Kristine Helen Korsnes


Førstelektor, Merittert underviser


 • Kristine Helen Korsnes :
  En kommentar til lovfestingen av rettsvalgsregler på arverettens område
  Fagbokforlaget 2019
 • Kristine Helen Korsnes :
  Rettsvalgsspørsmål i et rettsanvendelsesperspektiv
  Fagbokforlaget 2018
 • kristine helen Korsnes :
  Feil fokus- eller fokus på feil? 83 «Bakvendt» undervisning og digitaliserte verktøy som metoder til å fremme skriveferdigheter
  Læring om læring 2017 FULLTEKST / DATA
 • Kristine Helen Korsnes :
  Lur eller lurt med ChatGPT? ChatGPT som lærings- og avlæringsverktøy
  2024
 • Kristine Helen Korsnes :
  Deltaker i panelsamtale på seminaret Utdanner vi jurister for gårsdagens virkelighet?
  2023
 • Kristine Helen Korsnes :
  Helhetlig forståelse av kvalitetsarbeid i praksis. Studentevaluering, lærerevaluering og oppfølgning av evalueringsdata.
  2023
 • Kristine Helen Korsnes :
  Hva kan studentaktiv læring være og hvordan kan vi tilrettelegge for det på masterstudiene i rettsvitenskap?
  2023
 • Kristine Helen Korsnes :
  ChatGPT og KI i jussutdanningen
  2023
 • Kristine Helen Korsnes :
  Paneldebatt: Hvilke muligheter og utfordringer står juristutdannelsen overfor de kommende årene?
  2023
 • Kristine Helen Korsnes :
  Hvordan kan vi jobbe mot frafall på studiene våre?
  2022
 • Kristine Helen Korsnes :
  Erfaringer og refleksjoner om det å være mentor for kollegaer som deltar på pedagogisk basiskompetanseprogram
  2022
 • Kristine Helen Korsnes :
  Om Høyesteretts rolle som utvikler av norsk internasjonal privatrett
  2022
 • Kristine Helen Korsnes :
  Vurdering til læring ved bruk av praksismappe og praksisseminar som nye vurderingsformer
  2022
 • Kristine Helen Korsnes :
  Vurdering til læring ved bruk av praksismappe og praksisseminar som nye vurderingsformer
  Læring om læring 2022 DATA
 • Kristine Helen Korsnes :
  Pedagogisk lederskap og kollegialt lærersamarbeid
  2021
 • Kristine Helen Korsnes :
  Hvordan systematisk følge opp evalueringsdata? Eksempler fra Det juridiske fakultet.
  2021
 • Kristine Helen Korsnes :
  How can we support first-year students in learning how to write academically?Experiences from the Faculty of Law at UiT
  2021
 • Kristine Helen Korsnes :
  Lærersamarbeid om undervisning – slik gjør vi det!
  2021
 • Kristine Helen Korsnes :
  Utdanningsdekanene. Dette mener de om jusstudiet og nye aktører.
  22. september 2021
 • Kristine Helen Korsnes :
  Utdanning av fremtidens jurist
  2021
 • Kristine Helen Korsnes, Bjørn-Petter Finstad, Trine Fossland :
  Timeregnskapet og studentaktive læringsformer – i spennet mellom forventning, ledelse og samarbeidskultur. Rapport fra arbeidsgruppe for gjennomgang av registrering og fordeling av undervisning med studentaktive læringsformer, nedsatt av Strategisk utdanningsutvalg høsten 2019, avgitt desember 2020
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Kristine Helen Korsnes :
  Hvordan tar vi imot og følger opp nye studenter?
  2020
 • Kristine Helen Korsnes :
  Juridisk undervisning i Koronatiden: Erfaringer og veien videre
  2020 DATA
 • Kristine Helen Korsnes :
  Hvordan kan vi ruste studentene våre til å møte samfunnets og arbeidslivets behov i fremtiden?
  2020
 • Kristine Helen Korsnes :
  Hvordan skal man lære studentene å lære – hjemmefra?
  29. april 2020 DATA
 • Kristine Helen Korsnes, Jorun I Rui, Marie Vangen :
  Høringsuttalelse – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19
  2020 ARKIV
 • Kristine Helen Korsnes :
  Lunsjseminar #13: Paneldebatt - Hva skal vi med høst 2020?
  2020
 • Kristine Helen Korsnes :
  En kommentar til forslag om rettsvalgsregler på arverettens område
  2019
 • Kristine Helen Korsnes :
  Pedagogisk oppfølgingsprogram for nyansatte +
  2019
 • Kristine Helen Korsnes :
  «Innholdet i en pedagogisk mappe - Hva må være på plass etter retningslinjene?», og «Pedagogiske utviklingsarbeider - hva og hvordan?»
  2019
 • Kristine Helen Korsnes :
  Læring og kunnskap for fremtidens jurist. Fyrtårnprosjekt ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
  2019
 • Kristine Helen Korsnes, Anna Nylund :
  "Ny" praksisordning - pilot 2019
  2019
 • Anna Nylund, Kristine Helen Korsnes :
  Høringsuttalelse til utkast til Haag konferansens Judgments Convention
  2019
 • Kristine Helen Korsnes :
  Å være jusstudent i Tromsø. Med fokus på fyrtårnsprosjektet og videreføringen av det. Innlegg JSU fagråd Tromsø.
  2018
 • Kristine Helen Korsnes :
  Begynnerkollokvieordningen ved det juridiske fakultet, UiT
  2018
 • Kristine Helen Korsnes, Magne Frostad :
  Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?
  Læring om læring 2018
 • Kristine Helen Korsnes :
  Pedagogiske muligheter ved bruk av IKT i undervisning -Erfaringer fra utnyttelse av digitale muligheter på masterstudiet i rettsvitenskap
  2018
 • Magne Frostad, Kristine Helen Korsnes :
  Læring og Canvas: Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?
  2018
 • Kristine Helen Korsnes, Magne Frostad :
  Hvordan kan vi bruke Canvas i undervisningen?
  2018
 • Kristine Helen Korsnes, Magne Frostad :
  Bidrar utvikling og bruk av digitale læringsrom i Canvas til en forbedring av jusstudenters læringsutbytte?
  2018 FULLTEKST / DATA
 • kristine helen Korsnes :
  Feil fokus- eller fokus på feil? «Bakvendt» undervisning og digitaliserte verktøy som metoder til å fremme skriveferdigheter
  2017
 • Kristine Helen Korsnes :
  Semesteroppgaven
  2017
 • Kristine Helen Korsnes :
  Muntlige presentasjoner i undervisningen
  2017
 • Kristine Helen Korsnes, Lena R. Lauritsen Bendiksen, kjersti Dahle :
  Kompetanse og læringsutbytte. Fyrtårnsprosjektet ved det juridiske fakultet.
  2017
 • Kristine Helen Korsnes :
  Muntlig eksamen
  2017
 • Kristine Helen Korsnes :
  Skriving på studiet
  2016
 • Kristine Helen Korsnes :
  Fyrtårnsprosjektet Kompetanse og læringsutbytte, Det juridiske fakultet - Hvilke tiltak er igangsatt og planlagt på første avdeling?
  2015
 • kristine helen Korsnes, Dag Michalsen, Eva-Maria Svensson :
  Innledning til Kompendium i rettsfilosofi
  UiT Norges arktiske universitet 2013
 • Kristine Helen Korsnes :
  Menneskerettigheter som ramme for internasjonal privatrett?
  2010
 • Kristine Helen Korsnes :
  Internasjonalt preseptoriske regler i internasjonale kommersielle kontrakter. - Kan og bør lojalitetsprinsippet anses som en internasjonalt preseptorisk regel?
  2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Internasjonal privatrett, juridisk metode, familierett og kontraktsrett.

  Undervisning

  Undervisning

  Internasjonal privatrett, juridisk metode, familierett, avtalerett.

  Undervisningserfaring også fra bla arverett, barnerett, statisk tingsrett/ressursforvaltningsrett, Praktisk juridisk kurs, div. skrive- og eksamenskurs.

  Sensor

  Ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, ved Universitetet i Agder og ved Høgskolen i Lillehammer og BI.

  Vil du vite mer om min undervisning? Se min digitale pedagogiske mappe.

  Her finner du også lenke til nettsted med link til mappen jeg ble merittert på grunnlag av.


  Medlem i forskningsgruppe