randi sigurdsen ns 010.jpg
randi sigurdsen ns 010.jpg
Det juridiske fakultet randi.sigurdsen@uit.no +4777646355 Tromsø TEO-H4 4.503

Randi Sigurdsen


Professor / 2. avd. leder


 • Trude Haugli, Randi Sigurdsen :
  Om foreldreansvar og barns rett til helsehjelp
  Gyldendal Juridisk 2020
 • Terje Bektesevic Holmlund, Peter W. Foltz, Alex S. Cohen, Håvard D. Johansen, Randi Sigurdsen, Pål Fugeli m.fl.:
  Moving psychological assessment out of the controlled laboratory setting: Practical challenges
  Psychological Assessment 2019 ARKIV / DOI
 • Randi Sigurdsen :
  CRPD-komiteens tolkning av artikkel 12 – Likhet for loven, Hva betyr det for barn?
  Fagbokforlaget 2019
 • Randi Sigurdsen :
  Children's Right to Respect for Their Human Dignity
  Brill|Nijhoff 2019 ARKIV / DOI
 • Randi Sigurdsen :
  Barns krav på respekt for sitt menneskeverd
  Fagbokforlaget 2018
 • Randi Sigurdsen :
  Barnets rett til beskyttelse under behandling av barnevernssak. NOU 2016: 16 Ny barnevernslov
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 DOI
 • Randi Sigurdsen :
  Rett til barneverntjenester. Vil rettskrav styrke barns rettsstilling?
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015
 • Randi Sigurdsen :
  Rt. 2013 s. 1689 - Å dømme i verdispørsmål
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015
 • Randi Sigurdsen :
  Den rettskildemessige betydningen av Barnekomiteens generelle kommentarer
  Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2014
 • Randi Sigurdsen :
  Spesialisttjenester til barn - om barnevernloven §§ 5-1 og 5-6
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013
 • Randi Sigurdsen :
  Plassering av barn i barnebolig - krenkelse av barns menneskerettigheter?
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2011
 • Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen, Lena R. Lauritsen Bendiksen :
  Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries
  Brill|Nijhoff 2019
 • Randi Sigurdsen :
  Tvangsplassering av barn med utfordrende atferd
  Fagbokforlaget 2015
 • Trude Haugli, Randi Sigurdsen :
  Project presentation: Children's right to health
  2020
 • Steinar Vikholt, Randi Sigurdsen :
  Skikkethetsvurdering i høyere utdanning
  21. august 2020 FULLTEKST
 • Randi Sigurdsen :
  Forslag til tvangsbegrensningslov – noen hovedpunkter
  Kritisk juss 2019
 • Trude Haugli, Randi Sigurdsen :
  The best interests of the child in decisions on health matters
  2018
 • Randi Sigurdsen :
  Barns grunnleggende rettigheter, og betydningen av disse innenfor velferdslovgivningen, med særlig vekt på rettsstillingen til utvalgte sårbare barnegrupper.
  2016
 • Randi Sigurdsen :
  Barnekonvensjonen - et virkemiddel for å styrke barns rettigheter
  2015
 • Randi Sigurdsen :
  Barnekonvensjonen artikkel 12 - barns rett til å bli hørt
  2015
 • Randi Sigurdsen :
  Tvangsplassering av barn med utfordrende atferd
  2015
 • Randi Sigurdsen :
  Beskyttelse av sårbare barnegrupper
  2015
 • Randi Sigurdsen :
  Tvangsplassering av barn med utfordrende atferd - metodiske utfordringer
  2015
 • Randi Sigurdsen :
  Barnekonvensjonen - hvordan styrke barns rettigheter
  2015
 • Randi Sigurdsen :
  Skjæringspunktet mellom barnevern og psykiatri
  2015
 • Randi Sigurdsen :
  Barns medvirkning i egen sak
  2015
 • Randi Sigurdsen :
  Tvangsplassering av barn i institusjoner - spesielt om barn som er psykisk syke
  2014
 • Randi Sigurdsen :
  Ulike nasjonale hjemler for bruk av tvang. Hvorfor?
  2014
 • Randi Sigurdsen :
  Barnekonvensjonen som redskap for å styrke barns rettigheter
  2014
 • Randi Sigurdsen :
  Retten til personlig frihet - en grunnleggende menneskerettighet
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  TEO-H4 4.503