Gunnar Ketil Eriksen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor


 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Festnede rettsforhold
  Cappelen Damm Akademisk 2023
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Selbu- og Svartskogsakene som et rettslig tidevannsskille for spørsmålene om samisk naturbruk
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Kommentarer til laks- og innlandsfiskeloven
  Gyldendal Rettsdata 2020
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Et kritisk blikk på reglene om rettsvernhevd
  Fagbokforlaget 2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Lokal sedvanerett eller alders tids bruk?
  Fagbokforlaget 2018
 • Gunnar Ketil Eriksen, Øyvind Ravna :
  Allmenningsretten i Norge - Ulike regler for like arealer
  Cappelen Damm Akademisk 2023
 • Trude Haugli, Gunnar Ketil Eriksen, Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol
  Fagbokforlaget 2018
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Uklare grenser
  2023
 • Magne Frostad, Gunnar Ketil Eriksen :
  Rettshistorisk byvandring
  2023
 • Øyvind Ravna, Gunnar Ketil Eriksen, Ande Somby :
  Stort behov for kunnskap om same- og urfolksrett i norsk jussutdanning
  Forskersonen.no 27. februar 2023 FULLTEKST
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Hevdslova. Lovkommentar.
  Universitetsforlaget 2023
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Allmenningene i Norge - like arealer, ulik forvaltning
  2022
 • Gunnar Ketil Eriksen, Marius Storvik :
  Juss & Jåss
  23. november 2021
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Myten om den umatrikulerte grunnen i Finnmark som kongens private krongods
  2021
 • Øyvind Ravna, Ande Somby, Gunnar Ketil Eriksen :
  Fosendommen viser at utdanning i same- og urfolksrett må styrkes ved de juridiske læresteder
  Nordlys 03. november 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Ande Somby, Gunnar Ketil Eriksen :
  Den norske retts­staten er ignorant overfor inter­nasjonale menneske­rettigheter
  Khrono.no 02. november 2021 FULLTEKST
 • Sverre Magnus Bergslid Salvesen, Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss
  23. november 2021
 • Rune Blix Hagen, Gunnar Ketil Eriksen, Marius Storvik :
  Juss & Jåss Hekseprosess spesial. Gjest Rune Blix Hagen
  04. mars 2021 DATA
 • Øyvind Ravna, Gunnar Ketil Eriksen, Ande Somby, Kristina Labba, Vito De Lucia, Margherita Paola Poto :
  FeFo bør ikke rope på dommerklubba
  Sagat 26. oktober 2020 FULLTEKST
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Intervju på Oddasat 2. november 2020
  02. november 2020
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Legalarv, uskifte, testamente og fremtidsfullmakt
  2020
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Intervju om Finnmarkskommisjonens rapport om Karasjokfeltet
  17. november 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss Isbjørnballet spesial
  14. februar 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 11
  12. november 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss Arbeidslivsdagen spesial
  12. desember 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 8
  01. mai 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 9
  08. juni 2020
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Rettsvernshevd
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 10
  01. september 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 7
  17. april 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 13
  16. november 2020
 • Raymond Johansen, Roger Adolfsen, Gunnar Ketil Eriksen, Morten Walløe Tvedt, Eskil Bråten, Magnus Lysberg :
  Omgikk loven ved milliardsalg
  11. september 2020
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 5
  09. januar 2020
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Bokrecension. Christina Allard: Renskötselsrätt i nordisk belysning
  Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  «Torsken og den alter ego skreiens betydning for livsberging, bosetting og økonomi i et historisk og rettshistorisk perspektiv».
  2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss&Jåss, podcast om juss i samrbeid med Marius Storvik, episode 1
  01. september 2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Arv etter loven, testamente og uskifte
  2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss, episode 2
  01. september 2019
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss Livepodcast fra Bazinga, episode 4
  29. november 2019
 • Marius Storvik, Gunnar Ketil Eriksen :
  Juss & Jåss episode 3
  10. november 2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Sami and indigenous law;challenges and opportunities
  2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Sammenhengen mellom studieledelse og studiekvalitet
  2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Kommentarer til lov om fredning og fangst av isbjørn
  2019
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Offentlige tillatelser til høsting eller utnyttelse av naturressurser som formuesgode
  2018
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Rettshistorisk byvandring
  2018
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Kredittkortfylla - Hvordan overleve dagen derpå?
  2018
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Frihevd, hjemfallsrett, mothevd, multebærland, negativ servitutt, tinglig rett, tålt bruk
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018
 • Magne Frostad, Gunnar Ketil Eriksen :
  Rettshistorisk byvandring
  2018
 • Gunnar Ketil Eriksen :
  Tanaloven
  Gyldendal Rettsdata 2018
 • Trude Haugli, Ingvild Ulrikke Jakobsen, Gunnar Ketil Eriksen :
  Forord
  Fagbokforlaget 2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  • Alders tids bruk, Institutt for rettsvitenskaps skriftserie nr. 8 /1990, 111 sider.
  • Alders tids bruk, monografi, 142 sider. (Oslo 1993).
  • Innføring av problembasert læring på jusstudiet, i UNIPED nr. 1/94 s. 3-13.
  • Studieforbedrende tiltak ved Institutt for rettsvitenskap, eksamensarbeid fra universitetspedagogisk seminar, 30 sider. (Tromsø 1994).
  • Norsk tingsrett i Sapmi - en uting? Kritisk søkelys på rettskildebruken i NOU 1993:34, Retfærd 69 s. 66-86.
  • Bokanmeldelse av "Becoming visible: Indigenous Politics and Self-Government", i hefte for kritisk juss 2/96, s. 134-140.
  • Retten til å plukke moltebær i Nord-Norge. To artikler: Strl § 400 - verd å fjerne? og Retten til å plukke moltene på Loppa øy. Institutt for rettsvitenskaps skriftserie nr. 32/1996 (55 s.).
  • Strl § 400 - verd å fjerne? Jus`T nr. 2/96.
  • Kollektive bruksrettigheter i grenselandet mellom den subjektive og den objektive rett. Om avgrensningen av den bruksberettigete krets, særlig etter hevdsl. § 8,2, i Fra institutt til fakultet. Jubileumsskrift i anledning av at IRV ved Universitetet i Tromsø feirer 10 år og er blitt til Det juridiske fakultet, Jens Edvin A. Skoghøy (red.), s. 149-166. (Tromsø 1997).
  • Hvordan dra størst mulig nytte av dommer - (som juridisk student.), i "Domssamling i forvaltningsrett" og "Domssamling i arbeidsrett", utgitt av Bernhard Halvorsen jr. (Tromsø 1997).
  • Lappekodisillens rettskildemessige status i dag - særlig relatert til forholdene i Norge og i Finnmark, Diedut nr 3/ 1998, s. 129-144.
  • Medforfatter på høringsuttalelse fra Universitetet i Tromsø om NOU 1997:4 - Naturgrunnlaget for samisk kultur.Vedtatt av universitetsstyret 18. mars 1999.
  • Fem artikler i samerett. Gunnar Eriksen, Jens Edvin A. Skoghøy og Ande Somby. Det juridiske fakultets skriftserie nr. 39/2001.
  • Høyesteretts dom i Svartskogsaken, PowerPoint-presentasjon, 52 slides med tekstnoter. (Tromsø 2001).
  • Bortfall av hevdet rettsvern ved passivitet, Lov og Rett nr. 3/2002, s. 164-175.
  • Bokanmeldelse av "Reindriften i Finnmark. Rettshistorie 1852-1960", av Kirsti Strøm Bull, Nils Oskal og Mikkel Nils Sara, i Lov og Rett nr. 7/ 2002, s. 457-462.
  • Tilvenningen til det samiske i norsk høyesterettspraksis. Om møtet mellom en muntlig og en tekstbasert rettskultur. Kart og Plan nr. 4/2002, s. 230-247.
  • Fremveksten av kravet om god tro ved hevd og alders tids bruk i norsk rett. Tidsskrift for Retsvitenskap nr. 1/2003, s. 79-128.
  • Tromsdalstinden og OL - miljøforvaltning i praksis? Foredrag på "Kreativ Uke" ved UiT tirsdag 20. april 2004, 6 s.
  • Kravet i hevdsloven § 8 første ledd om "fast tilstelling" som vilkår for brukshevd,i Per Christiansen (red) "Fra Driftssentralen til Teorifagbygget. Jubileumsskrift i anledning av at det er 20 år siden utdanning av jurister startet ved Universitetet i Tromsø og at fakultetet i 2004 flyttet inn i nye lokaler", Det juridiske fakultets skriftserie, nr 61, Tromsø 2004, s. 65-76.
  • Samiske sedvaner og bruk av naturressurser før og etter Selbu- og Svartskogdommene fra 2001. Kritisk Juss 2004 (30) nr. 3 s. 289-304.
  • Om rettsvernshevd, Jus't nr. 1/2006, 16 sider.
  • Quod non est in actis non est in mundo, in Dag Michalsen (ed.) "Reading past Legal texts". Unipax Oslo 2006, pp. 56-73.
  • Kastet, mistet glemt eller bortkommet? Selvvalgt emne til prøveforelesning for dr. juris-graden. Jussens Venner hefte 2/2008 s. 136-154.
  • Alders tids bruk. Monografi 379 s. Fagbokforlaget 2008.
  • Nyere utviklingslinjer om retten til undergrunnen. Jussens Venner hefte 5/2008 s. 344-356.
  • Omsettelighet som vilkår for gyldig pant, i Jon Petter Rui (red.) "Rettshjelp fra kyst til vidde". Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge 20 år. Gyldendal Akademisk 2009 s. 115-128.
  • Ansvar for feil og misbruk ved nettbankbasert betalingsoverføring, upublisert kronikk 2009.
  • Mothevd og frihevd. Jussens Venner hefte 3/2010 s. 204-217.
  • Foreldelse, hevd og alders tids bruk, i Kirsti Strøm Bull (red.) "Natur, rett, historie". Akademisk publisering 2010 s. 53-78.
  • På bærtur med "Nordlys", debattinnlegg i avisa "Nordlys" 7.5.2011
  • Fire tingsrettslige spørsmål i Finnmark, foredrag på Fefo sitt fagseminar i Tromsø 13.12.2011
  • Bokanmeldelse av Endre Stavang: "Opphør av servitutter", i TfR 5/2011 s. 694-698
  • Okkupasjon, kap. 11 i "Juss i nord: Hav, fisk og urfolk", s. 224-250. Gyldendal 2012.
  • Bokanmeldelse av Kirsti Strøm Bull: "Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie", i TfR 4/2012 s. 542-546.
  • Flytting av Tanalovens rettighetsbestemmelse til finnmarksloven – en uproblematisk formalitet? Debattinnlegg i avisa "Sagat", 16. november 2012.
  • Foreldelse, hevd og alders tids bruk i Norge og Danmark-Norge fra middelalderen til naturretten, i TfR 5/2012 s. 675-713.
  • Bokanmeldelse av Helge Kongsrud: Det norske kanslerembetet, i TfR 5/2012 s. 719-722.
  • Bokanmeldelse av Per Andersen, Kirsi Salonen, Helle Møller Sigh and Helle Vogt (eds.). Law and disputing in the Middle Ages. DJØF Publishing. Copenhagen 2013, i TfR 1/2014 s. 90-95.
  • "Den halte reinen", i Ottar 2/14 Rett og rettshistorie(r) fra Nord-Norge og havet utenfor, s. 26-31.
  • Bokanmeldelse av Susann Funderud Skogvang: Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. TfR 2/2014  s. 297-300.
  • Byggverk på fremmed grunn. Jussens venner 4/2014, s. 222-233.
  • Kommentarer til markaloven. Gyldendal Rettsdata 2016.
  • Kommentarer/oppdatering av hevdsloven. Gyldendal Rettsdata 2017.
  • Kommentarer til løsningsrettsloven. Gyldendal Rettsdata 2017.
  • Kommentarer til lov om registrering av elektriske kraftledninger. Gyldendal Rettsdata 2017.
  • Kommentarer til servituttloven. Gyldendal Rettsdata 2017.
  • Kommentarer til godtroloven. Gyldendal Rettsdata 2017.
  • Lokal sedvanerett eller alders tids bruk? Trude Haugli, Gunnar Eriksen og Ingvild Ulrikke Jakobsen, Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol, Bergen 2017, s. 105-122.
  • Kommentarer til Tanaloven. Gyldendal Rettsdata 2018.
  • Frihevd, hjemfallsrett, mothevd, multebærland, negativ servitutt, tinglig rett, tålt bruk. Store Norske Leksikon, 2018.

  • Bokanmeldelse av Christina Allard: Renskötselsrätt i nordisk belysning. Retfærd 2/160 2019 s. 70-73.

  • Kommentarer til lov om landslott, Gyldendal Rettsdata 2019.
  • Kommentarer til lov om fredning og fangst av isbjørn, Gyldendal Rettsdata 2019
  • Juss & Jåss, podcast i samarbeid med Marius Storvik, ep. 1, 2, 3 og 4. Soundcloud/Spotify 2019.
  • Et kritisk blikk på reglene om rettsvernshevd, i "Dette brenner jeg for", i festskrift til Hege Brækhus 70 år, Bergen 2020, s. 85-97.
  • Sjøgrunnspresumsjonen. Store Norske Leksikon 2020.
  • Juss & Jåss, podcast i samarbeid med Marius Storvik, ep. 5, 6, 7 , 8 , 9 , 10, 11 og 12. Soundcloud/Spotify 2020.
  • Det bør stilles krav til moltebærland, Bladet Vesterålen 14. august 2020.
  • Kommentarer til laks- og innlandsfiskeloven, Gyldendal Rettsdata 2020.
  • Rettsvernshevd, Store Norske Leksikon 2020 
  • Selbu- og svartskogsakene som et rettslig tidevannskille for spørsmålene om samisk naturbruk, i Andresen, Evjen og Ryymin (red.), Samenes historie fra 1751 til 2010 (Oslo 2021), s. 436-442.     
  • Myten om den umatrikulerte grunnen i Finnmark som kongens private krongods, innlegg på seminaret "Utviste staten gratis jord til samene? - Om eiendomshistorien i Sápmi", på Clarion hotel the Edge, 10. juni 2021.   
  • Festnede rettsforhold, i Konow, Marthinussen og Skodvin (red), Fakultetsbyggar, vestlending og verdensborgar, Festskrift til Ernst Nordtveit 70 år, Oslo 2023, s. 41-66.     
  • Uklare grenser, foredrag på Matrikkelmandag, Statens Kartverk, 8. mai 2023 
  • Allmenningsretten i Norge - Ulike regler for like arealer, Cappelen Damm Akademisk 2023, 244 sider. ISBN 9788202764999. Skrevet sammen med Øyvind Ravna.     
  • Jordskiftelova, Store Norske Leksikon 2023     
  • Hevdslova. Lovkommentar, Juridika 2023, 139 s.