No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Det juridiske fakultet tore.brathen@uit.no Tromsø

Tore Bråthen


Professor II


 • Bråthen, Tore. The Myth of Shareholder Ownership – the Norwegian Legal Perspective. Norstedts Juridik AB 2021 ISBN 9789139025245.s 231 - 258.
 • Bråthen, Tore. Konserninterne transaksjoner i aksjeselskapsretten. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202675592.s 141 - 165.
 • Bråthen, Tore. Regulering av avtaler mellom selskapet og tilknyttede parter i norsk aksjeselskapsrett. (fulltekst) Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2020 (2/3). ISSN 1399-140X.s 13 - 44.
 • Bråthen, Tore; Kristensen, Roy K. Ulvesund-dommen (HR-2017-2375-A) og norsk regnskapsrett. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2020 ISBN 9788205546325.s 89 - 108.
 • Bråthen, Tore. Den norske aksjelovreformen fortsetter: enda flere endringer i norsk aksjeselskapslovgivning. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019 (1). ISSN 1399-140X.s 30 - 43.
 • Bråthen, Tore. Høyesteretts dom i HR-2018-1983-A ("Røde Kors Ambulanse Midt-Norge AS") og kapitalreguleringen i norsk aksjeselskapsrett. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019 (1). ISSN 1399-140X.s 60 - 80.
 • Bråthen, Tore. Legal challenges of state ownership. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215031408.s 119 - 133.s doi: 10.18261/9788215031583-2018-09.
 • Bråthen, Tore. Offentleglovas anvendelse i forbindelse med statens eierskapsutøvelse. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 51 - 62.
 • Bråthen, Tore. Ytterligere forenklinger i norsk aksjeselskapslovgivning. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018 (1). ISSN 1399-140X.s 50 - 53.
 • Bråthen, Tore; Minde, Stine Winger. Nye norske regler om utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon og kommunikasjon mellom aksjonærer og selskap. (fulltekst) Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 (2/3). ISSN 1399-140X.s 104 - 115.
 • Bråthen, Tore. Den norske aksjelovreformen - 1. etappe 2017. (fulltekst) Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 (1). ISSN 1399-140X.s 70 - 86.
 • Bråthen, Tore. Ugyldighet når styret, firmategner eller daglig leder i aksjeselskaper overskrider sin myndighet - betydningen av "redelighetskravet" i aksjeloven § 6-33. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0.s 107 - 126.
 • Bråthen, Tore. Styrehonorar i stiftelser. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2016 (1). ISSN 1399-140X.s 1 - 12.
 • Bråthen, Tore. Inhabilitet på generalforsamlingen i aksjeselskaper. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245020465.s 47 - 62.
 • Bråthen, Tore. Inhabilitet for styremedlem med ledende stilling i annet selskap. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025995.s 98 - 108.
 • Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie. Ny praksis Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2016. ISSN 1399-140X.s 74 - 88.
 • Birkeland, Kari; Bråthen, Tore. Ny praksis Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2015. ISSN 1399-140X.s 104 - 111.
 • Anderssen, Harald B; Bråthen, Tore; Fjeldheim, Paul Henning. Tilstandsrapporter i boligomsetningen - meglers plikter og selgeransvaret. Tidsskrift for eiendomsrett 2015; Volum 11 (1). ISSN 1504-3495.s 1 - 32.
 • Birkeland, Kari; Bråthen, Tore. Ny praksis Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2015. ISSN 1399-140X.s 130 - 134.
 • Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie. Ny lovgivning Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2014 (4). ISSN 1399-140X.s 80 - 90.
 • Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie. Ny lovgivning Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2014 (2). ISSN 1399-140X.s 99 - 102.
 • Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie. Ny lovgivning. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2014 (1). ISSN 1399-140X.s 157 - 160.
 • Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie. Ny praksis Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2014. ISSN 1399-140X.s 164 - 167.
 • Bråthen, Tore. Lovlig og ulovlig "kobling" mellom eiendomsmegling og bank. Tidsskrift for eiendomsrett 2014 (2). ISSN 1504-3495.
 • Bråthen, Tore. Mer om re integra og Rt. 2012 s. 1904. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013. ISSN 1501-9594.s 22 - 23.
 • Bråthen, Tore. Styrelederen i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper - juridiske spørsmål :. Praktisk økonomi & finans 2013; Volum 29 [i.e. 30] (2). ISSN 1501-0074.s 59 - 74.
 • Bråthen, Tore. Anvendelse av aksjeloven § 3-8 på datterselskapets garantier for morselskapets lån. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1215-6.s 43 - 59.
 • Bråthen, Tore. Tilbakekall av løfter etter re integra-regelen - særlig med henblikk på kommersielle kontrakter. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5.s 21 - 34.
 • Bråthen, Tore. Nye norske regler om gransking i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2010 (3/4). ISSN 1399-140X.
 • Bråthen, Tore. Controlling changes in the composition og shareholders of SME's. Forlaget Thomson 2010 ISBN 978-87-619-2629-6.s 41 - 66.
 • Bråthen, Tore. Hovedseteteorien eller stiftelsesteorien. Gyldendal Akademisk 2007.s 198 - 209.
 • Bråthen, Tore. Styreansvar og nedleggelse av arbeidsplasser. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007; Volum 10 (1). ISSN 1500-0788.s 17 - 19.
 • Bråthen, Tore. Fastsettelse av foretaksnavnet ved fusjon av aksje- og allmennaksjeselskaper. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007; Volum 10 (2). ISSN 1500-0788.s 10 - 12.
 • Bråthen, Tore. Bør kravet om minste aksjekapital avskaffes for aksjeselskaper?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007; Volum 10 (3). ISSN 1500-0788.s 20 - 22.
 • Bråthen, Tore. Fastsettelse av lederlønninger, bonuser og syntetiske opsjoner i allmennaksjeselskaper. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007; Volum 10 (4). ISSN 1500-0788.s 10 - 17.
 • Bråthen, Tore. Nye regler om kapitalrelaterte disposisjoner i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007; Volum 10 (5). ISSN 1500-0788.s 13 - 16.
 • Bråthen, Tore. Nytt om prinsippene for verdsettelse av aksjer ved innløsning av aksjonær. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2007; Volum 10 (6). ISSN 1500-0788.s 13 - 16.
 • Bråthen, Tore. Selskapers avtaler med sine aksjonærer og medlemmer av ledelsen. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2007 (3). ISSN 1399-140X.s 65 - 89.
 • Bråthen, Tore. Styrelov til glede og besvær. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2006 (2). ISSN 1500-0788.s 101 - 108.
 • Bråthen, Tore. Etterkontrollen av de norske aksjelovene. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2006 (2). ISSN 1500-0788.s 32 - 46.
 • Bråthen, Tore. Eiendomsmeglingsoppdrag. Privatrettslige følger av brudd på kravene til oppdragets innhold og form. Lov og Rett 2005. ISSN 0024-6980.s 147 - 177.
 • Bråthen, Tore. Kan en aksjonær kreve seg innløst av selskapet når samarbeidsklimaet er ødelagt?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (2). ISSN 1500-0788.s 18 - 20.
 • Bråthen, Tore. Tvangsinnløsning av aksjer ? blir Norges høyesterett innhentet av EU-retten?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (3). ISSN 1500-0788.s 13 - 16.
 • Bråthen, Tore. Etterlevelse av loven sikrer ikke 40 prosent kvinneandel i ASA-styrene. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (4). ISSN 1500-0788.s 10 - 14.
 • Bråthen, Tore. Styreforbehold. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (Årg. 8, nr 5). ISSN 1500-0788.s 9 - 11.
 • Bråthen, Tore. Aksjeloven. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2005 ISBN 82-05-34210-5.s 1 - 7.
 • Bråthen, Tore. SE-loven. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2005 ISBN 82-05-34210-5.s 2710 - 2750.
 • Bråthen, Tore. Kan man kvitte seg med en "umulig" medaksjonær?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (Årg. 8, nr 1). ISSN 1500-0788.s 17 - 19.
 • Bråthen, Tore. Kan stemmene til medlemmer av styret og bedriftsforsamlingenkjøpes?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (Årg. 8, nr 6). ISSN 1500-0788.s 14 - 16.
 • Bråthen, Tore. Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester. 2004.s 43 - 52.
 • BrÅthen, tore. Klagenemda for eiendomsmeglingstjenester. 2004.s 43 - 53.
 • Bråthen, Tore. Konserninterne transaksjoner. ? 2004 (1).s 7 - 10.
 • Bråthen, Tore. Hva kan styrelederen gjøre på egen hånd. ? 2004 (2).s 7 - 9.
 • Bråthen, Tore. ”Nystiftet selskap med begrenset ansvar til salgs for kr. 3.999”. ? 2004 (3).
 • Bråthen, Tore. Ulovlige aksjonærlån - og hva så?. ? 2004 (4).
 • Bråthen, Tore. Lovbestemt kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapers styre. ? 2004 (5/6).s 9 - 14.
 • Bråthen, Tore; Sundby, Anne Cathrine. EUs arbeid med modernisering av europeiske selskapers corporate governance. Abstrakt forlag 2004.s 46 - 65.
 • Bråthen, Tore. Consent Requirements for Share Acquisitions in Limited Liability Companies According to Norwegian Law. ? 2003.s 67 - 88.
 • Bråthen, Tore. Konsekvenser av at erverver av aksje ikke får samtykke fra selskapet. ? 2003 (1).s 9 - 13.
 • Bråthen, Tore. "Men hvordan kunne styret vite?". ? 2003 (2).s 18 - 20.
 • Bråthen, Tore. "Butikk i butikken". ? 2003 (3).s 9 - 12.
 • Bråthen, Tore. Testamenter og testamentsvitner. ? 2003 (4).s 8 - 10.
 • Bråthen, Tore. Societas Europaea - SE-selskapet. ? 2003 (5).s 7 - 11.
 • Bråthen, Tore. Styrelederen - hva sier loven?. ? 2003 (6).s 16 - 22.
 • Bråthen, Tore. Avtaler mellom selskap og aksjonær i norsk rett. 2003.s 875 - 893.
 • Bråthen, Tore. Styreinstruks i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. ? 2002 (1).s 9 - 12.
 • Bråthen, Tore. Krav til aksjeeierboken. ? 2002 (2).s 9 - 11.
 • Bråthen, Tore. Corporate Governance i norsk jus. ? 2002 (3).s 28 - 36.
 • Bråthen, Tore. Mislykkede fusjonsforsøk. ? 2002 (4).s 19 - 22.
 • Bråthen, Tore. Norsk rettspraksis. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2002 (1). ISSN 1399-140X.s 10 - 13.
 • Bråthen, Tore. Norsk rettspraksis. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2002 (2). ISSN 1399-140X.s 125 - 126.
 • Bråthen, Tore. Norsk rettspraksis. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2002 (3). ISSN 1399-140X.s 282 - 283.
 • Bråthen, Tore. Overdragelse og omdannelse av foretak (rev.). Gyldendal Akademisk 2001.s 487 - 498.
 • Bråthen, Tore. Innkalling til generalforsamling. ? 2001 (1).s 11 - 14.
 • Bråthen, Tore. Aksjonærlån. ? 2001; Volum 4 (2).s 10 - 13.
 • Bråthen, Tore. Avgjørelsen av stemmerettsspørsmål. ? 2001; Volum 4 (3).s 12 - 14.
 • Bråthen, Tore. Avtaler mellom selskap og aksjonær. ? 2001; Volum 4 (4).s 10 - 13.
 • Bråthen, Tore. Forsvarlig egenkapital. ? 2001; Volum 4 (5).s 10 - 14.
 • Bråthen, Tore. Styrets handleplikt ved tap av egenkapital. ? 2001; Volum 4 (6).s 9 - 12.
 • Bråthen, Tore. Åpning av generalforsamling i allmennaksjeselskaper. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2001; Volum 3 (3). ISSN 1399-140X.
 • Bråthen, Tore. Illojale godtgjørelser, om aksjelovenes forbud mot godtgjørelse fra andre enn "eget selskap". Gyldendal Akademisk 2001.s 13 - 27.
 • Bråthen, Tore. Innledning. Gyldendal Akademisk 2001.s 35 - 42.
 • Bråthen, Tore. Offentligrettslig rammelovgivning (rev.). Gyldendal Akademisk 2001.s 43 - 62.
 • Bråthen, Tore. Eierformer. Gyldendal Akademisk 2001.s 63 - 146.
 • Bråthen, Tore. Alminnelig kontraktsrett (rev.). Gyldendal Akademisk 2001.s 147 - 183.
 • Bråthen, Tore. Kap. 8. 2000.s 274 - 349.
 • Bråthen, Tore. Finansiering av aksjeerverv med aksjeutbytte. Lov og Rett 2000. ISSN 0024-6980.s 387 - 411.
 • Bråthen, Tore. Selskapers kjøp og salg av egne aksjer etter norsk rett. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2000 (2). ISSN 1399-140X.s 147 - 170.
 • Bråthen, Tore. Aksjonæravtaler. ? 2000 (2).s 17 - 19.
 • Bråthen, Tore. Samtykke til erverv av aksje i aksjeselskap. ? 2000 (2).s 17 - 20.
 • Bråthen, Tore. Aksjeklasser. ? 2000 (3).s 9 - 11.
 • Bråthen, Tore. Aksjonærrettigheter i allmennaksjeselskaper. ? 2000 (4).s 8 - 11.
 • Bråthen, Tore. Bedriftsforsamlingens rolle. ? 2000 (5).s 14 - 17.
 • Bråthen, Tore. Innløsning og utelukkelse av aksjonær. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 1999 (4). ISSN 1399-140X.s 86 - 107.
 • Bråthen, Tore. Styrevedtak uten møte. ? 1999 (1).
 • Bråthen, Tore. Generalforsamling uten møte. ? 1999 (2).
 • Bråthen, Tore. Styremedlemmers inhabilitet. ? 1999 (3).
 • Bråthen, Tore. Tvangsinnløsning av aksjonærminoritet. ? 1999 (5).
 • Bråthen, Tore. Ansvar for søsterselskapets gjeld. ? 1999 (6).
 • Bråthen, Tore. Nordisk selskabslovgivning, Status. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 1999 (1). ISSN 1399-140X.
 • Bråthen, Tore. Ny praksis og litteratur. ? 1999 (2).
 • Bråthen, Tore. Ny norsk selskapslovgivning. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 1999 (3). ISSN 1399-140X.
 • Bråthen, Tore. Gransking i aksje- og allmennaksjeselskaper. ? 1998 (6).
 • Bråthen, Tore. Kjøp av andel i ansvarlig selskap. ? 1998 (5).
 • Minde, Stine Winger; Viken, Monica; Bråthen, Tore; Langfeldt, Sverre Faafeng. Lov og rett for næringslivet. 2021 ISBN 9788245038002.
 • Minde, Stine Winger; Viken, Monica; Bråthen, Tore; Langfeldt, Sverre Faafeng. Lov og rett for næringslivet. 2020 ISBN 9788245036787.
 • Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind; Mikelsen, Anders. Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202675592.s 345 - 370.
 • Bråthen, Tore. Lov og rett for næringslivet 2020. Sammen med Sverre Langfeldt, Stine Winger Minde, Monica Viken. 2020 ISBN 978-82-450-3468-4.
 • Minde, Stine Winger; Viken, Monica; Bråthen, Tore; Langfeldt, Sverre Faafeng. Lov og rett for næringslivet. 2019 ISBN 9788205524736.
 • Bråthen, Tore; Eide, Erik Bruzell. Forsikringsformidling. 2019 ISBN 9788282473156.
 • Bråthen, Tore; Skumsrud, Nina Fodstad. Lærebok i praktisk eiendomsmegling Del 2. 2019 ISBN 9788277940588.
 • Bråthen, Tore. Lov og rett for næringslivet (sammen med Sverre Langfeldt, Monica Viken og Stine Winger Minde). 2019 ISBN 978-82-05-52473-6.
 • Bråthen, Tore. Selskapsrett. 2019 ISBN 978-82-05-52545-0.
 • Minde, Stine Winger; Viken, Monica; Bråthen, Tore; Langfeldt, Sverre Faafeng. Lov og rett for næringslivet. 2018 ISBN 9788205515208.
 • Bråthen, Tore. Lov og rett for næringslivet (sammen med Sverre Langfeldt, Monica Viken og Stine Winger Minde). Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205515208.
 • Minde, Stine Winger; Viken, Monica; Bråthen, Tore; Langfeldt, Sverre Faafeng. Lov og rett for næringslivet. 2017 ISBN 9788205505087.
 • Bråthen, Tore. Selskapsrett. Gyldendal Juridisk 2017 ISBN 9788205489431.
 • Bråthen, Tore. Lov og rett for næringslivet. 2017 ISBN 9788205505087.
 • Minde, Stine Winger; Viken, Monica; Bråthen, Tore; Langfeldt, Sverre Faafeng. Lov og rett for næringslivet. 2016 ISBN 9788205493223.
 • Anderssen, Harald B; Bråthen, Tore. Moderne Forretningsjus III. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245020465.s 279 - 289.
 • Bråthen, Tore. Lærebok i praktisk eiendomsmegling (medredaktør Margrethe Røse Solli). 2016 ISBN 978-82-7794-057-1.
 • Langfeldt, Sverre Faafeng; Bråthen, Tore; Viken, Monica; Minde, Stine winger. Lov og rett for næringslivet. 2015 ISBN 978-82-05-48826-7.
 • Bråthen, Tore. Styrearbeide. Fra teori til praksis. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1918-6.
 • Bråthen, Tore; Langfeldt, Sverre Faafeng. Lov og rett for næringslivet, 20. utg. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02216-1.
 • Bråthen, Tore. Selskapsrett. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-592-0046-4.
 • Bråthen, Tore. Eiendomsmeglingsloven Kommentarutgave. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-01217-9.
 • Bråthen, Tore; Røse Solli, Margrethe. Lærebok i praktisk eiendomsmegling Del 2. 2012 ISBN 978-82-7794-055-7.
 • Bråthen, Tore; Langfeldt, Sverre Faafeng. Lov og rett for næringslivet. 2012 ISBN 978-82-15-02089-1.
 • Bråthen, Tore; Røse Solli, Margrethe. Lærebok i praktisk eiendomsmegling Del I. 2011 ISBN 978-82-7794-053-3.
 • Bråthen, Tore. Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1215-6.s 431 - 462.
 • Bråthen, Tore; Langfeldt, Sverre Faafeng. Lov og rett for næringslivet. 2011 ISBN 978-82-15-01838-6.
 • Langfeldt, Sverre Faafeng; BrÅthen, tore. Langfeldt, Bråthen, Gundersen (red): Lov og Rett for Næringslivet. Universitetsforlaget 2005.s 9 - .
 • Gundersen, Fridtjof Frank; Langfeldt, Sverre Faafeng; Bråthen, Tore. Lov og rett for næringslivet. 2004.
 • Bråthen, Tore. Styremedlem og aksjonær. Fagbokforlaget 2004.
 • Gundersen, Fridtjof Frank; Langfeldt, Sverre Faafeng; Bråthen, Tore. Lov og rett for næringslivet. 2002.
 • Bråthen, Tore. Selskapsrett. 2002 ISBN 8259200376.
 • Langfeldt, Sverre Faafeng; Gundersen, Fridtjof Frank; Bråthen, Tore. Lov og rett for næringslivet. 2001 (2 bind).
 • Bråthen, Tore; Gjems-Onstad, Ole. Moderne forretningsjus. Gyldendal Akademisk 2001 ISBN 8205281106.
 • Bråthen, Tore. Foretaksrett. Gyldendal Akademisk 2001 ISBN 8205287465.
 • Bråthen, Tore. Et utvannet forslag om bærekraftig bedriftsledelse. Finansavisen 2022. ISSN 0803-9518.
 • Minde, Stine Winger; Bråthen, Tore. Bærekraftig bedriftsledelse får rødt lys i EU. Dagens næringsliv 2022. ISSN 0803-9372.
 • Bråthen, Tore. Et utvannet forslag om bærekraftig bedriftsledelse. Finansavisen 2022. ISSN 0803-9518.
 • Minde, Stine Winger; Bråthen, Tore. Bærekraftig corporate governance i lys av norsk aksjelovgivning. Bærekraftig corporate governance i lys av norsk aksjelovgivning 2020-09-30 - 2020-09-30 2020.
 • Bråthen, Tore; Birkeland, Kari. Ny lovgivning Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019 (1). ISSN 1399-140X.s 98 - 101.
 • Bråthen, Tore. Ny praksis Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2019 (1). ISSN 1399-140X.s 107 - 109.
 • Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie. Ny lovgivning - Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018 (1). ISSN 1399-140X.s 68 - 71.
 • Birkeland, Kari; Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie. Ny praksis - Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018 (1). ISSN 1399-140X.s 77 - 82.
 • Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie; Birkeland, Kari. Ny lovgivning. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018 (2). ISSN 1399-140X.s 66 - 67.
 • Bråthen, Tore. Ny praksis Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018 (2). ISSN 1399-140X.s 74 - 75.
 • Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie; Birkeland, Kari. Ny lovgivning Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018 (3). ISSN 1399-140X.s 86 - 88.
 • Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie. Ny praksis Norge. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2018 (3). ISSN 1399-140X.s 103 - 109.
 • Bråthen, Tore; Birkeland, Kari; Aasland, Inger Julie. Ny lovgivning. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 (2/3). ISSN 1399-140X.s 124 - 130.
 • Bråthen, Tore; Birkeland, Kari; Aasland, Inger Julie. Ny praksis. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 (2/3). ISSN 1399-140X.s 131 - 144.
 • Bråthen, Tore. Ny litteratur. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2017 (2/3). ISSN 1399-140X.s 145 - 147.
 • Bråthen, Tore. Diskusjonen om innsyn i sms-meldingene mellom Monica Mæland og Thorild Widvey har så langt vært mangelfull. 2016.
 • Bråthen, Tore. NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping. 2016 (22) ISBN 978-82-583-1301-1. ISSN 0333-2306.
 • Minde, Stine Winger; Bråthen, Tore. NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping. 2016 ISBN 978-82-583-1301-1.
 • Bråthen, Tore. Ny lovgivning, ny praksis, ny litteratur. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2015 (1). ISSN 1399-140X.
 • Bråthen, Tore. Ny lovgivning, ny praksis, ny litteratur. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2015 (3). ISSN 1399-140X.
 • Bråthen, Tore. Meglers uavhengighet og ulovlig kobling. NEFs høstkonferanse 2013-11-22 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Generelt om profesjonsansvaret. Profesjonsansvar 2013-11-20 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Nytt i selskapsretten 2012-2013. Den årlige selskapsrettskonferansen 2013-11-07 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Aksjelovreformen 2013. Etterutdanning 2013-10-30 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Ny praksis fra Reklamasjonsnemnda - budgivning aktuelle spørsmål. Etterutdanning 2013-10-28 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Aksjelovreformen 2013. Etterutdanning 2013-10-23 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Avtaleinngåelse og finansiering. Etterutdanning 2013-10-18 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Budgivning. Etterutdanning 2013-10-17 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Aksjelovreformen 2013. Etterutdanning 2013-10-16 - 2013.
 • Bråthen, Tore. God meglerskikk. Etterutdanning 2013-10-14 - 2013.
 • Bråthen, Tore. God meglerskikk. Etterutdanning 2013-09-26 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Styrearbeid i statlig eide selskaper. Styremedlemmer utpekt av staten 2013-09-20 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Budgivning. Etterutdanning 2013-09-04 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Etikk i butikk og god meglerskikk. Etterutdanning 2013-09-02 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Formålsrealisering i ulike organisasjoner. Gjensidige 2013-08-30 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Kobling i eiendomsmeglingsbransjen. Morgenmøte i eiendomsmegling 2013-08-26 - 2013.
 • Bråthen, Tore. God meglerskikk. Etterutdanning 2013-05-31 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Styremedlemmers interessekonflikter, herunder inhabilitet. Advokatenes fagdager 2013-05-31 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Kravet til god meglerskikk. Advokatenes fagdager 2013-05-30 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Særkjennetegn ved formålsrealisering i ulike organisasjoner. Stiftelseskonferansen 2013 2013-05-15 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Grunnleggende selskapsrett - generelt, selskapsstrukturen, disposisjonrettigheter, valg av selskapsform. Etterutdanning 2013-05-06 - 2013-05-07 2013.
 • Bråthen, Tore. Aksjelovreformen 2013. Etterutdanning 2013-04-25 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Styrearbeid under nye regler i aksjeloven og allmennaksjeloven. Norsk Styreforums årsmøte 2013-04-15 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Utvalgte selskapsrettslige problemstillinger. Etterutdanning 2013-04-15 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Bud og budgivning. Etterutdanning 2013-03-08 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Bud og budgivning. Etterutdanning 2013-02-28 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Kontrollansvaret. BI forsikring 2013-01-15 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Etikk og butikk - "god meglerskikk". Faglig oppdatering 2013-01-10 - 2013.
 • Bråthen, Tore. Kobling mellom eiendomsmegling og bank. Eiendomsmegleren 2013 (12). ISSN 0803-7345.s 42 - 43.
 • Bråthen, Tore. Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper. Praktisk økonomi & finans 2012; Volum 28 (3). ISSN 1501-0074.s 29 - 36.
 • Bråthen, Tore. Om eiendomsmeglers plikt til å skrive regning der vederlaget er avtalt som provisjon eller fast pris. Eiendomsmegleren 2008 (2). ISSN 0803-7345.s 16 - 17.
 • Bråthen, Tore. Utredning om gjeldsregister i Norge. 2008.
 • Bråthen, Tore. Samfunnsansvar - selskapers adgang til å gi gaver til allmennyttige formål. Praktisk økonomi & finans 2006 (4). ISSN 1501-0074.s 27 - 32.
 • Bråthen, Tore. Kan man kvitte seg med en ?umulig? medaksjonær?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (1). ISSN 1500-0788.s 1719 - .
 • Bråthen, Tore. Kan stemmene til medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen kjøpes?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (6). ISSN 1500-0788.s 14 - 16.
 • Bråthen, Tore. Selskapsrett. Transaksjoner, børs- og verdpapirrett. 2005.
 • Bråthen, Tore; Solli, Margrethe Røse. Eiendomsmegling i praksis. Del 1. 2004.
 • Bråthen, Tore; Solli, Margrethe Røse. Eiendomsmegling i praksis, del 2. 2003.
 • Bråthen, Tore. Kommentar til allmennaksjelovens kap. 1-6. 2002.s 2799 - 2828.
 • Bråthen, Tore. Kommentarer til aksjelovens kap. 1-6. 2002.s 2723 - 2750.
 • Bråthen, Tore. Dokumentasjonskrav ved fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap. Tidsskrift for forretningsjus 2000 (3). ISSN 0805-4355.s 271 - 277.
 • Bråthen, Tore. Juridiske spørsmål vedrørende salg av aksjeleiligheter. Eiendomsmegleren 1999 (11). ISSN 0803-7345.
 • Se alle arbeider i CRIStin →