andeprofil05.png
andeprofil05.png
Det juridiske fakultet ande.somby@uit.no +4777644558 46356005 Tromsø TEO-H4 4.513

Ánde Somby


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Ánde Somby forsker på urfolksrett og rettsteori. Han harr faget internasjonal urfolksrett, og foreleser og holder seminarene i det. Han underviser også i rettssosiologi samerett, statsrett og ex fac.


 • Somby, ande. Rettshjelp også for samer og samisk kultur?. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 309 - 321.
 • Eriksen, gunnar ketil; Skoghøy, Jens Edvin A.; Somby, ande. Fem artikler i samerett. Det juridiske fakultets skriftserie 2001 (39). ISSN 0801-809X.
 • Somby, Ande. The Noble Sámi Men. 2013 ISBN 8757427682.
 • Somby, ande. Juss som retorikk. Universitetsforlaget 1999 ISBN 82-518-3921-1.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande; Eriksen, Gunnar Ketil. Fosendommen viser at utdanning i same- og urfolksrett må styrkes ved de juridiske læresteder. (fulltekst) Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande; Eriksen, Gunnar Ketil. Den norske retts­staten er ignorant overfor inter­nasjonale menneske­rettigheter. (fulltekst) Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande; Eriksen, Gunnar. Fosen-saken: Lesetips til Oddmund Enoksen. (fulltekst) Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Røyseng, Sigrid; Somby, Ánde. Det handler om maktfordeling. scenekunst.no 2021.
 • Røyseng, Sigrid; Somby, Ánde. Ubesvarte spørsmål om Kulturrådet. scenekunst.no 2021.
 • Røyseng, Sigrid; Somby, Ánde. Kulturråd eller direktorat?. Klassekampen 2021. ISSN 0805-3839.
 • Ravna, Øyvind; Eriksen, Gunnar Ketil; Somby, Ande; Labba, Kristina; De Lucia, Vito; Poto, Margherita Paola. FeFo bør ikke rope på dommerklubba. (fulltekst) Sagat 2020.
 • Somby, Ande. Sárevuopmi šaddá ođđasit diggái Norgga stáda vuostá. 2020.
 • Somby, Ande. Sárivuomi ášši maŋiduvvon. 2020.
 • Somby, Ande. Studioguossin cealkit Sárivuomi ášši maŋideapmái. 2020.
 • Somby, Ande. Eahpedábálaš ovdáneapmi diggeáššis oaivvilda juridihka doavttir. 2020.
 • Somby, Ande. Sáre­vuopmi šaddá ođđasit diggái Norgga stáda vuostá. 2020.
 • Somby, Ande. Trygve Madsen barggai nu buori álgobarggu. 2020.
 • Somby, Ande. Trygve Madsen mearkkašupmi. 2020.
 • Somby, Ande. Ánde Somby om bruksrett. 2020.
 • Somby, Ande. Searvvai Eurohpá filosofaid lávlungilvvuide. 2019.
 • Somby, Ande. Fiettar áigu stevdnet stáhtta ruvkelobi geažil. 2019.
 • Somby, Ande. Mann tiltalt for hets mot samer: – Denne saken er unik. 2019.
 • Somby, Ande. Ánde Somby mener Kitti kan kreve å klippes ut av «Reindrømmen». 2019.
 • Somby, Ande. Makkár Váikkuhus go diggái mannet váššiságat. 2019.
 • Somby, Ande. Raiders of the Lost past with Nina Ramirez Episode two the Lion Man. 2019.
 • Somby, Ande. Rávvagat Kárašjoga álbmogii Finnmárkku kommišuvnna rápportta olis. 2019.
 • Somby, Ande. De største samehaterne har roet seg. 2019.
 • Somby, Ande. Kommentar til Finnmarkskommsjonens rapport om Karasjok. 2019.
 • Somby, Ande. Formannskapet i Tromsø går for Samisk Hus. 2019.
 • Somby, Ande. Ovddeš Alimusrievttiduopmá vaššivuođa birra sápmelažžaid vuostá. 2019.
 • Somby, Ande. Eai leat vaššiguottut Alimusrievttis sápmelažžaid vuostá. 2019.
 • Somby, Ande. Ánde Somby deltar med glam-čiehkgahpir under filosofenes Melodi Grand Prix. 2019.
 • Somby, Ande. Samisk Jurist reagerer på spansk voldsbruk. 2019.
 • Somby, Ande. Jurista Finnmárkkukommišuvnna mearrádusa birra. 2019.
 • Somby, Ande. Hástaleaddji Kárášjoga álbmogii. 2019.
 • Somby, Ande. Maid oaivvilda dát kommišuvnna cealkámuš. 2019.
 • Somby, Ande. Ánde Somby kommuišuvnna cealkámuššii. 2019.
 • Somby, Ande. Deanu golle ja silbarávdi fitnodat massá okto-vuoigatvuoda sámi beaivvášsymbola hápmái. 2019.
 • Somby, Ande. Ánde Somby motiivva birra. 2019.
 • Somby, Ande. Jurista Nussira birra. 2019.
 • Somby, Ande. Juristta dadjá ii beasa dušše álggahit ruvke. 2019.
 • Somby, Ande. Debáhtta sámi áššiid birra. 2019.
 • Somby, Ande. Duogáš Sarevuomi ja Norgga stáda riidui. 2019.
 • Somby, Ande. Otne joatka diggi Sárevuomu cearu ja Norgga stáda gaskkA. 2019.
 • Somby, Ande. Sárevuomi čearru lea dikkis Norgga stáhta vuostá. 2019.
 • Somby, Ande. Diktatuvra ain eallá. 2019.
 • Somby, Ande. Diktatuvra ain eallá Espánjjas. 2019.
 • Somby, Ande. Dát bargu lea catnan sámedikkiid oktii. 2019.
 • Somby, Ande. Sis Finnmárkku Diggegoddi ain bissu. 2019.
 • Somby, Ande. Láhka bisuhii Sis-Finnmárkku diggegotti. 2019.
 • Somby, Ande. Sis-FInnmárkku Diggegoddi bisuhuvvo. 2019.
 • Somby, Ande. Sis-FInnmárkku Diggegoddi bissu. 2019.
 • Somby, Ande. Somby BBC prográmmas. 2019.
 • Somby, Ande. Sápmelaš BBC prográmmas. 2019.
 • Somby, Ande. Eurohpá Filosofalaš Lávlungilvvut. 2019.
 • Somby, Ande. Sápmelaš searvá Eurohpá filosofalaš lávlungilvvuin mat lágiduvvojit Lausanne gávpogis Sveitsas ihttin.. 2019.
 • Somby, Ande. Romssa Universsitehtta ii berre goađi dahkkat.. 2019.
 • Somby, Ande. Máŋga duhát eamiálbmot nieidda ja nissonolbmo leat maŋimuš 40 jagis jávkan dahje goddon Davvi-Amerihkas Kanádas. 2019.
 • Somby, Ande. Mo Norgga Alimusriekti ovddaldahtá sámi áššiid. 2019.
 • Somby, Ande. Sámi áššiin ovdáneapme diggelanjain. 2019.
 • Somby, Ande. Buorre go sámi riekteáddejupmi šaddá. 2019.
 • Somby, Ande. Hvordan og hvorfor forsoningsprosessen er en historisk mulighet. 2019.
 • Somby, Ande. Somby doarju jurdaga merket Nullačuoggá. 2019.
 • Somby, Ande. Doarju jurdaga merket Nullačuoggá. 2019.
 • Somby, Ande. Ánde Somby rámida KEiiNO. 2019.
 • Somby, Ande. Osloi bidjan Luođi. 2019.
 • Somby, Ande. Sámi Álbmotbeaivvi ávvudeapmi Oslos. 2019.
 • Somby, Ande. Sámivašši sosiálamedias. 2019.
 • Somby, Ande. Nussir sáhta ádjánit. 2019.
 • Somby, Ande. Jávkaduvvon Álgoálbmotnissonat. 2019.
 • Somby, Ande. Sierra Diehttogihppa Sámi diggeáššiidda. 2019.
 • Somby, Ande. Berrešii go Nullačuokkis merkejuvvot. 2019.
 • Somby, Ande; Skoghøy, Jens Edvin A. Norgga Alimusriekti ja Sápmelažžat. 2019.
 • Somby, Ande; Pedersen, Jussi Erik. Tett på Sápmi. (sammendrag) 2019.
 • Somby, Ande. Har fått landrettigheter, men tør ikke å juble ennå. 2019.
 • Somby, Ande. Sárivuomi Diggi Hålogalándda Lágamánnirievttis. 2019.
 • Somby, Ande. P2-portrettet. 2019.
 • Somby, Ande. P2-portrettet. 2019.
 • Somby, Ande. Finnmárkku kommišuvnna mearrádusa olis. 2019.
 • Somby, Ande. Šaddá hástaleaddjin álbmogii. 2019.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Når domstolene svikter: Reindrømmen og Per Kittis kamp. (fulltekst) Sagat 2019.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Reindrømmen og Per Kittis kamp: Når domstolene og NRK svikter. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Reindrømmen og reinvirkeligheten. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Å prosedere egen sak er sjelden et godt advokatgrep. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Somby, Ande. Reakšuvnnat ráportii láhppon ja goddon nissonolbmuin. 2019.
 • Somby, Ande. Reakšuvnnat Sámivašši dupmui. 2019.
 • Somby, Ande. Boazodoallostivra sáhtá gártat ođđasit meannudit áššiid. 2019.
 • Somby, Ande. Vårt historiske Øyeblikk. 2019.
 • Somby, Ande. Vi må Bygge noe nytt sammen samer, kvener og nordmenn. 2019.
 • Somby, Ande. Buorre go Sámi Riekteáddejupmi šaddá. 2019.
 • Somby, Ande. Sámi Riektesuodji. 2019.
 • Somby, Ande. Luođit Lohkkaid Duohkken. 2019.
 • Somby, Ande. Spår ny «Alta-aksjon» i Finnmark. 2019.
 • Somby, Ande. #209 Joikens underliv. 2019.
 • Somby, Ande. Jurist tror hets-dommen gjør det enklere å anmelde i framtida: – Samer ser at det nytter å anmelde, og netthetsere ser at det blir anmeldt. 2019.
 • Somby, Ande. Jurist tror hets-dommen gjør det enklere å anmelde i framtida: – Samer ser at det nytter å anmelde, og netthetsere ser at det blir anmeldt. 2019.
 • Somby, Ande. Sameheets. 2019.
 • Somby, Ande. Hva skjer med samehetsen - er den et problem i dagens Norge?. 2019.
 • Somby, Ande. – Dát addá eanet návccaid eastadit vaši sápmelaččaid vuostá. 2019.
 • Somby, Ande. Skrev om «sam jævlan» på 1,30 - dømt. 2019.
 • Somby, Ande. Vuosttas Sámevaššeduopmu. 2019.
 • Somby, Ande. Sámi Vašši ášši celkon. 2019.
 • Somby, Ande. Dømt for hatefulle ytringer mot samer: – En seier for alle samer i Norge. 2019.
 • Somby, Ande. "Nye" samer lar seg ikke hetse. 2019.
 • Somby, Ande. Vil slippe intime joiker fri. 2019.
 • Somby, Ande. When the hard meets the soft. 2018 ISBN 978-94-92095-62-6.s 175 - 183.
 • Somby, Ande. Dialogen har vært heit. 2018.
 • Somby, Ande. Ásahan sámi foruma duopmostuoluid hárrái. 2018.
 • Somby, Ande. Sávvá dál Norgga duopmostuoluiguin lassána gelbbolašvuohtta. 2018.
 • Somby, Ande. Eanadoalloeiseváldit eai vuorde olmmošvuoigatvuođalávdegotti. 2018.
 • Somby, Ande. Almmuhit máŋgačuođi luođi. 2018.
 • Somby, Ande. Joik, kamp og kverulering. 2018.
 • Somby, Ande. Guohttunriidu Diggái. 2018.
 • Somby, Ande. Duopmu lea rievttičielggadeami loahppa. 2018.
 • Somby, Ande. Dán son lea vuordán 26 jagi. 2018.
 • Somby, Ande. Verrošit go duopmostuolut historjjáin. 2018.
 • Somby, Ande. Riektečielggadeapmi lea gártan teahterin. 2018.
 • Somby, Ande. Ánde Somby: Jus akademia ii ođasmuva ođđa dieđuid ektui de massá akademia dieđalašvuođa. 2018.
 • Somby, Ande. Ánde Somby: Jus akademia ii ođasnuva ođđa dieđuid ektui de massá akademia dieđalašvuođa. 2018.
 • Somby, Ande. Byråkratia Goazaha. 2018.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Å endre spillereglene underveis. (fulltekst) Sagat 2018.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Å endre spillereglene underveis. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Somby, Ande. Australia Čáhcevuoigatvuođaid birra. 2018.
 • Somby, Ande. Joho-Niillasa goahti lea jávkan. 2018.
 • Somby, Ande. Vuosttas ámanuensa metoo birra. 2018.
 • Somby, Ande. ON Cuiggoda Ruoŧa. 2018.
 • Somby, Ande. Ruoŧŧa Cuiggoduvvo ONas. 2018.
 • Somby, Ande. Sii fuomasahtet universitehtta. 2018.
 • Somby, Ande. Kringkastingsrådsmedlem strømmet SGP gratis til sine Facebook-venner. 2018.
 • Somby, Ande. Festivál Rávdnjen. 2018.
 • Somby, Ande. Ungjárgga Duopmu Alimurievttis. 2018.
 • Somby, Ande. JK: ”Inte ett väl valt ord”. 2017.
 • Somby, Ande. Luohtterivtiid Birra. 2017.
 • Somby, Ande. Staten krever at Jovsset (25) slakter halve reinflokken. 2017.
 • Somby, Ande. Staten krever at ung reindriftsutøver slakter halve reinflokken. 2017.
 • Somby, Ande. Stiller ut reinsdyrskaller for å støtte brorens kamp mot staten. 2017.
 • Somby, Ande. På internat som 12 åring. 2017.
 • Somby, Ande. Girjjassaken Avsluttet. 2017.
 • Hiram Jensen, Helge; Somby, Ande. (Panel Chairs) Panel P168 Indigenous Studies and Constitutional Complexity. ECPR General Conference 2017 (data) (fulltekst) 2017-09-07 - 2017-09-07 2017.
 • Somby, Ande. Mi rievdá jos vuoittahalle. 2017.
 • Somby, Ande. Kanada dohkketa ON Soahppamuša. 2017.
 • Somby, Ande. Riektesihkarvuohtta gillá. 2017.
 • Somby, Ande. Alimusriekti ja Jovsset Ánde Sara. 2017.
 • Somby, Ande. Kanada dohkeha ON-soahpamusa. 2017.
 • Somby, Ande. Dát Lea dán Buolvva Álttá-akšuvdna. 2017.
 • Somby, Ande. Álu lea buorre ahte lea duohta govva ovtta áššis. 2017.
 • Somby, Ande. Statens anke gjennom nðløyet til Høyesterett. 2017.
 • Somby, Ande. Alimusriekti ferge mearridit goappá hilgu. 2017.
 • Somby, Ande. Advokat tror pð seier i Høysterett. 2017.
 • Somby, Ande. Doarju Sámegiel Guodátatváidaga. 2017.
 • Somby, Ande. Ellos Deatnu boktá Álttástuimmiid vuostildanmovtta. 2017.
 • Somby, Ande. Ellos Deatnu Ođđa Álttá ákšuvdna. 2017.
 • Somby, Ande. Dommen mot reineierne som er dømt for dyremishandling. 2017.
 • Somby, Ande. Først frifunnet, så dømt. Hvorfor?. 2017.
 • Somby, Ande. Roser privatbilist for å orke kampen for samiskspråklige parkeringsklager. 2017.
 • Somby, Ande. Gielladivaštallan Sámis Ođđajagi Sárdnni Olis. 2017.
 • Somby, Ande. Jovsset har knust staten i to rettsinstanser. 2017.
 • Somby, Ande. Jovsset har knust staten i to rettsinstanser. 2017.
 • Somby, Ande. Sami Struggles in Art & Law. Sami Struggles in Art & Law seminar 2017-05-04 - 2017-05-04 2017.
 • Somby, Ande. When a predator Culture meets a prey culture. Indigenous Seminar 2017-05-06 - 2017-05-07 2017.
 • Somby, Ande. The right to a past, apresesence and a future for the Sámi people. ICT International Curators Conference 2017-05-21 - 2017.
 • Somby, Ande. Ole Henrikk Magga vuosteháhkku Duohttavuođa kommišuvdnii. 2017.
 • Somby, Ande. Ánde Somby om å se det vakre i livet. 2017.
 • Somby, Ande. Ánde Somby på internat som 12 åring. 2017.
 • Somby, Ande. Hva tror du på Ánde Somby. 2017.
 • Somby, Ande. Jurista ja Deanusoahppamuš. 2017.
 • Somby, Ande. Duohttavuođakomišuvnna Buvttášii Áddejumi. 2017.
 • Somby, Ande. Juridihka Fákultehtta Bisuhuvvo. 2017.
 • Somby, Ande. Illubeaivi go juridihkkalaš fakultehta bisuhuvvo. 2017.
 • Somby, Ande. Gosa Doalvu Jovsset Ándde Duopmu. 2017.
 • Somby, Ande. Ollu Nissonhoavddat Sámis. 2017.
 • Somby, Ande. Knuser argumentasjonen til indisk Guru. 2016.
 • Somby, Ande. Usikker på lovligheten av samisk språkforslag i Kautokeino. 2016.
 • Somby, Ande. Lovligheten av bruk av samisk i kommunale organer i Kautokeino. 2016.
 • Somby, Ande. En väldigt modig dom. 2016.
 • Somby, Ande. Jahkki Sámis - året i Sameland. 2016.
 • Somby, Ande. Jahkki Sámis - Året i Sameland. 2016.
 • Somby, Ande. Sterk Fremvekst av bysamer i Skandinavia. 2016.
 • Somby, Ande. Fornorskningsmuseum. 2016.
 • Somby, Ande. Lanserer ideen om et fornorskningsmuseum. 2016.
 • Somby, Ande. Vil ha historien om da samene ble tvunget til å bli norsk på et museum. 2016.
 • Somby, Ande. Samisk Kultur og overlevelsesstrategier. Sametingets kunstnerkonferanse 2016 2016-05-10 - 2016-05-11 2016.
 • Somby, Ande. Boazosápmelaš vuittii gearregastima stáhta vuostá – "Rievdada vejolaččat Norgga stáhta boazologuid geahpedanproseassa". 2016.
 • Somby, Ande. Nytt sätt att göra teater. 2016.
 • Somby, Ande. "Leonard Peltier är urfolksvärldens Nelson Mandela". 2016.
 • Somby, Ande. Son sávvá Obama luoitit Peltiere. 2016.
 • Somby, Ande. Seminar: "Nature, Labour, Land" Nature, Labour, Land: A Forum for Collective Arctic Governance. Oslo Arkitekturtriennale 2016-10-22 - 2016-10-22 2016.
 • Somby, Ande. Ánde Somby: "as a researcher, this year has been gold". 2016.
 • Somby, Ande. Kártet Dáruidahtima. 2016.
 • Somby, Ande. Karlsøy ønsker å beholde fiskefelt fri for oppdrett. 2016.
 • Somby, Ande. Ønsker sak mot staten for å beholde fiskefelt fri for oppdrett. 2016.
 • Somby, Ande. Sámi Riektesihkarvuohtta. 2016.
 • Somby, Ande. USA presideanttaválggaid birra. 2016.
 • Somby, Ande. Stáđabušeahtta birra. 2016.
 • Somby, Ande. Sámi Teahttera ođđa Čájálmas. 2016.
 • Somby, Ande. DavviRiikkaid Sámi Konvenšuvdna. 2016.
 • Somby, Ande. Skal jeg ganne eller bruke kniv?. 2016.
 • Somby, Ande. Foreslår et Fornorskningsmuseum. 2016.
 • Somby, Ande. Lanserer forslag om Fornorskningsmuseum. 2016.
 • Somby, Ande. Dáruidahtin musea. 2016.
 • Somby, Ande. Liker forslaget om et fornorskningsmuseum. 2016.
 • Somby, Ande. Folk snur seg og peker på min samiske drakt. 2016.
 • Somby, Ande. Maid mearkkaša Sara Duopmu. 2016.
 • Somby, Ande. Tror de kan forvente seg flere søksmål. 2016.
 • Somby, Ande. Når Rovkulturen møter Byttekulturen. Dellie Maa - Sydsamisk Filmfestival 2016-11-25 - 2016.
 • Somby, Ande. When a Pretador Culture meets a Prey Culture. Káfestallat Indigenizing the Academia 2016-12-07 - 2016-12-09 2016.
 • Somby, Ande. CO2lonialNATION: "Vad är kolonisering? Kan jag någonsin forklara det? Hur förmedlar jag de koloniserade tankegångarna til den som inte upplevd en lignande historie?. Sámi teahters workshop 2016-12-12 - 2016-12-13 2016.
 • Somby, Ande. Sámi Teahtter gávdna Odda Bargovugiid. 2016.
 • Somby, Ande. Ekspertkommentar on Innvilgelse av Utslippstillatelse i Repparfjord. 2016.
 • Somby, Ande. Ekspertkommentar on Innvilgelse av Utslippstillatelse i Repparfjord. 2016.
 • Somby, Ande. Medskapningen Ansvar. 2015 ISBN 978-82-303-3040-1.s 66 - 78.
 • Somby, Ande. Krever tilgjengelig joikearkiv. 2015.
 • Somby, Ande. Máŋga diehttelas vuoigatvuođa šaddet sierravuoigatvuohtan. 2015.
 • Somby, Ande. Árdna - Samisk kulturmagasin på norsk. 2015.
 • Somby, Ande. Sámi Skuvlla. 2015.
 • Somby, Ande. Humor eller hets. 2015.
 • Somby, Ande. Diehttelas vuoigatvuođa šaddet sierravuoigatvuohtan. 2015.
 • Somby, Ande. ILO-fiasko i Sverige. 2015.
 • Somby, Ande. Vátis Vuoitit. 2015.
 • Somby, Ande. Láhkačeahppi: – Jarvas ii leat miige nanu ášši. 2015.
 • Somby, Ande. Nuorta gánddas ii leat nanu gáibádus. 2015.
 • Somby, Ande. Tar Joiken til Verdensmetropolen Neš Ŧork. 2015.
 • Somby, Ande. Tar joiken til New York. 2015.
 • Somby, Ande. Direkte: Bygdelag krever retter til utmarka. 2015.
 • Somby, Ande. Veardádus Ruoŧa Sámedikki Dievasčoahkin. 2015.
 • Somby, Ande. Gaskariikkalaš Riekti instrumeantan álgoálbmogiid vuoigatvuođaid ovddideames. Ruoŧa Sámedikki fágaseminára 2015-05-25 - 2015-05-25 2015.
 • Somby, Ande. Bolesat berrejit vuoruhit vaššikriminálitehtta.. 2015.
 • Somby, Ande. Vaššikriminelatehtta berre vuoruhuvvot bolesiid beales. 2015.
 • Somby, Ande. Ákkastalla Girjasproseassa ii leat álgoálbmotrievttiid birra. 2015.
 • Somby, Ande. Girjasproseassa. 2015.
 • Somby, Ande. Geat ledje 2015 Duorastatmagasiinna guossit? Man birra sii hupme?. 2015.
 • Somby, Ande. Erna, du har mye å lære av Canadas statsminister. 2015.
 • Somby, Ande. Davvi Riika TV Ođđasat. 2015.
 • Somby, Ande. Sáhkka Váibmosis. 2015.
 • Somby, Ande. Kan miste retten til å drive reindrift for livstid. 2015.
 • Somby, Ande. Leif Dunfjeld lei Sámi Pionera. 2015.
 • Somby, Ande. Gaskariikalaš almmáolbmuid Beaivi. 2015.
 • Somby, Ande. Slutter som masterstudenter. 2015.
 • Somby, Ande. Reagerer på kobling til omstridt gruvegigant i norsk-kanadisk prosjekt. 2015.
 • Somby, Ande. Ruvkefitnodat Sáhkka Váibmosis. 2015.
 • Somby, Ande. Sáhkka Váibmosis. 2015.
 • Somby, Ande. geardduhussátta Duorastatmágasiinnas. 2015.
 • Somby, Ande. Duorastat mágasiidna. 2015.
 • Somby, Ande. Anti-natur. Medskapningens ansvar.. 2015 ISBN 978-82-303-3040-1.s 67 - 77.
 • Somby, Ande. Studeanta árvala lqhkkarievdadusa. 2015.
 • Somby, Ande. Masteroppgave vurdert til A – konkluderer med behov for lovendring. 2015.
 • Somby, Ande. Jo Nesbøs nye bok får flere til å reagere: - Han pisser på samiske menn. 2015.
 • Somby, Ande. Jo Nesbøs nye bok får flere til å reagere: - Han pisser på samiske menn. 2015.
 • Somby, Ande. Yoik and Law and Law and Yoik, under Geography of Learning. The 2015 Creative Times Summit The Curriculum at the Biennale Arte 2015 2015-08-11 - 2015-08-13 2015.
 • Somby, Ande. Video: krimikirjanik Nesbøt süüdistatakse saamide peale sülitamises. 2015.
 • Somby, Ande. Nesbø accused of 'pissing' on Sami people. 2015.
 • Somby, Ande. Jo Nesbøs nye bok får flere til å reagere: - Han pisser på samiske menn. 2015.
 • Somby, Ande. Han pisser på samiske menn. 2015.
 • Somby, Ande. Jo Nesbø govahallá Sámi dievdduid rásistálažžat. 2015.
 • Somby, Ande. Kritiserer Jo Nesbøs same-beskrivelse: - Stereotypisk og rasistisk. 2015.
 • Somby, Ande. Jo Nesbøs nye bok får flere til å reagere: Han pisser på samiske menn. 2015.
 • Somby, Ande. Jo Nesbøs nye bok får flere til å reagere:. 2015.
 • Somby, Ande. Romssa universitehtta ii fuolat goađi. 2015.
 • Somby, Ande. Romssa Universitehtta ii ane árvvus lavdnjegoađi. 2015.
 • Somby, Ande. Buorre Iđit Sápmi. 2015.
 • Somby, Ande. Rettsviter: – UiT bryr seg ikke om samiske verdier. 2015.
 • Somby, Ande. Eai Fuolat Gámme. 2015.
 • Somby, Ande. Romssa Universitehta ii ane árvvus lavdnjegoađi. 2015.
 • Somby, Ande. Romssa Universitehta ii ane árvvus lavdnjegoađi. 2015.
 • Somby, Ande. Eai váldde sierra čuokkisin. 2014.
 • Somby, Ande. Kommentára Sis Finnmárkku diggegotti 10 jagi ávvudeabmái. 2014.
 • Somby, Ande. Samisk tingrett har ikke gitt mer selvbestemmelse. 2014.
 • Somby, Ande. Om Samestats seminaret. 2014.
 • Somby, Ande. “Samestat” i dag?. Samestaten 2014-02-08 - 2014-02-08 2014.
 • Somby, Ande. Our songs kommer snart!. 2014.
 • Somby, Ande. Šuoknaborgan álgá dán gida. 2014.
 • Somby, Ande. Šuoknaborgan. 2014.
 • Somby, Ande. Šuoknaborgan. 2014.
 • Somby, Ande. Šuoknaborgan. 2014.
 • Somby, Ande. Šuoknaborgan. 2014.
 • Somby, Ande. 1814 startet en mørk tid for samene. 2014.
 • Somby, Ande. Inga Juusos betydning for joiken. 2014.
 • Somby, Ande. Rettens medier Rettens budskap. Hålogaland Lagmannsretts lunchseminar 2014-03-14 - 2014-03-14 2014.
 • Somby, Ande. Finnmarkinger tilstår minst. 2014.
 • Somby, Ande. Den samiske kulturen og straffegjennomføringssystemet. Kriminalomsorgens nettverkskonferanse 2014-10-01 - 2014-10-01 2014.
 • Somby, Ande. Oddasat - nyheter på samisk. 2014.
 • Somby, Ande. Samiske Fanger straffes hardere. 2014.
 • Somby, Ande. Gledelig at en samisk dommer er ansatt for ett år. 2014.
 • Somby, Ande. Buorre go Sámi duobmár boahttá Hålogalándda lágamánniriektái. 2014.
 • Somby, Ande. Indigenous Health and Human Rights. Transatlantic Science Week i Toronto 2014-10-27 - 2014-10-29 2014.
 • Somby, Ande. Ánde Somby ja sámestáhta. 2014.
 • Somby, Ande. Samisk tingrett har ikke gitt mer selvbestemmelse. 2014.
 • Somby, Ande. Romssa museumis juoigan digastallan. 2014.
 • Somby, Ande. Krever tilgjengelighet til joikearkiv. 2014.
 • Somby, Ande. Her er gamle joiker gjemt bort for folk. 2014.
 • Somby, Ande. Konstituerejuvvon duopmárin. 2014.
 • Somby, Ande. Sametinget får neppe mer makt. 2014.
 • Somby, Ande. Propaganda og konspirasjonsteorier - Våre eneste kompass i tiden?. Filosofiske Samtaler 2014-10-04 - 2014-10-04 2014.
 • Somby, Ande. 1814 og samenes situasjon. Slektsforskerdagen 2014-10-25 - 2014-10-25 2014.
 • Somby, Ande. Folk med samiske navn tjener dårligere. 2014.
 • Somby, Ande. Fornøyd med utsettelse av straffesak. 2014.
 • Somby, Ande. «Ruksesliikkagat» namma ii dohkehuvvo. 2014.
 • Somby, Ande. Får ikke «sladderunnskyldning». 2014.
 • Somby, Ande. Dárbu retorihkii sámi servvodagas. 2014.
 • Somby, Ande. Dárbu retorihkka álfabetiseremii Sámis. Sámi lohkanguovddáš fierbádatkonfereansa 2014-12-04 - 2014-12-04 2014.
 • Somby, Ande. Art and Law in indigeous struggle. Creative Summits preparatory seminarium 2014-11-12 - 2014-11-12 2014.
 • Somby, Ande. Gii leat don Ánde Somby. 2014.
 • Somby, Ande. Sámi Fánggat garrasebbo dilis. 2014.
 • Somby, Ande. Lea go heivvolaš vákšut mánáid gpsain?. 2014.
 • Somby, Ande. Betydningen av Fylkesjoikeren Inga Juuso. 2014.
 • Somby, Ande. Sis Finnmárkku diggegoddi ii ovddit Sámiid rivtiid. 2014.
 • Somby, Ande. Ánde Somby portreahtta. 2014.
 • Somby, Ande. Propagánda ja konspirašuvdna teoriiat. 2014.
 • Somby, Ande. Propagánda ja konspirašuvdna teoriiat. 2014.
 • Somby, Ande. Ságastallan giddagasduomuid birra. 2014.
 • Somby, Ande. Sámi rievttisihkkavuohtta ja Sis Finnmárkku diggegoddi. 2014.
 • Somby, Ande. Beaivváš lei galgat ádnut ándagassii. 2014.
 • Somby, Ande. Eksordium til kunsten, retorikken etikken og loven. Velkomstseminar 2014 2014-08-20 - 2014-08-20 2014.
 • Somby, Ande. Mii retorihkka lea. 2014.
 • Somby, Ande. Yoik and Law - comparison of concepts. Unsound Festival 2014-10-14 - 2014-10-14 2014.
 • Somby, Ande. Sámi Stáhtta. 2014.
 • Somby, Ande. ande somby samestahtta. 2014.
 • Somby, Ande. Somby samestahtta. 2014.
 • Somby, Ande. Sámi Stáhtta birra. 2014.
 • Somby, Ande. Nissonvealaheapmi ii sierra áššin. 2014.
 • Somby, Ande. Áigo 4 jagi oalát garvi álkohola. 2014.
 • Somby, Ande. Mo lea mannan álkohola haga eallit jagi. 2014.
 • Somby, Ande. Duodjeinstituhtta nammodan professora. 2013.
 • Somby, Ande. Sámi albmát kriissas. 2012.
 • Somby, Ande. Debatten. 2011.
 • Somby, ande. Joik som fortelling. Sted og fortelling – muntlig og digitalt 2011-04-05 - 2011-04-05 2011.
 • Somby, ande. NRKs morgensending fra Finnmark, innslag om Finnmarkskommisjonen. 2011.
 • Somby, ande. Oppslag om Sjøsamiske rettigheter. 2011.
 • Somby, ande. Samiske sedvaner i det moderne samfunn. Indre Finnmark Tingretts årlige seminar 2011-05-13 - 2011-05-13 2011.
 • Somby, ande. Som å høre på guttene fra Frp. 2011.
 • Somby, ande. Ande Somby om å fiske med Lovparagrafer. 2011.
 • Somby, ande. Mo lea leat Sámi jurista. 2011.
 • Somby, ande. Mu olgguštit loddemis. 2011.
 • Somby, ande. NSRa dáhtu Sámedikki váidit ráđđehusa ridduguolásteadjiid rihkumiid geažil. 2011.
 • Somby, ande. Dávgi - Urfolksmagasin. 2011.
 • Somby, ande. God Morgen Troms 07-timen. 2011.
 • Somby, ande. Nordnytt 30.05.2011 18:40. 2011.
 • Somby, ande. Nordnytt TV nyheter på NRK 1 kl 2055. 2011.
 • Somby, ande. Native Narratives - On indigenous spirituality. Native Narratives og indigenous spirituality 2011-05-30 - 2011-05-30 2011.
 • Somby, ande. Legal protection of indigenous peoples. Advanced Human Rights training for Law lecturers 2011-06-08 - 2011-06-10 2011.
 • Somby, ande. Oððasat. 2011.
 • Somby, ande. Čájehit Rabasvuođa. 2011.
 • Somby, ande. Innvandrere underrepresentert i rettssystemet. 2011.
 • Somby, ande. are there wet kisses (intallasjon 2011). 2011.
 • Somby, ande. Stilte opp for sin student. 2011.
 • Somby, ande. – Čuovvut sámi debáhtaid dárkilit. 2011.
 • Somby, ande. Ođđasat. 2011.
 • Somby, ande. NRK Sápmi - Nyheter på norsk. 2011.
 • Somby, ande. Nordnytt radio 16.08.11. 2011.
 • Somby, ande. Fem over tolv - sjøsamiske rettigheter i et rettsfilosofisk lys. Fem over tolv 2011-07-22 - 2011-07-22 2011.
 • Somby, ande. Trenger vi alle merkelappene? Konferanseledelse. Trenger vi alle merkelappene? 2011-07-21 - 2011-07-21 2011.
 • Somby, ande. Something in the Way - Moderator. Something in the way - Lavvusymposium 2011-08-12 - 2011-08-13 2011.
 • Somby, ande. Geahčadii politihkariid retorihka. 2011.
 • Somby, ande. Ingen rikspartier vil gi Sametinget mer makt. 2011.
 • Somby, ande. Ekspertkommentator i NRK Sápmi sin to mimer lange Tv- og radiosendte paneldebatt om norsk samepolitikk etter Utøyatragedien. 2011.
 • Somby, ande. Ingen maktlovnader. 2011.
 • Somby, ande. Yoik as a way of thinking. SURF 2011 2011-09-10 - 2011-09-10 2011.
 • Somby, ande. Human dignity seen through sami eyes. Human Dignity Conference 2011-09-12 - 2011-09-13 2011.
 • Somby, ande. Dan samiske mannen. Kjønnsforskning NÅ! 2011-10-03 - 2011-10-04 2011.
 • Somby, ande. Tromsø og Universitetet - fortellinger om det fraværende. 2011.
 • Somby, ande. Vrenger alle klærne i protest. 2011.
 • Somby, Ande. Markerte managerlegenden med ett minutts BRÅK. 2010.
 • Kramvig, Britt; kvaal, gustav; Somby, ande. Cujaju. 2010.
 • Somby, ande. Er ikke blodet mitt bra nok?. 2010.
 • Somby, ande. Et dårlig budskap fra Sametinget. 2010.
 • Somby, ande. Joiketoner i barnehagen. 2010.
 • Somby, ande. Skal joike i begravelsen til mannen som skapte Sex Pistols. 2010.
 • Somby, ande. Brennpunkt-programmet "Farlige fronter" på NRK1 tirsdag 2. november klokken 21.30. 2010.
 • Somby, Ande. Brennpunkt: Farlige fronter. 2010.
 • Kramvig, Britt; Somby, ande. Cujaju og Joiketoner i byen. 2010.
 • Somby, ande. FrP gjør det vanskelig å være same. 2009.
 • Somby, ande. Må avholde nytt valgoppgjør. 2009.
 • Somby, ande. Vil politianmelde fengsel - på samisk - men nektes. 2008.
 • Somby, ande. ANDE SOMBY LUO-MUS MAILMMIS Ánde Somby Luo-Mus Máilmmi studioguossin. 2008.
 • Somby, ande. Superdatamaskin i Tromsø. 2007.
 • Somby, ande. Støtter svenske reineiere. 2007.
 • Somby, ande. Et knutepunkt for urfolks kultur. 2007.
 • Somby, ande. Norgesglasset 26.03.07 - Vrenging av samekofter som språk. 2007.
 • Somby, ande. NRKs Norgesglasset 19.07.07. 2007.
 • Somby, ande. Hekseprosess mot prinsessen. 2007.
 • Somby, ande. Råd fra topp-jurist: - Godta at visepresidenten blir president. 2007.
 • Somby, ande. NRK Sámi 27.12.07 Koseriija. 2007.
 • Somby, ande. Ønsker mer human samisk-debatt. 2001.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  TEO-H4 4.513

  Klikk for større kart