Personkort bilde

Kane, Aina Aune

Dosent Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Menneskerettigheter, barnerettigheter, velferdsrett, barnevernrett, forvaltningsrett, forsvarlighet i beslutningsprosesser, arbeidsinkludering

Masterprogrammene og Bachelorprogrammene i Barnevern og Sosialt arbeid; Menneskerettigheter, Velferdslovgivning, forvaltningsrett og skjønnsutøvelse.

Dosent i rettsvitenskap

 • Kane, Aina Aune. Navs vurdering av brukeres bistandsbehov - Rettssikkerhet ved overgang til arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning 2020; Volum 23 (1). ISSN 0809-2052.s 35 - 48.s doi: 10.18261/issn.2464-3076-2020-01-03.

 • Neverdal, Sissel; Kane, Aina Aune. Studentaktive læringsprosesser i sosialarbeiderutdanninger - et bidrag til økt forsvarlighet i barneverntjenester. Tidsskriftet Norges Barnevern 2020; Volum 97 (2). ISSN 0800-1014.s 108 - 125.s doi: 10.18261/ISSN.1891-1838-2020-02-04.

 • Kane, Aina Aune. Navs begrunnelser av enkeltvedtak. Tidsskrift for velferdsforskning 2018; Volum 21 (4). ISSN 0809-2052.s doi: 10.18261/issn.2464-3076-2018-04-03.

 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel. Barnevern - et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018; Volum 95 (4). ISSN 0800-1014.s 246 - 264.s doi: 10/1826/ISSN-1891-1838-2018-04-05.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Governance of the young unemployed - a comparative study of the UK, Germany and Norway. (Omtale: https://brill.com/abstract/journals/ejcl/5/4/article-p317_317.xml) European Journal of Comparative Law and Governance 2018; Volum 5 (4). ISSN 2213-4506.s 317 - 377.s doi: 10.1163/22134514-00504002.

 • Kane, Aina Aune. Forsvarlighetskravet i barneverntjenester. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018; Volum 95 (2/3). ISSN 0800-1014.s 200 - 216.s doi: 10.18261/ISSN.1891-1838-2018-02-03-09.

 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Myrvang, Robert. Barneverntjenestens medansvar for barnehagebarns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 253 - 274.

 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøvernes handlingsrom i de kommunale barnevernstjenestene. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 275 - 283.

 • Kane, Aina Aune; Myrvang, Robert. Virkemidler for forsvarlig skjønnsutøvelse og beslutningstaking i barneverntjenester. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 109 - 131.

 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Handlingsrom i barnevernet. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 13 - 19.

 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Stenberg, Oddbjørn. Barns rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste. (Fulltekst: http://fonteneforskning.no/forskningsartikler/barnets-rett-til-en-forsvarlig-levestandard-6.19.589443.6e7e60e141 Fontene forskning 2018 (1). ISSN 1890-9868.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia; Reedtz, Charlotte. Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - forutsetninger for overgang til arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning 2017; Volum 20 (2). ISSN 0809-2052.s 117 - 133.s doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-02-02.

 • Kane, Aina Aune. Barns menneskerettslige krav på beskyttelse – En sammenligning av juridiske rammer for bekymringsmelding og undersøkelse i Norge og England. Tidsskriftet Norges Barnevern 2016. ISSN 0800-1014.s 52 - 67.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2016-01-05.

 • Kane, Aina Aune. "Skjønn, lover og idealer". Stat og styring 2015. ISSN 0803-0103.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2015; Volum 4. ISSN 1891-8956.

 • Kane, Aina Aune. Godt skjønn? Vilkår og skjønnsutøvelse i saker om arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 225 - 253.

 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 65 - 75.

 • Kane, Aina Aune. Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor - Forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand. - Sluttrapport. (Fulltekst: https://doi.org/10.7557/7.5669 2020.

 • Kane, Aina Aune; Nerskogen, Even; Douglas, Marcela. Work inclusion - as a multi-disciplinary and cross-Professional qualification within Norwegian Labour- and Welfare Services. European Congress on Qualitative Inqury 2020-02-04 - 2020-02-07 2020.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Personvern i Navs digitale saksbehandling - Digital praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen i lys av regelverk om taushetsplikt, personvern og informasjonsforvaltning.. (Fulltekst: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/utredning-om-regler-for-personvern-i-lover-som-forvaltes-av-nav/id2637780/ 2019.

 • Kane, Aina Aune. Norwegian Labour and Welfare Services (NAV) as a collaborating actor in work-oriented assistance. INTEGRATE-konferansen 2019-11-04 - 2019-11-05 2019.

 • Neverdal, Sissel; Kane, Aina Aune. Forming accountable and reflective child protection case workers through student active Learning processes. European Association of Schools of Social Work - Conference 2019 2019-07-04 - 2019-07-07 2019.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Lovgivning av betydning for arbeid og arbeidsinkludering. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245024838.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Myndighetsutøvelse overfor unge arbeidsledige - en komparativ studie av Storbritannia, Tyskland og Norge. ALIN Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) 2019-02-11 - 2019-02-13 2019.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Governance of young unemployed - A comparative study of UK, Germany and Norway. European Conference on Social Work Research 2018-04-18 - 2018-04-20 2018.

 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel. Child protection - protection with or without universal preventative work?. Nordic Social Work Conference 2018 2018-11-21 - 2018-11-23 2018.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Activation Policy in England, Germany, and Norway - the Aim of Substantive Equality. Annual Meeting on Law and Society 2018-06-06 - 2018-06-10 2018.

 • Kane, Aina Aune. 1. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 2. Forsvarlig skjønnsutøvelse i velferdstjenester. FO Finnmark mørketidsseminar 2017-01-10 - 2017-01-10 2017.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Bridging the gap - A study of framework and perceptions in work-promoting assistance for young unemployed in England, Germany and Norway. Trygdeforskningsseminar 2017 2017-12-14 - 2017-12-14 2017.

 • Kane, Aina Aune; Myrvang, Robert. Decision making in legal and sociological perspectives: tools for promoting accountable judgements in child protection work.. Paris EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference (http://evenements.unaforis.eu/en/home-page) 2017-07-27 - 2017-07-29 2017.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. How can legislation support the bridge leading over the gap from exclusion to inclusion in employment?. Alta 2017 - 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Kane, Aina Aune. Forsvarlig skjønnsutøvelse i velferdstjenester. Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-10-02 2016.

 • Kane, Aina Aune. Forsvarlig skjønnsutøvelse i NAV. FO Finnmark årsmøte 2016-04-21 - 2016-04-21 2016.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere – Forutsetninger for overgang til arbeid. Trygdeforskningsseminaret 2016-12-05 - 2016-12-06 2016.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere – har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?. Trygdeforskningsseminar 2015-12-07 - 2015-12-08 2015.

 • Kane, Aina Aune. Foredrag: Skjønnsutøvelse i Nav. Nettverksmøte, Norges juristforbund 2014-09-18 - 2014-09-18 2014.

 • Kane, Aina Aune. Skjønnsmessige vurderinger - "Greit at det finnes lover men det må da vel være lov å bruke skjønn"?. Altaposten 2014.

 • Kane, Aina Aune. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har regjeringen funnet opp hjulet?. Altaposten 2014.

 • Kane, Aina Aune. Foredrag: Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid - til barns beste og innenfor rammene av taushetsplikt. Seminar 2011-11-08 - 2011-11-08 2011.

 • Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn. Nasjonal veileder: Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. (Fulltekst: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/til-barnets-beste---samarbeid-mellom-barnehagen-og-barneverntjenesten.pdf 2009.

 • Kane, Aina Aune. Foredrag: Problembasert læring av juridisk metode og skjønnsutøvelse for sosialarbeiderstudenter. Forskningsdagene HiF 2009. Forskningsdagene 2009 2009-09-23 - 2009-09-23 2009.

 • Kane, Aina Aune. Problembasert læring av juridisk metode og skjønnutøvelse i sosialarbeiderutdanning. 2008; Volum 2008 (1) ISBN 9788279381396. ISSN 0805-1062.

 • Kane, Aina Aune. Barnevernarbeid i Norge og England - En fremstilling og sammenligning av de juridiske rammer rundt intervensjoner i familier ved mistanke om omsorgssvikt. 2006; Volum 2006 (1) ISBN 8245302112. ISSN 0807-2698.

 • Kane, Aina Aune; Bjørgum, L. Barn i hardt vær - ulike perspektiver på omsorg. 2005 (1) ISBN 8245302058.

 • Kane, Aina Aune. Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor - Forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand. - Sluttrapport. (Fulltekst: https://doi.org/10.7557/7.5669 2020.

 • Kane, Aina Aune; Nerskogen, Even; Douglas, Marcela. Work inclusion - as a multi-disciplinary and cross-Professional qualification within Norwegian Labour- and Welfare Services. European Congress on Qualitative Inqury 2020-02-04 - 2020-02-07 2020.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Personvern i Navs digitale saksbehandling - Digital praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen i lys av regelverk om taushetsplikt, personvern og informasjonsforvaltning.. (Fulltekst: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/utredning-om-regler-for-personvern-i-lover-som-forvaltes-av-nav/id2637780/ 2019.

 • Kane, Aina Aune. Norwegian Labour and Welfare Services (NAV) as a collaborating actor in work-oriented assistance. INTEGRATE-konferansen 2019-11-04 - 2019-11-05 2019.

 • Neverdal, Sissel; Kane, Aina Aune. Forming accountable and reflective child protection case workers through student active Learning processes. European Association of Schools of Social Work - Conference 2019 2019-07-04 - 2019-07-07 2019.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Lovgivning av betydning for arbeid og arbeidsinkludering. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245024838.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Myndighetsutøvelse overfor unge arbeidsledige - en komparativ studie av Storbritannia, Tyskland og Norge. ALIN Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) 2019-02-11 - 2019-02-13 2019.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Governance of young unemployed - A comparative study of UK, Germany and Norway. European Conference on Social Work Research 2018-04-18 - 2018-04-20 2018.

 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel. Child protection - protection with or without universal preventative work?. Nordic Social Work Conference 2018 2018-11-21 - 2018-11-23 2018.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Activation Policy in England, Germany, and Norway - the Aim of Substantive Equality. Annual Meeting on Law and Society 2018-06-06 - 2018-06-10 2018.

 • Kane, Aina Aune. 1. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 2. Forsvarlig skjønnsutøvelse i velferdstjenester. FO Finnmark mørketidsseminar 2017-01-10 - 2017-01-10 2017.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Bridging the gap - A study of framework and perceptions in work-promoting assistance for young unemployed in England, Germany and Norway. Trygdeforskningsseminar 2017 2017-12-14 - 2017-12-14 2017.

 • Kane, Aina Aune; Myrvang, Robert. Decision making in legal and sociological perspectives: tools for promoting accountable judgements in child protection work.. Paris EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference (http://evenements.unaforis.eu/en/home-page) 2017-07-27 - 2017-07-29 2017.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. How can legislation support the bridge leading over the gap from exclusion to inclusion in employment?. Alta 2017 - 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Kane, Aina Aune. Forsvarlig skjønnsutøvelse i velferdstjenester. Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-10-02 2016.

 • Kane, Aina Aune. Forsvarlig skjønnsutøvelse i NAV. FO Finnmark årsmøte 2016-04-21 - 2016-04-21 2016.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere – Forutsetninger for overgang til arbeid. Trygdeforskningsseminaret 2016-12-05 - 2016-12-06 2016.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere – har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?. Trygdeforskningsseminar 2015-12-07 - 2015-12-08 2015.

 • Kane, Aina Aune. Foredrag: Skjønnsutøvelse i Nav. Nettverksmøte, Norges juristforbund 2014-09-18 - 2014-09-18 2014.

 • Kane, Aina Aune. Skjønnsmessige vurderinger - "Greit at det finnes lover men det må da vel være lov å bruke skjønn"?. Altaposten 2014.

 • Kane, Aina Aune. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har regjeringen funnet opp hjulet?. Altaposten 2014.

 • Kane, Aina Aune. Foredrag: Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid - til barns beste og innenfor rammene av taushetsplikt. Seminar 2011-11-08 - 2011-11-08 2011.

 • Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn. Nasjonal veileder: Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. (Fulltekst: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/til-barnets-beste---samarbeid-mellom-barnehagen-og-barneverntjenesten.pdf 2009.

 • Kane, Aina Aune. Foredrag: Problembasert læring av juridisk metode og skjønnsutøvelse for sosialarbeiderstudenter. Forskningsdagene HiF 2009. Forskningsdagene 2009 2009-09-23 - 2009-09-23 2009.

 • Kane, Aina Aune. Problembasert læring av juridisk metode og skjønnutøvelse i sosialarbeiderutdanning. 2008; Volum 2008 (1) ISBN 9788279381396. ISSN 0805-1062.

 • Kane, Aina Aune. Barnevernarbeid i Norge og England - En fremstilling og sammenligning av de juridiske rammer rundt intervensjoner i familier ved mistanke om omsorgssvikt. 2006; Volum 2006 (1) ISBN 8245302112. ISSN 0807-2698.

 • Kane, Aina Aune; Bjørgum, L. Barn i hardt vær - ulike perspektiver på omsorg. 2005 (1) ISBN 8245302058.

 • [Loading...]