Svein Kristian Arntzen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Jeg arbeider med kvotesystemet i villfisknæringen.


 • Svein Kristian Arntzen :
  Fisketillatelser og pant - lovfesting av den rettslige løsningen i "Barents Eagle"?
  Lov og Rett 2019 ARKIV / DOI
 • Svein Kristian Arntzen :
  Å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna
  Fagbokforlaget 2018
 • Svein Kristian Arntzen :
  Tidsuavgrensede fisketillatelser i kystfiskeflåten?
  Kritisk juss 2017 ARKIV / DOI
 • Svein Kristian Arntzen :
  Volstad-saken - et fyr langs leden?
  Kritisk juss 2016 DOI
 • Svein Kristian Arntzen :
  Minsteprisfastsetting på førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser - en sak for jevnbyrdige parter?
  Kritisk juss 2016 DOI
 • Svein kristian Arntzen :
  "Just let sleeping dogs lie?" -Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven § 98
  Lov og Rett 2015 ARKIV
 • Svein kristian Arntzen :
  Strukturkvotetillatelser som formuesgoder
  Gyldendal Juridisk 2012 ARKIV
 • Svein kristian Arntzen :
  Ensuring the Protection of Universal Human Rights Principles in the Norwegian Constituion of 17 May 1814
  Northern Arctic Federal University 2012
 • Svein kristian Arntzen :
  Fiskesalgslagenes prisfastsettingskompetanse
  Lov og Rett 2011
 • Svein kristian Arntzen :
  Rederiskattdommen - en dom om "optimalisering" av rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger?
  Lov og Rett 2010
 • Svein Kristian Arntzen :
  Kvotesystemet 2022 En rettslig analyse av kvotesystemet i de ervervsmessige saltvannsfiskeriene
  Universitetsforlaget 2023 ARKIV
 • Svein Kristian Arntzen :
  Stortingets vedtak kan bidra til å undergrave tilliten
  FiskeribladetFiskaren 2023 ARKIV
 • Svein Kristian Arntzen :
  Fiskeren som tjente mer jo mindre han fisket
  26. juni 2023 FULLTEKST
 • Svein Kristian Arntzen :
  Milliardkvoter kan ende i rettssalen
  14. november 2023
 • Svein Kristian Arntzen :
  En juridisk redegjørelse for samfiskeordningen og grunnrettigheter
  FiskeribladetFiskaren 26. august 2022 ARKIV
 • Svein Kristian Arntzen, Gro Alteren :
  Det Juridiske fakultet og Handelshøgskolen ved UiT tester ut kontraktsforhandlinger på digitale plattformer høsten 2020: Design og gjennomføring
  2021 FULLTEKST
 • Svein Kristian Arntzen :
  Det nye kvotesystemet mangler legitimitet på grunn av svak lovgivningsprosess
  Fiskeribladet 10. november 2021 ARKIV
 • Svein Kristian Arntzen :
  Har departementet fått for vide fullmakter?
  Fiskeribladet 05. februar 2021
 • Svein Kristian Arntzen :
  Svikt i Stortingets beslutningsgrunnlag ved utforming av kvotesystemet
  Nordlys 07. oktober 2020
 • Svein Kristian Arntzen :
  Svikt i Stortingets beslutningsgrunnlag ved utforming av kvotesystemet
  FiskeribladetFiskaren 07. oktober 2020
 • Svein Kristian Arntzen :
  Svikt i styringskjeden? ─ Fiskeriministerens tolkning av fiskerilovgivningen
  FiskeribladetFiskaren 28. november 2020 ARKIV
 • Svein Kristian Arntzen :
  Næringskomiteens flertall vil gi fisketillatelser et sterkere preg av formuesrettigheter - hva så?
  Nordlys 04. mai 2020
 • Svein Kristian Arntzen :
  Flertall for å gi fisketillatelser et sterkere preg av formuesrettigheter. Hva så?
  FiskeribladetFiskaren 05. mai 2020
 • Margherita Poto, Svein Kristian Arntzen, Irene Vanja Dahl :
  Sjømat og rettssystemet
  2019
 • Svein Kristian Arntzen :
  Norske sjømatprodukter i Europa - Kvalitet og marked Reklamasjonsregelverk - rettferdig risikofordeling?
  2019
 • Svein Kristian Arntzen :
  Gir direktoratet rett i tilbakeføring
  28. januar 2019
 • Svein Kristian Arntzen :
  Noen tanker om pant i fisketillatelser
  2018
 • Svein Kristian Arntzen :
  Pant i fiskerettigheter
  2018
 • Svein Kristian Arntzen :
  "Kampen om kysten" - Hva er en rettferdig fordeling av fiskeressursene?
  2018
 • Svein Kristian Arntzen :
  Fiskeriforvaltning og handlingsrom
  2017
 • Svein kristian Arntzen :
  Regjeringen vil åpne for "tarefiskere" - Åpningen er innenfor loven
  29. januar 2016
 • Svein kristian Arntzen :
  Rådighet over fiskeressursene
  FiskeribladetFiskaren 04. januar 2016
 • Svein kristian Arntzen :
  Whats Law got to Do With It Om endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget
  2015
 • Svein kristian Arntzen :
  Just Let Sleeping Dogs Lie Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven paragraf 98
  2015
 • Svein kristian Arntzen :
  Grunnlovsstridig å lukke fisket
  27. april 2015
 • Svein kristian Arntzen :
  Departementet mot juridisk ekspert: Ikke grunnlovsstridig å lukke i kyst
  04. mai 2015
 • Svein kristian Arntzen :
  Intervju om NOU 2014: 16 Sjømatindustrien: Om deltakerloven må endres ved tildeling av kvotefaktorer til sjømatindustrien
  19. desember 2014
 • Svein kristian Arntzen :
  Intervju om Mehamn-saken (juridisk) http://www.highnorthnews.com/oppgjoret-i-mehamn-er-hoyst-berettiget/
  14. februar 2014
 • Øyvind Ravna, Svein kristian Arntzen :
  An important contribution to Research on fisheries Law and Law of the sea
  Arctic Review on Law and Politics 2014
 • Svein kristian Arntzen :
  Innlegg om Volstad-saken (juridisk)
  Dagens næringsliv 25. september 2013
 • Øyvind Ravna, Svein kristian Arntzen, Liss Jacobsen :
  Har vi for høye forventinger til at utbyttet fra naturressursene skal bli i landsdelen eller i lokalsamfunnene?
  07. november 2012
 • Svein kristian Arntzen :
  Grunnloven og privatisering - Har rettsutviklingen vedrørende grunnloven § 97 forsterket privatiseringen av fiskeressursene i de ervervsmessige fiskerier?
  Nordlys 03. mars 2011
 • Svein kristian Arntzen :
  Ensuring the protection of the universal human rights principles in the Norwegian constitution of 17 May 1814
  2010
 • Svein kristian Arntzen :
  Menneskerettigheter og demokrati
  2010
 • Svein kristian Arntzen :
  "Fredning for reinbeiting og beiterettens rettslige status."
  2010
 • Svein kristian Arntzen :
  Grunnlov og menneskerettigheter
  Nordlys 14. mai 2010
 • Svein kristian Arntzen :
  Juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger
  2009 FULLTEKST
 • Svein kristian Arntzen :
  Markedsriktig fiskeprissetting
  Nordlys 02. juni 2009
 • Svein kristian Arntzen :
  Markedsriktig fiskeprissetting
  Fiskaren 22. mai 2009
 • Svein kristian Arntzen :
  "Mehamn-pakken" og tingrettens dom
  Nordlys 01. februar 2007

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Ongoing research: Norwegian fisheries legislation

   

  Undervisning

  Fag

  Avtalerett

  Kontraktsforhandling, mekling og kontraktsutforming

  Havressursrett

  Juridisk metode

   


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  Utdanning

  2022 Fornyelse av sertifisering som mekler, Advokatforeningen

  2019 Kvalifisering for kompetanseopprykk til professor

  2016 Sertifisert mekler Advokatforeningen

  2012 Pedagogisk basisutdanning, UiT
  2009 Phd i rettsvitenskap
  2001 Møterett for Høyesterett
  1995 Advokatbevilling
  1989 Master i rettsvitenskap (cand.jur)
  Praksis og verv

  2019-        Professor, Det juridiske fakultet

  2018-2019 Medlem av forskningsutvalget, Det juridiske fakultet
  2016 Plasstillitsvalg Norges Juristforbund (høsten 2016)
  2013-2017 Medlem av styret ved Det juridiske fakultet
  2013 Medlem av the Joint Commitee for Nordic Research
  Councils for the Humanities and the Social Sciences
  2010 – 2012 Leder av forskningsetisk utvalg ved UiT

  2010 Fagansvarlig ved Jusshjelpa ved UiT
  2009 - 2019 Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet
  2009-2017 Varamedlem til styret ved Det juridiske fakultet
  2009-2013 Varamedlem til forskningsutvalget, Det juridiske fakultet
  2009 - 2010 Leder av advokatforeningens faggruppe for urfolk
  2005-2008 Daglig leder for AS Havservice
  2003-2005 Juridisk rådgiver ved Heimevernsdistrikt 15
  2004-2009 Stipendiat ved UiT
  2002-2004 Leder av DnB eiendomsmegling i Harstad
  2001-2012 Advokatpraksis Arntzen & Co AS
  1995-2001 Advokatpraksis Nilsen, Fagerholt og Arntzen DA
  1994-1995 Advokatfullmektig Nilsen, Fagerholt og Arntzen DA
  1993 Dommerfullmektig Trondenes tingrett
  1990-1993 Førstekonsulent Fylkesmannen i Troms
  1989-1990 Juridisk konsulent Tromsø kommune
  Høyesterettssaker
  Rt. 2009 s. 611, Rt. 2004 s.1092, Rt. 2001 s.1172, Rt. 2000 s.508, Rt. 2000 s.1872, Rt. 2000 s.1721