Personkort bilde

Svein Kristian Arntzen

Professor Det juridiske fakultet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Ongoing research: Norwegian fisheries legislation

 

Utdanning

2019 Kvalifisering for kompetanseopprykk til professor

2016 Sertifisert mekler Advokatforeningen

2012 Pedagogisk basisutdanning, UiT
2009 Phd i rettsvitenskap
2001 Møterett for Høyesterett
1995 Advokatbevilling
1989 Master i rettsvitenskap (cand.jur)
Praksis og verv
2018- Medlem av forskningsutvalget, Det juridiske fakultet
2016 Plasstillitsvalg Norges Juristforbund (høsten 2016)
2013-2017 Medlem av styret ved Det juridiske fakultet
2013 Medlem av the Joint Commitee for Nordic Research
Councils for the Humanities and the Social Sciences
2010 – 2012 Leder av forskningsetisk utvalg ved UiT

2010 Fagansvarlig ved Jusshjelpa ved UiT
2009 - Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet
2009-2017 Varamedlem til styret ved Det juridiske fakultet
2009-2013 Varamedlem til forskningsutvalget, Det juridiske fakultet
2009 - 2010 Leder av advokatforeningens faggruppe for urfolk
2005-2008 Daglig leder for AS Havservice
2003-2005 Juridisk rådgiver ved Heimevernsdistrikt 15
2004-2009 Stipendiat ved UiT
2002-2004 Leder av DnB eiendomsmegling i Harstad
2001-2012 Advokatpraksis Arntzen & Co AS
1995-2001 Advokatpraksis Nilsen, Fagerholt og Arntzen DA
1994-1995 Advokatfullmektig Nilsen, Fagerholt og Arntzen DA
1993 Dommerfullmektig Trondenes tingrett
1990-1993 Førstekonsulent Fylkesmannen i Troms
1989-1990 Juridisk konsulent Tromsø kommune
Høyesterettssaker
Rt. 2009 s. 611, Rt. 2004 s.1092, Rt. 2001 s.1172, Rt. 2000 s.508, Rt. 2000 s.1872, Rt. 2000 s.1721

 

Fag

Avtalerett

Kontraktsforhandling, mekling og kontraktsutforming

Havressursrett

Juridisk metode

Veiledning masteroppgaver 2015-2020

2020 L "Utenrettslig mekling"

2018 L «Sikring av sysselsetting og bosetting i kystsamfunn»
2018 L «Deltakerloven § 6»
2018 L «Turistfisket og formålet om å sikre en bærekraftig forvaltning – I hvilken grad bidrar reguleringen av turistfisket til formålet i havressurslova § 1 om å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene?»
2018 L «Det rettslige rammeverket for fiskesalgslagenes minsteprisfastsetting ─ utvikling og status»
2018 L «Fiskesalgslagenes regulering av reklamasjon ved førstehåndsomsetning av fisk»
2017 L «Gjennomskjæring fra lån til egenkapital i skatteretten»
2016 S «Offentlig styring av akvakulturnæringens arealbruk i sjø»
2016 L «Håndtering av henlagte fartøy i norske havner med bruk av rettslige virkemidler»
2016 L «Pliktsystemet innenfor trålsfiskeriene ─en analyse med et forvaltningsrettslig perspektiv med fokus på kommunens posisjon»
2016 L «Urimelige standardvilkår i forbrukerforhold ─ Inngrepsterskel etter avtl. §§ 36 og 37»
2016 L «Retten til mat etter ØSK artikkel 11 ─ Hva er innholdet i ØSK artikkel 11 og hvordan ivaretas retten til mat for eldre i norsk rett?
2016 L «Kongekrabben som fremmed organisme i norske havområder ─ Norske myndigheters plikt til å sikre bevaring av marine økosystemer i fjordene i Finnmark»
2015 L «Hyrekrav ─ sikring, realisasjon og prioritet»
L= liten masteroppgave S= stor masteroppgave

 • Arntzen, Svein Kristian. Fisketillatelser og pant - lovfesting av den rettslige løsningen i "Barents Eagle"?. Lov og Rett 2019; Volum 58 (2). ISSN 0024-6980.s 67 - 81.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-02-02.

 • Arntzen, Svein Kristian. Å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.

 • Arntzen, Svein Kristian. Tidsuavgrensede fisketillatelser i kystfiskeflåten?. Kritisk juss 2017; Volum 53 (02). ISSN 0804-7375.s 61 - 83.s doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-02-02.

 • Arntzen, Svein Kristian. Minsteprisfastsetting på førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser - en sak for jevnbyrdige parter?. Kritisk juss 2016; Volum 42 (2). ISSN 0804-7375.s 163 - 176.s doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-02-05.

 • Arntzen, Svein Kristian. Volstad-saken - et fyr langs leden?. Kritisk juss 2016; Volum 42 (2). ISSN 0804-7375.s 98 - 117.s doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-02-02.

 • Arntzen, Svein kristian. "Just let sleeping dogs lie?" -Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven § 98. Lov og Rett 2015; Volum 54 (3). ISSN 0024-6980.s 133 - 153.

 • Arntzen, Svein kristian. Ensuring the Protection of Universal Human Rights Principles in the Norwegian Constituion of 17 May 1814. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 55 - 64.

 • Arntzen, Svein kristian. Strukturkvotetillatelser som formuesgoder. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 121 - 135.

 • Arntzen, Svein kristian. Fiskesalgslagenes prisfastsettingskompetanse. Lov og Rett 2011 (3). ISSN 0024-6980.s 159 - 169.

 • Arntzen, Svein kristian. Rederiskattdommen - en dom om "optimalisering" av rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger?. Lov og Rett 2010 (5). ISSN 0024-6980.s 260 - 271.

 • Arntzen, Svein Kristian. Har departementet fått for vide fullmakter?. Fiskeribladet 2021. ISSN 0805-5289.

 • Arntzen, Svein Kristian. Næringskomiteens flertall vil gi fisketillatelser et sterkere preg av formuesrettigheter - hva så?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i styringskjeden? ─ Fiskeriministerens tolkning av fiskerilovgivningen. FiskeribladetFiskaren 2020.

 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i Stortingets beslutningsgrunnlag ved utforming av kvotesystemet. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i Stortingets beslutningsgrunnlag ved utforming av kvotesystemet. FiskeribladetFiskaren 2020.

 • Arntzen, Svein Kristian. Flertall for å gi fisketillatelser et sterkere preg av formuesrettigheter. Hva så?. FiskeribladetFiskaren 2020.

 • Poto, Margherita; Arntzen, Svein Kristian; Dahl, Irene Vanja. Sjømat og rettssystemet. International Conference 2019-12-06 - 2019-12-06 2019.

 • Arntzen, Svein Kristian. Norske sjømatprodukter i Europa - Kvalitet og marked Reklamasjonsregelverk - rettferdig risikofordeling?. Peter F Hjort seminar 2019 2019-03-21 - 2019-03-21 2019.

 • Arntzen, Svein Kristian. Gir direktoratet rett i tilbakeføring. 2019.

 • Arntzen, Svein Kristian. "Kampen om kysten" - Hva er en rettferdig fordeling av fiskeressursene?. Lørdagsuniversitetet 2018-10-06 - 2018-10-06 2018.

 • Arntzen, Svein Kristian. Pant i fiskerettigheter. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen 2018-10-03 - 2018-10-03 2018.

 • Arntzen, Svein Kristian. Noen tanker om pant i fisketillatelser. Mini seminar om havrettslige emner 2018-09-19 - 2018-09-19 2018.

 • Arntzen, Svein Kristian. Fiskeriforvaltning og handlingsrom. Presentasjon av forskning ved K.G. Jebsen-senter for havrett 2017-09-18 - 2017-09-18 2017.

 • Arntzen, Svein kristian. Rådighet over fiskeressursene. FiskeribladetFiskaren 2016.s 16 - 16.

 • Arntzen, Svein kristian. Regjeringen vil åpne for "tarefiskere" - Åpningen er innenfor loven. 2016.

 • Arntzen, Svein kristian. Just Let Sleeping Dogs Lie Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven paragraf 98. Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Whats Law got to Do With It Om endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget. Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås-utvalget 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Departementet mot juridisk ekspert: Ikke grunnlovsstridig å lukke i kyst. 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Grunnlovsstridig å lukke fisket. 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Intervju om Mehamn-saken (juridisk) http://www.highnorthnews.com/oppgjoret-i-mehamn-er-hoyst-berettiget/. 2014.

 • Arntzen, Svein kristian. Intervju om NOU 2014: 16 Sjømatindustrien: Om deltakerloven må endres ved tildeling av kvotefaktorer til sjømatindustrien. 2014.

 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian. An important contribution to Research on fisheries Law and Law of the sea. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 2.

 • Arntzen, Svein kristian. Innlegg om Volstad-saken (juridisk). Dagens næringsliv 2013. ISSN 0803-9372.s 44 - 45.

 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian; Jacobsen, Liss. Har vi for høye forventinger til at utbyttet fra naturressursene skal bli i landsdelen eller i lokalsamfunnene?. 2012.

 • Arntzen, Svein kristian. Grunnloven og privatisering - Har rettsutviklingen vedrørende grunnloven § 97 forsterket privatiseringen av fiskeressursene i de ervervsmessige fiskerier?. Nordlys 2011 (52). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Arntzen, Svein kristian. "Fredning for reinbeiting og beiterettens rettslige status.". Universitetet i Tromsø. Seminar om tradisjonell samisk reindrift i brytning med reindriftsloven. 2010-02-04 - 2010-02-05 2010.

 • Arntzen, Svein kristian. Grunnlov og menneskerettigheter. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Arntzen, Svein kristian. Ensuring the protection of the universal human rights principles in the Norwegian constitution of 17 May 1814. Legal systems in the Barents Euro-Arctic region 2010-04-26 - 2010-04-30 2010.

 • Arntzen, Svein kristian. Menneskerettigheter og demokrati. Seminar for Stortingets menneskerettighetsutvalg 2010-06-08 - 2010-06-08 2010.

 • Arntzen, Svein kristian. Juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger. (fulltekst) 2009 ISBN 978-82-93021-00-1.

 • Arntzen, Svein kristian. Markedsriktig fiskeprissetting. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Arntzen, Svein kristian. Markedsriktig fiskeprissetting. Fiskaren 2009. ISSN 0015-3095.

 • Arntzen, Svein kristian. "Mehamn-pakken" og tingrettens dom. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Arntzen, Svein Kristian. Har departementet fått for vide fullmakter?. Fiskeribladet 2021. ISSN 0805-5289.

 • Arntzen, Svein Kristian. Næringskomiteens flertall vil gi fisketillatelser et sterkere preg av formuesrettigheter - hva så?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i styringskjeden? ─ Fiskeriministerens tolkning av fiskerilovgivningen. FiskeribladetFiskaren 2020.

 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i Stortingets beslutningsgrunnlag ved utforming av kvotesystemet. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i Stortingets beslutningsgrunnlag ved utforming av kvotesystemet. FiskeribladetFiskaren 2020.

 • Arntzen, Svein Kristian. Flertall for å gi fisketillatelser et sterkere preg av formuesrettigheter. Hva så?. FiskeribladetFiskaren 2020.

 • Poto, Margherita; Arntzen, Svein Kristian; Dahl, Irene Vanja. Sjømat og rettssystemet. International Conference 2019-12-06 - 2019-12-06 2019.

 • Arntzen, Svein Kristian. Norske sjømatprodukter i Europa - Kvalitet og marked Reklamasjonsregelverk - rettferdig risikofordeling?. Peter F Hjort seminar 2019 2019-03-21 - 2019-03-21 2019.

 • Arntzen, Svein Kristian. Gir direktoratet rett i tilbakeføring. 2019.

 • Arntzen, Svein Kristian. "Kampen om kysten" - Hva er en rettferdig fordeling av fiskeressursene?. Lørdagsuniversitetet 2018-10-06 - 2018-10-06 2018.

 • Arntzen, Svein Kristian. Pant i fiskerettigheter. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen 2018-10-03 - 2018-10-03 2018.

 • Arntzen, Svein Kristian. Noen tanker om pant i fisketillatelser. Mini seminar om havrettslige emner 2018-09-19 - 2018-09-19 2018.

 • Arntzen, Svein Kristian. Fiskeriforvaltning og handlingsrom. Presentasjon av forskning ved K.G. Jebsen-senter for havrett 2017-09-18 - 2017-09-18 2017.

 • Arntzen, Svein kristian. Rådighet over fiskeressursene. FiskeribladetFiskaren 2016.s 16 - 16.

 • Arntzen, Svein kristian. Regjeringen vil åpne for "tarefiskere" - Åpningen er innenfor loven. 2016.

 • Arntzen, Svein kristian. Just Let Sleeping Dogs Lie Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven paragraf 98. Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Whats Law got to Do With It Om endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget. Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås-utvalget 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Departementet mot juridisk ekspert: Ikke grunnlovsstridig å lukke i kyst. 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Grunnlovsstridig å lukke fisket. 2015.

 • Arntzen, Svein kristian. Intervju om Mehamn-saken (juridisk) http://www.highnorthnews.com/oppgjoret-i-mehamn-er-hoyst-berettiget/. 2014.

 • Arntzen, Svein kristian. Intervju om NOU 2014: 16 Sjømatindustrien: Om deltakerloven må endres ved tildeling av kvotefaktorer til sjømatindustrien. 2014.

 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian. An important contribution to Research on fisheries Law and Law of the sea. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 2.

 • Arntzen, Svein kristian. Innlegg om Volstad-saken (juridisk). Dagens næringsliv 2013. ISSN 0803-9372.s 44 - 45.

 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian; Jacobsen, Liss. Har vi for høye forventinger til at utbyttet fra naturressursene skal bli i landsdelen eller i lokalsamfunnene?. 2012.

 • Arntzen, Svein kristian. Grunnloven og privatisering - Har rettsutviklingen vedrørende grunnloven § 97 forsterket privatiseringen av fiskeressursene i de ervervsmessige fiskerier?. Nordlys 2011 (52). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Arntzen, Svein kristian. "Fredning for reinbeiting og beiterettens rettslige status.". Universitetet i Tromsø. Seminar om tradisjonell samisk reindrift i brytning med reindriftsloven. 2010-02-04 - 2010-02-05 2010.

 • Arntzen, Svein kristian. Grunnlov og menneskerettigheter. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Arntzen, Svein kristian. Ensuring the protection of the universal human rights principles in the Norwegian constitution of 17 May 1814. Legal systems in the Barents Euro-Arctic region 2010-04-26 - 2010-04-30 2010.

 • Arntzen, Svein kristian. Menneskerettigheter og demokrati. Seminar for Stortingets menneskerettighetsutvalg 2010-06-08 - 2010-06-08 2010.

 • Arntzen, Svein kristian. Juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger. (fulltekst) 2009 ISBN 978-82-93021-00-1.

 • Arntzen, Svein kristian. Markedsriktig fiskeprissetting. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Arntzen, Svein kristian. Markedsriktig fiskeprissetting. Fiskaren 2009. ISSN 0015-3095.

 • Arntzen, Svein kristian. "Mehamn-pakken" og tingrettens dom. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe