randi sigurdsen ns 010.jpg
randi sigurdsen ns 010.jpg
Det juridiske fakultet randi.sigurdsen@uit.no +4777646355 Tromsø TEO-H4 4.503

Randi Sigurdsen


Professor / 2. avd. leder


 • Haugli, Trude; Sigurdsen, Randi. Om foreldreansvar og barns rett til helsehjelp. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498.
 • Sigurdsen, Randi. CRPD-komiteens tolkning av artikkel 12 – Likhet for loven, Hva betyr det for barn?. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 411 - 425.
 • Sigurdsen, Randi. Children's Right to Respect for Their Human Dignity. Brill|Nijhoff 2019; Volum 5 (1) ISBN 978-90-04-38281-7. ISSN 2405-8343.s 19 - 36.s doi: https://doi.org/10.1163/9789004382817_003.
 • Holmlund, Terje Bektesevic; Foltz, Peter W.; Cohen, Alex S.; Johansen, Håvard D.; Sigurdsen, Randi; Fugeli, Pål; Bergsager, Dagfinn; Cheng, Jian; Bernstein, Jared; Rosenfeld, Elizabeth; Elvevåg, Brita. Moving psychological assessment out of the controlled laboratory setting: Practical challenges. Psychological Assessment 2019; Volum 31 (3). ISSN 1040-3590.s 292 - 303.s doi: 10.1037/pas0000647.
 • Sigurdsen, Randi. Barns krav på respekt for sitt menneskeverd. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 289 - 306.
 • Sigurdsen, Randi. Barnets rett til beskyttelse under behandling av barnevernssak. NOU 2016: 16 Ny barnevernslov. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017; Volum 4. ISSN 1503-2965.s 290 - 304.s doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-04-03.
 • Sigurdsen, Randi. Rett til barneverntjenester. Vil rettskrav styrke barns rettsstilling?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015. ISSN 1503-2965.s 316 - 346.
 • Sigurdsen, Randi. Rt. 2013 s. 1689 - Å dømme i verdispørsmål. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015 (2). ISSN 1503-2965.s 137 - 153.
 • Sigurdsen, Randi. Den rettskildemessige betydningen av Barnekomiteens generelle kommentarer. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2014 (1). ISSN 0105-1121.s 43 - 60.
 • Sigurdsen, Randi. Spesialisttjenester til barn - om barnevernloven §§ 5-1 og 5-6. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 (4). ISSN 1503-2965.s 246 - 260.
 • Sigurdsen, Randi. Plassering av barn i barnebolig - krenkelse av barns menneskerettigheter?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2011; Volum 9 (3). ISSN 1503-2965.s 198 - 220.
 • Haugli, Trude; Nylund, Anna; Sigurdsen, Randi; Bendiksen, Lena R. Lauritsen. Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries. Brill|Nijhoff 2019; Volum 5 (1) ISBN 978-90-04-38281-7. ISSN 2405-8343.s 317 - 337.s doi: https://doi.org/10.1163/9789004382817_017.
 • Sigurdsen, Randi. Tvangsplassering av barn med utfordrende atferd. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1839-4.
 • Vikholt, Steinar; Sigurdsen, Randi. Skikkethetsvurdering i høyere utdanning. (fulltekst) 2020.
 • Haugli, Trude; Sigurdsen, Randi. Project presentation: Children's right to health. Nordic Biomedical and Health Law Conference 2020-10-23 - 2020-10-23 2020.
 • Sigurdsen, Randi. Forslag til tvangsbegrensningslov – noen hovedpunkter. Kritisk juss 2019; Volum 3. ISSN 0804-7375.s 129 - 145.
 • Haugli, Trude; Sigurdsen, Randi. The best interests of the child in decisions on health matters. Seminar 2018-11-12 - 2018-11-13 2018.
 • Sigurdsen, Randi. Barns grunnleggende rettigheter, og betydningen av disse innenfor velferdslovgivningen, med særlig vekt på rettsstillingen til utvalgte sårbare barnegrupper.. Konferanse om barns menneskerettigheter 2016-10-31 - 2016-10-31 2016.
 • Sigurdsen, Randi. Tvangsplassering av barn med utfordrende atferd - metodiske utfordringer. Forskergruppeseminar 2015-11-09 - 2015-11-09 2015.
 • Sigurdsen, Randi. Tvangsplassering av barn med utfordrende atferd. Internseminar Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2015-10-30 - 2015-10-30 2015.
 • Sigurdsen, Randi. Barnekonvensjonen artikkel 12 - barns rett til å bli hørt. Redd Barna seminar 2015-09-23 - 2015-09-23 2015.
 • Sigurdsen, Randi. Barnekonvensjonen - et virkemiddel for å styrke barns rettigheter. Embetskonferanse 2015-09-14 - 2015-09-14 2015.
 • Sigurdsen, Randi. Barnekonvensjonen - hvordan styrke barns rettigheter. Landskonferanse for fylkesmennene 2015-09-08 - 2015-09-08 2015.
 • Sigurdsen, Randi. Beskyttelse av sårbare barnegrupper. Landskonferanse for fylkesmennene om Barnekonvensjonen 2015-09-08 - 2015-09-08 2015.
 • Sigurdsen, Randi. Skjæringspunktet mellom barnevern og psykiatri. Landssamling for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 2015-06-08 - 2015-06-09 2015.
 • Sigurdsen, Randi. Barns medvirkning i egen sak. Landssamling for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 2015-06-08 - 2015-06-09 2015.
 • Sigurdsen, Randi. Ulike nasjonale hjemler for bruk av tvang. Hvorfor?. Fylkesmannen i Telemarks høstkonferanse 2014-10-14 - 2014-10-14 2014.
 • Sigurdsen, Randi. Retten til personlig frihet - en grunnleggende menneskerettighet. Fylkesmannen i Telemarks høstkonferanse 2014-10-14 - 2014-10-14 2014.
 • Sigurdsen, Randi. Barnekonvensjonen som redskap for å styrke barns rettigheter. Erfaringskonferanse. FNs barnekonvensjon. Til barns beste 2014-09-23 - 2014-09-23 2014.
 • Sigurdsen, Randi. Tvangsplassering av barn i institusjoner - spesielt om barn som er psykisk syke. Faglig seminar 2014-04-24 - 2014-04-24 2014.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  TEO-H4 4.503