Kristine Bentzen


Professor nordisk språkvitenskap

Stillingsbeskrivelse

Jeg er professor i nordisk språkvitenskap. Jeg underviser og veileder studenter primært på nordisk, men også tidvis på engelsk, samisk og logopedi.


 • Kristine Bentzen :
  VO–OV-variasjon i nordsamisk: Hva kan LIA Sápmi fortelle oss?
  Novus Forlag 2021
 • Kristine Bentzen :
  VO-OV-variasjon i nordsamisk: Hva kan lia sápmi fortelle oss?
  Oslo Studies in Language (OSLa) 2020 ARKIV / DOI
 • Kristine Bentzen, Merete Anderssen :
  The form and position of pronominal objects with non-nominal antecedents in Scandinavian and German
  Journal of Comparative Germanic Linguistics 2019 ARKIV / DOI
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen :
  Different outcomes in the acquisition of residual V2 and do-support in three Norwegian-English bilinguals: Cross-linguistic influence, dominance and structural ambiguity
  Frontiers in Psychology 2018 ARKIV / DOI
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen, Guro Busterud, Anne Dahl, Bjørn Lundquist, Marit Westergaard :
  The acquisition of word order in L2 Norwegian: The case of subject and object shift
  Nordic Journal of Linguistics 2018 ARKIV / DOI
 • Øystein A Vangsnes, Merete Anderssen, Kristine Bentzen :
  Nynorsk språktileigning i eit tospråksperspektiv
  Det Norske Samlaget 2017
 • Kristine Bentzen, Henrik Rosenkvist, Janne Bondi Johannessen :
  Studies in Övdalian Morphology and Syntax: New Research on a Lesser-Known Scandinavian Language
  John Benjamins Publishing Company 2015 FULLTEKST / ARKIV
 • Kristine Bentzen :
  Grammatisk variasjon i skandinavisk talemål: Språket som et dynamisk system
  2023
 • Ellen Andenæs, Kristine Bentzen, Stian Hårstad :
  Svigersyskenbarn, "på lat" og vederkvegelse
  30. september 2022 FULLTEKST
 • Kristine Bentzen :
  Deltakelse i NRK-podcasten Språksnakk
  02. oktober 2022
 • Kristine Bentzen :
  Anna Lilith (3) lærer norsk fra mor og portugisisk fra far. Dette er språkforskernes råd til tospråklige familier.
  21. september 2022
 • Kristine Bentzen :
  Anna Lilith (3) lærer norsk fra mor og portugisisk fra far. Dette er språkforskernes råd til tospråklige familier.
  18. september 2022
 • Knut Ørke, Kristine Bentzen, Åse Mette Johansen, Helene Ruud Jensberg, Anya Vinichenko :
  Dialektbruk i norskopplæringa
  02. november 2022 FULLTEKST / OMTALE
 • Kristine Bentzen, Anne Dahl, Irmelin Kjelaas :
  Språksnakk. Flerspråklighet hos barn, ordene som avslører overgriperen.
  12. februar 2021
 • Øystein A Vangsnes, Kristine Bentzen :
  Når samisk språkvitalisering møter det norske helsevesenet
  2021
 • Kristine Bentzen :
  The VO-OV alternation in North Sami
  2020
 • Kristine Bentzen :
  The VO-OV alternation in North Sami
  2020
 • Kristine Bentzen, Helene Ruud Jensberg :
  «Dem ikke know at det er en prinsesse»: En casestudie av et norsk/engelsk tospråklig barn
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Kristine Bentzen :
  Flerspråklighet og språkutvikling hos samiske barn
  2019
 • Kristine Bentzen :
  Barnehagens rolle som språklig arena for samiske barn
  2019
 • Kristine Bentzen :
  Hvordan barn tilegner seg modalitet – med fokus på epistemisk modalitet
  2019
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen :
  Cross-linguistic influence in English child heritage bilinguals: Acquiring Residual V2 and do-support in contact with Norwegian V2
  2019
 • Kristine Bentzen :
  Pronominal reference in discourse: Ambiguity resolved by form and position
  2019
 • Kristine Bentzen, Christer Engen Sørensen :
  Tilegnelsen av subjekts- og objektsveksling hos voksne andrespråksinnlærere av norsk
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Kristine Bentzen, Gro-Beate Josefsen :
  Samiske barnehager som arena for læring av språk Hvordan er språkhverdagen for barn i samiske barnehager, og hvordan ivaretas tospråkligheten i en samisk barnehagekontekst?
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Kristine Bentzen :
  Object Shift and es/das: Form and position of pronominal object with non-nominal antecedents in Norwegian and German
  2018
 • Yulia Rodina, Kristine Bentzen, Olga Urek, Øystein A Vangsnes :
  Flere språk til flere - UiT
  2018
 • Kristine Bentzen :
  Váibmogiela - Hvordan få hjertespråket til å bli barnas hverdagsspråk
  2018
 • Kristine Bentzen, Thomas Johnsen :
  Så du det ikke? Objektsveksling av det med nominale og ikke-nominale antesedenter
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Kristine Bentzen :
  Seaillut váibmogiela! Strategier, idealer og virkelighet ved flerspråklig oppvekst
  2017
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen :
  Different outcomes in the acquisition of do-support in three Norwegian/English bilinguals: Delay and acceleration
  2017
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen :
  Different outcomes in the acquisition of do-support in three Norwegian/English bilinguals: Delay and acceleration
  2017
 • Kristine Bentzen :
  Seaillut váibmogiela! Strategier, idealer og virkelighet ved flerspråklig oppvekst
  2017
 • Kristine Bentzen :
  VO-OV alternations and information structure in North Sami
  2017
 • Berit Anne Bals Baal, Kristine Bentzen :
  Máŋggagielatvuođa ovdamunit ja hástalusat
  2017
 • Kristine Bentzen :
  Språktilegnelse hos enspråklige og flerspråklige barn
  2017
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen :
  Three different outcomes in Norwegian/English bilinguals: Micro-variation in the acquisition of residual V2
  2017
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen, Guro Busterud, Anne Dahl, Jelena Didriksen, Marit Westergaard :
  Word order in L2 Norwegian: The case of subject and object shift
  2017
 • Tonje Marie Ellingsen, Hella Veierud Busch, Kristine Bentzen :
  Minoritetsspråklige elevers møte med litteraturlesing. En kvalitativ studie av litteraturens potensiale i norskundervisningen
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Kristine Bentzen, Dianna Walla :
  Code mixing in early bilingual acquisition: dominance, language modes, and discourse strategies. A case study of bilingual acquisition of Norwegian and English
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Kristine Bentzen :
  Objektsplassering i nordsamisk talemål
  2016
 • Peter Svenonius, Kristine Bentzen :
  There is syntactic head movement, but it isn't movement
  2016
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen, Guro Busterud, Anne Dahl, Jelena Didriksen, Bjørn Lundquist m.fl.:
  Subject and Object Shift in L2 Norwegian
  2016
 • Merete Anderssen, Marit Westergaard, Jelena Didriksen, Kristine Bentzen, Bjørn Lundquist, Guro Busterud m.fl.:
  Tilegnelse av ordstilling i norsk som andrespråk: Subjekts- og objektsflytting
  2016
 • Kristine Bentzen :
  VO-OV alternations in North Sami
  2016
 • Kristine Bentzen :
  VO-OV alternations in North Sami
  2016
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen, Guro Busterud, Anne Dahl, Jelena Didriksen, Bjørn Lundquist m.fl.:
  The Acquisition of Object Shift and Subject Shift in Ln Learners of Norwegian
  2016
 • Marit Westergaard, Merete Anderssen, Kristine Bentzen, Guro Busterud, Anne Dahl, Jelena Didriksen m.fl.:
  The acquisition of Subject and Object Shift in L2/Ln Norwegian
  2016
 • Kristine Bentzen :
  VO-OV alternations in North Sami
  2015
 • Berit Anne Bals Baal, Kristine Bentzen, Berit Ellen Aina Siri Bals, Inger Ellen Marja Eira :
  Ráhkadit giellakártenskoviid sámi mánáid váste
  12. september 2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Sammenlignende språkvitenskap, syntaks, pragmatikk og informasjonsstruktur, nordiske dialekter, barnespråk, flerspråklighet, engelsk, norsk, nordiske språk, samiske språk

  Undervisning

  Jeg underviser i ulike språkvitenskapelige tema knyttet til nordisk språk og litteratur og på lektorutdanninga 8-13, som grammatikk, barnespråk, norsk som andrespråk, flerspråklighet, teori og metode.

  Jeg underviser også grammatikk, språktilegnelse, flerspråklighet og om samiske språk på master i logopedi ved UiT.