#
#
Det juridiske fakultet svein.arntzen@uit.no +4777645713 Tromsø TEO-H4 4.505

Svein Kristian Arntzen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Jeg arbeider med kvotesystemet i villfisknæringen.


 • Arntzen, Svein Kristian. Fisketillatelser og pant - lovfesting av den rettslige løsningen i "Barents Eagle"?. Lov og Rett 2019; Volum 58 (2). ISSN 0024-6980.s 67 - 81.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-02-02.
 • Arntzen, Svein Kristian. Å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.
 • Arntzen, Svein Kristian. Tidsuavgrensede fisketillatelser i kystfiskeflåten?. Kritisk juss 2017; Volum 53 (02). ISSN 0804-7375.s 61 - 83.s doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-02-02.
 • Arntzen, Svein Kristian. Minsteprisfastsetting på førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser - en sak for jevnbyrdige parter?. Kritisk juss 2016; Volum 42 (2). ISSN 0804-7375.s 163 - 176.s doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-02-05.
 • Arntzen, Svein Kristian. Volstad-saken - et fyr langs leden?. Kritisk juss 2016; Volum 42 (2). ISSN 0804-7375.s 98 - 117.s doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-02-02.
 • Arntzen, Svein kristian. "Just let sleeping dogs lie?" -Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven § 98. Lov og Rett 2015; Volum 54 (3). ISSN 0024-6980.s 133 - 153.
 • Arntzen, Svein kristian. Strukturkvotetillatelser som formuesgoder. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 121 - 135.
 • Arntzen, Svein kristian. Ensuring the Protection of Universal Human Rights Principles in the Norwegian Constituion of 17 May 1814. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 55 - 64.
 • Arntzen, Svein kristian. Fiskesalgslagenes prisfastsettingskompetanse. Lov og Rett 2011 (3). ISSN 0024-6980.s 159 - 169.
 • Arntzen, Svein kristian. Rederiskattdommen - en dom om "optimalisering" av rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger?. Lov og Rett 2010 (5). ISSN 0024-6980.s 260 - 271.
 • Arntzen, Svein Kristian. Det nye kvotesystemet mangler legitimitet på grunn av svak lovgivningsprosess. Fiskeribladet 2021. ISSN 0805-5289.
 • Arntzen, Svein Kristian; Alteren, Gro. Det Juridiske fakultet og Handelshøgskolen ved UiT tester ut kontraktsforhandlinger på digitale plattformer høsten 2020: Design og gjennomføring. (fulltekst) 2021 (11). ISSN 2387-4597.
 • Arntzen, Svein Kristian. Har departementet fått for vide fullmakter?. Fiskeribladet 2021. ISSN 0805-5289.
 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i styringskjeden? ─ Fiskeriministerens tolkning av fiskerilovgivningen. FiskeribladetFiskaren 2020.
 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i Stortingets beslutningsgrunnlag ved utforming av kvotesystemet. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Arntzen, Svein Kristian. Svikt i Stortingets beslutningsgrunnlag ved utforming av kvotesystemet. FiskeribladetFiskaren 2020.
 • Arntzen, Svein Kristian. Flertall for å gi fisketillatelser et sterkere preg av formuesrettigheter. Hva så?. FiskeribladetFiskaren 2020.
 • Arntzen, Svein Kristian. Næringskomiteens flertall vil gi fisketillatelser et sterkere preg av formuesrettigheter - hva så?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Poto, Margherita; Arntzen, Svein Kristian; Dahl, Irene Vanja. Sjømat og rettssystemet. International Conference 2019-12-06 - 2019-12-06 2019.
 • Arntzen, Svein Kristian. Norske sjømatprodukter i Europa - Kvalitet og marked Reklamasjonsregelverk - rettferdig risikofordeling?. Peter F Hjort seminar 2019 2019-03-21 - 2019-03-21 2019.
 • Arntzen, Svein Kristian. Gir direktoratet rett i tilbakeføring. 2019.
 • Arntzen, Svein Kristian. "Kampen om kysten" - Hva er en rettferdig fordeling av fiskeressursene?. Lørdagsuniversitetet 2018-10-06 - 2018-10-06 2018.
 • Arntzen, Svein Kristian. Pant i fiskerettigheter. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen 2018-10-03 - 2018-10-03 2018.
 • Arntzen, Svein Kristian. Noen tanker om pant i fisketillatelser. Mini seminar om havrettslige emner 2018-09-19 - 2018-09-19 2018.
 • Arntzen, Svein Kristian. Fiskeriforvaltning og handlingsrom. Presentasjon av forskning ved K.G. Jebsen-senter for havrett 2017-09-18 - 2017-09-18 2017.
 • Arntzen, Svein kristian. Regjeringen vil åpne for "tarefiskere" - Åpningen er innenfor loven. 2016.
 • Arntzen, Svein kristian. Rådighet over fiskeressursene. FiskeribladetFiskaren 2016.s 16 - 16.
 • Arntzen, Svein kristian. Just Let Sleeping Dogs Lie Om forskjellsbehandlingen i kystfartøygruppen og Grunnloven paragraf 98. Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.
 • Arntzen, Svein kristian. Whats Law got to Do With It Om endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås utvalget. Rettslige retningslinjer og begrensninger ved endring av fiskeriregimet i kjølvannet av Tveterås-utvalget 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.
 • Arntzen, Svein kristian. Departementet mot juridisk ekspert: Ikke grunnlovsstridig å lukke i kyst. 2015.
 • Arntzen, Svein kristian. Grunnlovsstridig å lukke fisket. 2015.
 • Arntzen, Svein kristian. Intervju om NOU 2014: 16 Sjømatindustrien: Om deltakerloven må endres ved tildeling av kvotefaktorer til sjømatindustrien. 2014.
 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian. An important contribution to Research on fisheries Law and Law of the sea. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 2.
 • Arntzen, Svein kristian. Intervju om Mehamn-saken (juridisk) http://www.highnorthnews.com/oppgjoret-i-mehamn-er-hoyst-berettiget/. 2014.
 • Arntzen, Svein kristian. Innlegg om Volstad-saken (juridisk). Dagens næringsliv 2013. ISSN 0803-9372.s 44 - 45.
 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian; Jacobsen, Liss. Har vi for høye forventinger til at utbyttet fra naturressursene skal bli i landsdelen eller i lokalsamfunnene?. 2012.
 • Arntzen, Svein kristian. Grunnloven og privatisering - Har rettsutviklingen vedrørende grunnloven § 97 forsterket privatiseringen av fiskeressursene i de ervervsmessige fiskerier?. Nordlys 2011 (52). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Arntzen, Svein kristian. Grunnlov og menneskerettigheter. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Arntzen, Svein kristian. "Fredning for reinbeiting og beiterettens rettslige status.". Universitetet i Tromsø. Seminar om tradisjonell samisk reindrift i brytning med reindriftsloven. 2010-02-04 - 2010-02-05 2010.
 • Arntzen, Svein kristian. Ensuring the protection of the universal human rights principles in the Norwegian constitution of 17 May 1814. Legal systems in the Barents Euro-Arctic region 2010-04-26 - 2010-04-30 2010.
 • Arntzen, Svein kristian. Menneskerettigheter og demokrati. Seminar for Stortingets menneskerettighetsutvalg 2010-06-08 - 2010-06-08 2010.
 • Arntzen, Svein kristian. Markedsriktig fiskeprissetting. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Arntzen, Svein kristian. Juridisk argumentasjon ut fra rettsprinsippet om beskyttelse av berettigede forventninger. (fulltekst) 2009 ISBN 978-82-93021-00-1.
 • Arntzen, Svein kristian. Markedsriktig fiskeprissetting. Fiskaren 2009. ISSN 0015-3095.
 • Arntzen, Svein kristian. "Mehamn-pakken" og tingrettens dom. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Ongoing research: Norwegian fisheries legislation

   

  Undervisning

  Fag

  Avtalerett

  Kontraktsforhandling, mekling og kontraktsutforming

  Havressursrett

  Juridisk metode

  Veiledning masteroppgaver 2015-2020

  2020 L "Utenrettslig mekling"

  2018 L «Sikring av sysselsetting og bosetting i kystsamfunn»
  2018 L «Deltakerloven § 6»
  2018 L «Turistfisket og formålet om å sikre en bærekraftig forvaltning – I hvilken grad bidrar reguleringen av turistfisket til formålet i havressurslova § 1 om å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene?»
  2018 L «Det rettslige rammeverket for fiskesalgslagenes minsteprisfastsetting ─ utvikling og status»
  2018 L «Fiskesalgslagenes regulering av reklamasjon ved førstehåndsomsetning av fisk»
  2017 L «Gjennomskjæring fra lån til egenkapital i skatteretten»
  2016 S «Offentlig styring av akvakulturnæringens arealbruk i sjø»
  2016 L «Håndtering av henlagte fartøy i norske havner med bruk av rettslige virkemidler»
  2016 L «Pliktsystemet innenfor trålsfiskeriene ─en analyse med et forvaltningsrettslig perspektiv med fokus på kommunens posisjon»
  2016 L «Urimelige standardvilkår i forbrukerforhold ─ Inngrepsterskel etter avtl. §§ 36 og 37»
  2016 L «Retten til mat etter ØSK artikkel 11 ─ Hva er innholdet i ØSK artikkel 11 og hvordan ivaretas retten til mat for eldre i norsk rett?
  2016 L «Kongekrabben som fremmed organisme i norske havområder ─ Norske myndigheters plikt til å sikre bevaring av marine økosystemer i fjordene i Finnmark»
  2015 L «Hyrekrav ─ sikring, realisasjon og prioritet»
  L= liten masteroppgave S= stor masteroppgave


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  Utdanning

  2019 Kvalifisering for kompetanseopprykk til professor

  2016 Sertifisert mekler Advokatforeningen

  2012 Pedagogisk basisutdanning, UiT
  2009 Phd i rettsvitenskap
  2001 Møterett for Høyesterett
  1995 Advokatbevilling
  1989 Master i rettsvitenskap (cand.jur)
  Praksis og verv
  2018-2019 Medlem av forskningsutvalget, Det juridiske fakultet
  2016 Plasstillitsvalg Norges Juristforbund (høsten 2016)
  2013-2017 Medlem av styret ved Det juridiske fakultet
  2013 Medlem av the Joint Commitee for Nordic Research
  Councils for the Humanities and the Social Sciences
  2010 – 2012 Leder av forskningsetisk utvalg ved UiT

  2010 Fagansvarlig ved Jusshjelpa ved UiT
  2009 - Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet
  2009-2017 Varamedlem til styret ved Det juridiske fakultet
  2009-2013 Varamedlem til forskningsutvalget, Det juridiske fakultet
  2009 - 2010 Leder av advokatforeningens faggruppe for urfolk
  2005-2008 Daglig leder for AS Havservice
  2003-2005 Juridisk rådgiver ved Heimevernsdistrikt 15
  2004-2009 Stipendiat ved UiT
  2002-2004 Leder av DnB eiendomsmegling i Harstad
  2001-2012 Advokatpraksis Arntzen & Co AS
  1995-2001 Advokatpraksis Nilsen, Fagerholt og Arntzen DA
  1994-1995 Advokatfullmektig Nilsen, Fagerholt og Arntzen DA
  1993 Dommerfullmektig Trondenes tingrett
  1990-1993 Førstekonsulent Fylkesmannen i Troms
  1989-1990 Juridisk konsulent Tromsø kommune
  Høyesterettssaker
  Rt. 2009 s. 611, Rt. 2004 s.1092, Rt. 2001 s.1172, Rt. 2000 s.508, Rt. 2000 s.1872, Rt. 2000 s.1721

   


  TEO-H4 4.505

  Klikk for større kart