Bilde av Nylund, Anna
Bilde av Nylund, Anna
Det juridiske fakultet any003@post.uit.no +4777649173 Tromsø

Anna Nylund


Professor, leder for forskergruppen i prosessrett og tvisteløsning

Stillingsbeskrivelse

https://orcid.org/0000-0003-0287-2868


 • Anna Nylund :
  Agreements Related to Alternative Dispute Resolution
  Eleven International Publishing 2024
 • Anna Nylund :
  Shaping Civil Litigation Using Procedural Agreements: Perspectives and Prospects
  Eleven International Publishing 2024
 • Anna Nylund :
  Comparative insights on courts and court proceedings during the pandemic
  V&R Unipress 2023 DOI
 • Anna Nylund :
  Alternative Dispute Resolution
  Edward Elgar Publishing 2023 DOI
 • Anna Nylund :
  An Introduction to Finnish Legal Culture
  Springer Nature 2023
 • Ingun Fornes, Anna Nylund :
  Barnekonvensjonen i norsk rett: Fra mangel på endring til kulturendring?
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 2023
 • Agnes Camilla Bernt, Anna Nylund :
  Barns medvirkningsrett i saker etter barneloven og barnevernsloven om bosted, omsorg, foreldreansvar og samvær mv
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 2023
 • Anna Nylund, Ingun Fornes :
  Barnekonvensjonen i norsk rett: En innledning
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 2023
 • Anna Nylund :
  Håndheving av barns rettigheter
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 2023
 • Anna Nylund, Antonio Cabral :
  General Report: Contractualisation of Civil Litigation
  Intersentia 2023
 • Anna Nylund, Magne Strandberg, Marit Ellingsen Tjelmeland :
  Contractualisation of Civil Litigation in Norway: Flexibility and Cooperation in a Rule-Based Tradition
  Intersentia 2023
 • Anna Nylund :
  Civil Procedure and the Rule of Law in Scandinavia
  Scandinavian Studies in Law 2023
 • Anna Nylund :
  Den sivile rettspleien
  Fagbokforlaget 2023
 • Anna Nylund :
  Nordic Family Mediation: Towards a System of Differentiated Services?
  Palgrave Macmillan 2023 FULLTEKST
 • Anna Nylund :
  En introduksjon til EU/EØS-sivilprosessrett
  Jussens venner 2023 DOI
 • Anna Nylund :
  Oral Proceedings During the Preparatory Stage
  International Journal of Procedural Law (IJPL) 2022
 • Anna Nylund :
  Alternative dispute resolution, justice and accountability in Norwegian civil justice
  Edward Elgar Publishing 2022 DOI
 • Anna Nylund :
  Alternativ tvisteløsning, kostnader og access to justice i norsk rett
  Santérus Academic Press Sweden 2022
 • Anna Nylund, Antonio Cabral :
  Shaping Civil Litigation Using Procedural Contracts
  Eleven International Publishing 2024
 • Ingun Fornes, Anna Nylund, Anneken Kari Sperr :
  Barnekonvensjonen i norsk rett: Prinsipper og praksis
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 2023
 • Anna Nylund, Antonio Cabral :
  Contractualisation of Civil Litigation
  Intersentia 2023
 • Anna Nylund :
  Cooperation, case management and access to information and evidence - an external perspective
  2024
 • Ingun Fornes, Anna Nylund :
  Barnekonvensjonen i norsk rett
  2024
 • Anna Nylund :
  Supreme Court and Alternative Dispute Resolution
  2024
 • Solfrid Mykland, Camilla Bernt, Anna Nylund, Lin Adrian :
  Ny undersøkelse om tidsbruk og prosedyrebruk i norske rettsmeklinger
  Rett24.no 27. februar 2024 FULLTEKST
 • Anna Nylund :
  Siviiliprosessia pohjoismaalaisittain
  2024
 • Anna Nylund, Ingun Fornes :
  Perspectives of Prospective OPIC Signatories
  2024
 • Ingun Fornes, Anna Nylund :
  Er det på tide å gi barna rett til å klage?
  Rett24.no 22. april 2024 FULLTEKST
 • Anna Nylund :
  BArns rett til medvirkning etter FNs barnekonvensjon
  2024
 • Anna Nylund :
  Saksmengden i førsteinstan i Norge og Norden
  2023
 • Anna Nylund :
  Våre perifere domstoler - en sammenligning mellom de nordiske land
  2023
 • Anna Nylund :
  Taxonomies of the structure of civil proceedings
  2023
 • Anna Nylund :
  ADR and the judiciary
  2023
 • Anna Nylund :
  Impulsreferat: Lehren und Folgen der Corona-Pandemie für die Justiz
  2023
 • Anna Nylund :
  Civil procedure and the rule of law in Scandinavia
  2023
 • Anna Nylund :
  Tvisteløsning i Norge i dag - meklingens plas
  2023
 • Anna Nylund :
  Vad jag pratar om när jag pratar om medling
  2023
 • Anna Nylund :
  Boundaries of a Nordic Legal Culture
  2023
 • Ingun Fornes, Anna Nylund :
  The UN Convention on the Rights of the Child - 20 years in Norwegian law
  2023
 • Anna Nylund :
  Ideological underpinnings of Scandinavian civil procedure
  2023
 • Anna Nylund :
  A principled approach to the digitalisation of civil procedure
  2023
 • Anna Nylund :
  Preliminary conclusions on Consumer Dispute Resolution mechanisms
  2023
 • Ingun Fornes, Anna Nylund :
  Etter 20 år med inkorporering: Hvor står vi? Erfaringer fra arbeidet med ny bok om barnekonvensjonen i Norge
  2023
 • Anna Nylund, Ingun Fornes :
  Barnekonvensjonen i norsk rett: Fra mangel på endring til kulturendring?
  2023
 • Anna Nylund :
  Mekling - etikk og veien videre
  2022
 • Anna Nylund :
  Hvordan sikre brukernes tilgang til domstolene sett fra akademias ståsted
  2022
 • Anna Nylund :
  Introduction: Perspectives on Orality in Civil Proceedings
  International Journal of Procedural Law (IJPL) 2022
 • Anna Nylund :
  Tidsbruk i rettssalene - er den norske prosessen baktung?
  2022
 • Anna Nylund :
  The Interface between the Judiciary and Alternative Dispute Resolution
  2022
 • Anna Nylund :
  Civil litigation in Norway
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  - (med Niemi-Kiesiläinen, Johanna) Valitus hovioikeuteen (Överklagan til hovrätten). I Lappalainen, Juha et.al. Prosessioikeus. WSOYPro 2007, pp. 947-990.
  - Tillgången till den andra instansen i tvistemål. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, Serie A nr 274, Helsingfors 2006.

  - Rättshjälp och rättegångskostander. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland nr. 3/2002, pp. 279-294.


  - Tillgången till den andra instansen i tvistemål. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland nr. 6/2006, pp. 601-606.
  - Anmeldelse av Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland nr. 1/2004, pp. 106-112.
  - Anmeldelse av Lindblom, Per Henrik: Miljöprocess I & II. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland nr. 1/2003, pp. 130-132.


  Forskningsinteresser

  Sivilprosessrett, særlig europeisering av sivilprosessretten

  Mekling og alternativ konfliktløsning

  Barn og konfliktløsning

  Komparativ rett

  Undervisning

   sivilprosess, forhandlinger og mekling, komparativ rett, juridisk metode og rettsteori


  Medlem i prosjekt


  CV

  Utvalgte nylige publikasjoner

  Krans, Bart; Nylund, Anna (eds.), Procedural Autonomy across Europe. Intersentia 2020 (ISBN 978-1-78068-906-7)

  Krans, Bart; Nylund, Anna (eds.), Civil Justice and Covid-19. : Septentrio Academic Publishing 2020 https://doi.org/10.7557/7.5472

  Nylund, Anna; Civil Procedure in Norway. Wolters Kluwer 2020 (ISBN 9789403526706)

  Nylund, Anna, Comparing the Efficiency and Quality of Civil Justice in Scandinavia: The Role of Structural Differences and Definitions of Quality. Civil Justice Quarterly 2019 38(4): 427-439

  Haugli, Trude; Nylund, Anna; Sigurdsen, Randi; Bendiksen, Lena R. Lauritsen (eds.), Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries, Stockholm Studies in Child Law and Children’s Rights, Brill 2019 (ISSN 2405-8343) https://doi.org/10.1163/9789004382817_021

  Utvalgte innlegg på konferanser

  - Comments on the European Rules of Civil Procedure. The Future of Civil Procedure in Europe.  A Nordic Perspective on the Model European Rules of Civil Procedure. Swedish Network for European Legal Studies and Uppsala University, 15 March 2021

  - Concentrated hearings and case management - international trends. Webinar on Concentrated Court Hearings: Why is it Not Possible in Western Balkan Judiciaries or is it? Norwegian Council of the Judiciary, 16 December 2020

   -ADR and formal justice: Rhetoric and Reality. Frontiers in Civil Justice; Erasmus University Rotterdam, 16 November 2020

  - Case management. ELI/UNIDROIT European Rules of Civil Procedure. The ELI Annual Conference - 4 September 2019

   

  Medlemskap i vitenskaplige organisasjoner:

  Det Norske Videnskabs-Akademiet

  Akademia Borealis

  International Association of Procedural Law (Council member)

  Nordisk forening for prosessrett (styremedlem)

  International Academy of Comparative Law

  International Association of Child Law Researchers
  Wissenschaftlichen Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht
  Norsk forening for komparativ rett
  Nordisk forening for meklingsforskning