vedkommende tildeles arbeidsplass og nødvendig forskningsfasiliteter. Ansatte som ønsker emeritustilknytning må ta kontakt med sitt institutt.


Sist endret: 03.06.2024
Printvennlig innhold: Avgang ved avtalefestet pensjon/alderpensjon

Ansatte kan sies opp når oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens forhold, jf statsansattelovens § 19.

Oppsigelsen skal være saklig begrunnet. Det skal foretas en avveiing mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den ansatte.  Seksjon for personal og organisasjon (SPOR) leder saksbehandlingen i alle tilfeller av oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold. Enhetene må kontakte SPOR for planlegging av oppsigelsesprosessen. For nærmere informasjon om hvordan oppsigelsesprosesser gjennomføres se Arbeidsrutine for oppsigelse etter statsansattelovens § 19 (1) og 20 (1) a og b


Sist endret: 13.03.2024
Printvennlig innhold: Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Ansatte kan sies opp når oppsigelsen er saklig begrunnet  i arbeidstakers forhold, jf statsansattelovens § 20. Ansatte kan sies opp når vedkommende 

- ikke er i stand til å gjenoppta arbeidet på grunn av sykdom

- ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller foreskrevet for stillingen

- på grunn av vedvarende mangelfull arbeidsutførelse er uskikket til stillingen, eller

- gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter

Oppsigelsen skal være saklig begrunnet og annen passende stilling skal vurderes i de to første tilfellene. Seksjon for personal og organisasjon (SPOR) leder saksbehandlingen i alle tilfeller av oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold. Enhetene må kontakte SPOR for planlegging av oppsigelsesprosessen. For nærmere informasjon om hvordan oppsigelsesprosesser gjennomføres se Arbeidsrutine for oppsigelse etter statsansattelovens § 19 (1) og 20 (1) a og b


Sist endret: 13.03.2024
Printvennlig innhold: Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Arbeidstaker som fratrer stillingen ved oppsigelse har rett på sluttattest. Foruten personlige data, skal attesten gi opplysninger om arbeidets art og ansettelsestid.

Ønsker den ansatte en sluttattest som er mer utfyllende enn minimumskravene, må det bes spesielt om det. Ved UiT er det vanlige er at vi bruker standard sluttattest.

Dersom du imidlertid ønsker å skrive en mer personlig attest bør du ta dette opp med fellestjenesten for konkrete råd og innspill, og også for å sjekke at du har de rette opplysninger om navn, fødselsdato og ansettelsestid.

Vær oppmersom på at arbeidstakere som har fått avskjed også har krav på sluttattest, men at leder der kan opplyse om at vedkommende har fått avskjed.


Sist endret: 11.03.2024
Printvennlig innhold: Sluttattest
Sist endret: 09.03.2024
Starte og slutte