No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Det juridiske fakultet markus.lie@uit.no +4777645293 90629851 Tromsø TEO-H4 4.501

Markus Hoel Lie


Professor


 • Markus Hoel Lie:
  "Rett og legitimasjon i ny kommunelov - og noen tanker om det rettspolitiske engasjement"
  Fagbokforlaget 2019
 • Markus Hoel Lie:
  Kombinasjonsfullmakt - en komparativ analyse av fullmakt på ulovfestet grunnlag
  Tidsskrift for Rettsvitenskap 2017 Ekstern lenke
 • Markus Hoel Lie:
  Gyldig avtale på tross av personelle kompetansebrudd i kommunen - en analyse av HR-2016-476-A og av forslagene til regulering av personelle kompetansebrudd i forslaget til ny kommunelov i NOU 2016: 4
  Lov og Rett 2016 Ekstern lenke
 • Markus Hoel Lie:
  Mellom delikt og kontrakt - en analyse og vurdering av dommen publisert i Rt. 2015 s. 276 (Bori boligbyggelag)
  Lov og Rett 2016 Ekstern lenke
 • Markus Hoel Lie:
  Kommuneloven bør endres
  Lov og Rett 2015
 • Markus hoel Lie:
  Mellom rettsstat og demokrati - En analyse og vurdering av dommen publisert i Rt. 2007 s. 1573 (Krekardommen)
  Lov og Rett 2012
 • Markus hoel Lie:
  Objektivt erstatningsansvar for uriktig offentlig myndighetsutøving?
  Lov og Rett 2012
 • Markus Hoel Lie, Johan Greger Aulstad:
  Rt. 2007 s. 257 - domstolprøvelsen av forvaltningsvedtak
  Jussens venner 2007
 • Markus Hoel Lie:
  Personvern og informert samtykke
  Fagbokforlaget 2013
 • Markus Hoel Lie, Thorbjørn Riise Haagensen:
  Inhabilitet for daglig leder og styremedlem i aksjeselskap og allmennaksjeselskap
  Fagbokforlaget 2004
 • Elisabeth Staksrud, Ivar Kolstad, Kirsten Johanne Bang, Lene Bomann-Larsen, Kjetil Fretheim, Rakel Christina Granaas, Kristian Berg Harpviken, Heidi Østbø Haugen, Kjetil Ansgar Jakobsen, Roar Johnsen, Markus Hoel Lie, Hadi Strømmen Lile, Anne Nevøy, Tove Klæboe Nilsen, May-Len Skilbrei, Vidar Enebakk:
  Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora
 • Markus Hoel Lie, kristin Solberg:
  Høringssvar til NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov
  2020
 • Markus Hoel Lie:
  Binding og erstatning ved kompetanseoverskridelse etter den nye kommuneloven
  Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2019 Ekstern lenke
 • Markus Hoel Lie:
  Rett og legitimasjon i kommunen (kombinasjonsfullmakt), og (litt om) bortfall av rett til å gjøre ugyldighetsinnsigelse gjeldende som følge av ulovfestede passivitetsregler
  2019
 • Markus Hoel Lie:
  Hvordan handle trygt på FINN.no?
  2018
 • Markus Hoel Lie:
  Hvordan handle trygt på Finn
  2018
 • Markus Hoel Lie:
  Kommunalrettslig representasjon
  2012
 • Markus hoel Lie:
  Kommunalrettslig representasjon - binding og erstatning
  Universitetsforlaget 2011
 • Jon Petter Rui Johansen, Markus hoel Lie, Thorbjørn Riise Haagensen:
  Kommenterte høyesterettsavgjørelser i forvaltningsrett
  Fagbokforlaget 2008
 • Se alle arbeider i Cristin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Se CRIStin


  Forskningsinteresser

  Avtalerett, obligasjonsrett, erstatningsrett og forvaltningsrett.

  Undervisning

  Avtalerett, obligasjonsrett, forvaltningsrett og opplæringsprogram for doktorander.  CV

  2021-2022 - Medlem av Rolleforståelsesutvalget - utvalg nedsatt av Justisdepartementet for å undersøke forholdet mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) 

  2022-2026 - Medlem av Nasjonalt utvalg for granskning av uredelighet i forskning (GRU)

  2018-2021 - Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

  November 2016 - januar 2017 - Gjesteforsker ved University of California (Berkeley)

  Mai-oktober 2016 - Gjesteforsker ved Institutt for Privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.


  TEO-H4 4.501

  Klikk for større kart