for saksbehandlere og ledere

Opptak

Fellestjenesten for opptak har ansvar for opptak av studenter til de fleste studiepoenggivende studier ved UiT. På denne siden finner du aktuell informasjon om opptaksarbeidet ved UiT.

Årshjul for opptak

Trykk her for oversikt over tidsfrister og sentrale milepæler i opptaksåret (kun for ansatte, krever innlogging).

Husk at informasjonen i årshjulet ovenfor er intern, og at søkere skal henvises til informasjon på våre søkernettsider, eventuelt Samordna opptaks nettsider.

Søkertall

Trykk her for søkertall fra fellestjenesten for opptak (krever tableau-innlogging).

Ta kontakt med oss dersom du finner feil eller mangler i rapportene, eller har behov for tall eller sammenstillinger som ikke dekkes av rapportene.

Datagrunnlaget hentes fra FS via STAR (SOA) og oppdateres daglig. Studier som ikke bruker opptaksmodulen i FS kommer ikke med (gjelder primært etter- og videreutdanningstilbud med egne opptak via EVU-web).

Sist endret: 11.03.2024

Utforming av opptakskrav

Her finner du standardformuleringer for opptakskrav til studier ved UiT. Bruk av tekstene er frivillig, men vi gjør oppmerksom på at selve opptakskravene må være i tråd med bestemmelsene i forskrift om opptak til UiT. Dersom studieplanen og opptaksforskriften har motstridende bestemmelser, vil forskriften gjelde. Det samme gjelder nasjonale lover og forskrifter. 

Her finner du standardformuleringer til opptakskrav og rangeringsordning for masterutdanninger ved UiT. Ta gjerne kontakt med fellestjenesten for å få hjelp til utforming av opptakskrav til spesifikke programmer.

Enten før eller etter de spesifikke opptakskravene bør det vises til at opptak til masterutdanninger er regulert av forskrift om opptak til UiT §§ 12.-16.

Bachelorgrad og faglig fordypning

Opptakskravet til master i _____ er fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum __ studiepoeng i _____.

Der det er hensiktsmessig brukes også navn på bachelorgrad, f.eks. bachelor i farmasi. Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å spesifisere hva som menes med bachelorgrad eller tilsvarende. Det fremkommer av forskrift om krav til mastergrad og trenger ikke gjentas her.

Det bør derimot spesifiseres hvilke fag eller fagområder som må inngå i fordypningen. Dersom kravet kan dekkes av ulike fag og fagkombinasjoner, bør det fremkomme hva som inngå, og hva som kan inngå som ett av flere alternativer. Det er også viktig å være oppmerksom på at 80 studiepoeng faglig fordypning bare er et minimumskrav. Det er fult mulig å fastsette høyere fordypningskrav. Dette kan være særlig aktuelt for profesjonsstudier med krav om relevant bachelorgrad.

Opptakskravet bør være så konkret som mulig, og kan godt eksemplifiseres med forhåndsgodkjente bachelorprogrammer eller emner fra spesifikke institusjoner. Det kan også gis eksempler på programmer eller emner som ikke dekker kravet.

Dersom det som hovedregel bare er spesifikke programmer fra spesifikke institusjoner som kvalifiserer kan det godt fremkomme av kravet (f.eks. bachelor i ernæring fra UiT / UiB eller tilsvarende).

Gjennomsnittskarakter C eller bedre

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Vanlige avrundingsregler gjelder som hovedregel. Dersom 3.0 skal benyttes, må det spesifiseres her.

Relevant praksis tilsvarende __ år i fulltidsstilling som ___

Du må laste opp dokumentasjon på praksis innen søknadsfristen. Praksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten må inneholde stillingstittel, stillingsprosent, start- og evt. sluttdato. Dersom du dokumenterer fast arbeidsforhold på søknadstidspunktet vil du få godskrevet tiden frem til studiestart.

Norsk autorisasjon som ___

Der det er relevant, bør det også fremkomme hvorvidt lisenser / turnuslisenser eller lignende oppfyller kravet.

Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres etter vektet gjennomsnittskarakter med én desimal. Ved karakterlikhet prioriteres det underrepresenterte kjønn, deretter benyttes loddtrekning.

For programmer med tileggspoeng for relevant arbeidserfaring kan følgende formulering brukes:

Kvalifiserte søkere rangeres etter konkurransepoeng med én desimal. Ved poenglikhet prioriteres det underrepresenterte kjønn, deretter benyttes loddtrekning.

Konkurransepoeng består av vektet gjennomsnittskarakter pluss 0,2 poeng pr. år relevant arbeidserfaring som ____. Poengene tildeles pr. gjennomførte år ut over opptakskravet, for maksimalt 5 år.


Sist endret: 06.09.2023
Printvennlig innhold: 1-2 årige masterprogram

Her finner du standardformuleringer til opptakskrav for årstudium, bachelor og integrerte mastergrader. Ta gjerne kontakt fellestjenesten for å få hjelp til utforming av opptakskrav til spesifikke programmer.

Opptakskrav
Innledningsvis bør det vises til de generelle kravene for opptak. Det bør vises til universitets- og høyskoleloven § 3-6 som oppstiller kravene for opptak til høyere utdanning. Kravene kan eksempelvis utformes slik:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og ________ (eventuelle spesielle opptakskrav, slik som for eksempel Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1)

Nærmere om realkompetanse
Forskrift om opptak til UiT § 11 stiller minimumskrav for alle realkompetansesøkere til grunnutdanninger ved UiT. Det anbefales en oppramsing av de generelle kravene først;

Søker må være 25 år eller eldre i opptaksåret
Søker må dokumentere minst fem års relevant yrkespraksis, omregnet til heltid
Søker må dokumentere kompetanse i norsk og engelsk tilsvarende første året fra videregående skole (Obs gjelder ikke for studier med spesielle opptakskrav som stiller høyere krav til kompetanse, eksempelvis NO3MA3)
I tillegg stilles det krav til motivasjonsbrev og egenerklæring. Dette bør lastes opp i ett dokument som inneholder følgende informasjon:

Redegjørelse for din motivasjon til å gjennomføre studiet
Redegjørelse for dine kvalifikasjoner til å gjennomføre studiet

Vis til UiT sine sider om realkompetanse: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347915&dim=179005

Krav til relevant yrkesfaglig praksis
Opplisting av hva som anses som relevant praksis, husk at krav om praksis skal forklares presist. Dersom det er begrensninger på hvor mange av de fem årene som kan erstattes av eksempelvis utdanning eller omsorg for barn, må dette fremgå konkret av teksten. Eksempel:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Dersom det er et krav at utdanning og yrkespraksis må være direkte faglig relevant, må det også fremgå konkret av teksten. Eksempel:


Følgende regnes som relevant yrkeserfaring og utdanning:
Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Eventuelle faglige minstekrav
Faglige minstekrav er fag som anses nødvendig for å kunne gjennomføre studiet. Dersom studiet har spesielle opptakskrav, kan det ikke stilles lavere faglige minstekrav. Om det er spesielle opptakskrav til studiet, skal det ikke stilles egne faglige minstekrav for de samme fagene. Det er ikke adgang til å gjøre unntak fra spesielle opptakskrav. Eksempel:


Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med minimum karakter 2

Kvoter
For studieprogrammer som har nordnorsk kvote, samisk kvote osv., bør det linkes til Samordna opptak sine nettsider for informasjon om hvordan kvotetilhørighet skal dokumenteres
Nordnorsk kvote: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/opptakskvoter/kvote-for-nordnorske-sokere-UIT.html
Samisk kvote: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/opptakskvoter/samiske-kvoter.html

Poenggrenser fra tidligere opptak
Informer om fjorårets poenggrenser på adgangsregulerte studier i alle kvoter.


Sist endret: 06.09.2023
Printvennlig innhold: Grunnutdanninger
Sist endret: 16.02.2024

Søkerlister i FS

Veiledning for hvordan ansatte selv kan ta ut søkerlister fra FS.

Når det gjelder lokale opptak vil informasjonen i FS til enhver tid være oppdatert, og listene kan tas ut med det samme opptaket er gjennomført.

Når det kommer til Samordna opptak (SO) vil det kunne ta noen dager før tabellene er oppdatert. Grunnen til det er at all informasjon om disse søknadene utveksles mellom UiT og SO via fildelinger. Vi må eksportere filer for å sende fra oss informasjon til SO, og på samme måte må vi importere filer for at vår FS skal bli oppdatert. Dette gjelder i hele perioden opptaket er aktivt. Derfor anbefaler vi at dere venter noen dager etter hovedopptaket før dere sender ut eposter til søkere som har fått tilbud om opptak gjennom SO. 

NB: Husk at det er sperrefrister for utlevering av søker- og opptakstall og all omtale av tall. Sperrefristene fremgår av årshjulet til opptak.

Enkel oppskrift for hvordan hente ut søkerliste i FS:

Stå i FS

Trykk ctrl+O

I søkefeltet som kommer opp skriver du: 101.001

Trykk enter

Nå har du hentet opp søkerlisten:

Søkerliste 101.001 Foto: xxx

Velg opptakstype NOM 2023 HØST dersom du vil se informasjon fra SO eller M-ORDINÆR dersom du vil se informasjon om et mastergradsprogram med søknadsfrist 15.april (M-TIDLIG for mastergradsprogram med søknadsfrist 1.mars).

Velg søknadskoden på programmet du ønsker å se.

Velg "Alle til egen institusjon"

Velg "Tilbud" (etter at svarfristen har gått ut kan du velge Ja-svar dersom du vil kontakte alle som har takket ja til plass)

Trykk deretter på Rapport

Rapporten henter da alle søkere som har fått tilbud om opptak til det aktuelle programmet. Nå kan du sende ut en felles epost til alle på listen. Dette gjør du ved å høyreklikke inne i listen, og velg send epost. Husk at det ikke kan legges ved vedlegg i eposter som sendes på denne måten.

Når du har sendt epost anbefaler vi også at du sender en sms med informasjon om at det er sendt ut en viktig epost, og at dersom man ikke har mottatt den bør man sjekke i spamfilteret sitt. SMS sendes på samme måte som man sender epost.


Sist endret: 16.02.2024
Printvennlig innhold: Søkerlister lokalt opptak og UHG

Stå i FS

Trykk ctrl+O

I søkefeltet som kommer opp skriver du: 431.001

Trykk enter

Nå har du hentet opp søkerlisten:

Søkerliste EVU - 431.001 Foto: xxx

Her velger du innstillingene som markert over, og kjør rapport. Da får du opp listen over alle som har fått tilbud på dette emnet.

Ta gjerne kontakt med oss i TopDesk dersom noe er uklart.


Sist endret: 16.02.2024
Printvennlig innhold: Søkerlister EVU
Sist endret: 13.09.2023

Betinget opptak - master

Betinget opptak til masterprogrammer uten venteliste reguleres av forskrift om opptak til UiT §14. Nærmere beskrivelse av vilkår for betinget opptak står på nettsidene våre rettet mot studiesøkere.

Søker må selv kontakte opptakstjenesten og be om at søknaden vurderes for betinget opptak. Fellestjenesten vurderer da hvorvidt søker fyller vilkårene for betinget opptak.

Dersom betinget opptak innvilges, vil dette fremgå av tilbudsbrevet som søker får tilsendt. I tilbudsbrevet står betingelsen, og tidspunkt for når betingelsen må være oppfylt. Tilbudsbrevet lagres i dokumentarkivet i FS. At studieretten er betinget, fremgår også av studieretten. Det vil da stå "BETINGET" i feltet Begrenset/betinget (begrensetstudierettstatkode) i studieretten i student samlebilde. Studierettperioden vil også være begrenset, vanligvis til ett år.

Når studenten har oppfylt betingelsen for opptaket, må studenten gi UiT beskjed for å få betingelse fjernet og studieretten utvidet til normal tid. Studenten kan gi beskjed til fellestjenesten for opptak via admission@uit.no. Utenlandske studenter som skal dokumentere fullført bachelorgrad, må sende inn bachelordiplom og karakterutskrift. Dette laster vi opp i dokumentarkivet som dokumentasjon på at betingelsen om fullført bachelorgrad er oppfylt.

I enkelte tilfeller kontakter studenten i stedet studiekonsulent for programmet vedrørende at betingelsen er oppfylt. Studiekonsulenten kan da enten selv oppdatere studierettsperiode og fjerne betingelse, eller henvise videre til / kontakte fellestjenesten for opptak dersom tvil. Husk at for utenlandske studenter må bachelorgrad og karakterutskrift lastes opp i dokumentarkivet. Eventuelt kan disse studentene henvises til fellestjenesten for opptak, så kan vi bistå med dette.

Hvis studenten som har fått betinget opptak, ikke oppfyller vilkår for opptak innen angitt frist, så utgår studieretten. Dette fremkommer også av tilbudsbrevet. Spørsmål rundt dette kan rettes til fellestjenesten for opptak.

Sist endret: 20.02.2024

Progresjonsrapporter internasjonale studenter

Studenter fra land utenfor EU/EØS som skal være i Norge mer enn et år må huske å søke om fornyelse av oppholdstillatelsen senest 1 måned før den nåværende tillatelsen går ut.

Studenten må selv søke om forlengelse av oppholdstillatelse, mer informasjon her: Skal fornye: Studietillatelse - UDI

NB: Vedrørende innføring av studieavgift fra og med høsten 2023: Det er besluttet at studenter som skal fullføre det studieløpet de er tatt opp til før høsten 2023, skal få fullføre dette uten å måtte betale studieavgift. Dette betyr at alle som skriver en progresjonsrapport for disse studentene nå må skrive en bekreftelse på at denne studenten er i et påbegynt studieløp før høsten 2023, og skal fritas fra studieavgift. Dette er viktig for at UDI skal godkjenne søknad om fornyelse av visum. Gjelder alle studenter som skal studere videre på den studieretten de har fått før høsten 2023.

UiT skal fylle ut en progresjonsrapport som studenten skal legge ved sin søknad.

UiT skal fylle ut en progresjonsrapport som studenten skal legge ved sin søknad. Dette er en administrativ oppgave som i all hovedsak gjøres av administrativt ansatte på nivå 3. Dette gjøres gjerne på sommeren for studenter som har fullført ett studieår, og skal forlenge oppholdstillatelsen for det kommende studieåret.

I noen tilfeller kan det også oppstå forespørsler på dette i desember/januar. Hensikten med en slik rapport er supplerende opplysninger til UDI som skal vurdere hvorvidt en student fyller vilkårene for forlenget oppholdstillatelse.

I de fleste tilfeller er en slik rapport helt grei å fylle ut, men det kan oppstå situasjoner hvor det er uklart hva man skal/bør skrive. I slike tilfeller ønsker vi i fellestjenesten for opptak å bistå med drøfting og veiledning for hvordan dette kan løses på best mulig måte.

Opplysningene man skal fylle ut i punkt 1 og punkt 2 i rapporten finner man i student samlebilde og utdanningsplanen til studenten.

Punkt 3 er bare gjeldende dersom studenten nå er i sitt siste semester av studiet hen tar ved ditt instituttet og har søkt på et annet studieprogram på samme nivå. Dette kan du sjekke ved å søke på navnet til studenten i student samlebilde. Her vil du finne resultater fra egen institusjon. I nedtrekksmenyen til høyre velger du person eksternstudium. Her vil du få tilgang til elektronisk delte resultater på høyere utdanning tatt i Norge.

Hvis studenten skal det, må du gjøre en skjønnsmessig vurdering av om det nye studiet kan anses som en fordypning innenfor fagområdet de nå studerer innenfor ved ditt institutt. Spørsmålet om dette studiet vil øke studentens mulighet til å ta doktorgradsstudier senere er vanskelig å besvare. Hvis det nye studiet tilføyer noe til studentens fagkunnskap vil det kunne bidra til at en bedømmelseskomité anser studenten som mer aktuell for en stipendiatstilling, men det er i høyeste grad en skjønnsmessig vurdering. Det sikre her er imidlertid å svare ja, med mindre det er klart at svaret er nei. I tilfeller der studenter skal ta en ny grad på samme nivå anbefales det også at man kontakter vitenskapelig personal for bistand til faglig vurdering.

Dersom svaret er nei på dette punktet vil dette medføre et automatisk avslag på studentens søknad om oppholdstillatelse.

Punkt 4 kan besvares ved å se om studenten har gjennomført studiet i henhold til utdanningsplanen og normal progresjon for studiet. Dersom studenten har normal progresjon på studiet velger man Tilfredsstillende. Dersom studenten er noe forsinket, men har gyldig grunn til dette og har vært i dialog med sin studiekonsulent i perioden, kan man også velge Tilfredsstillende. Er man usikker på hva man skal velge her, kan fellestjenesten kontaktes for diskusjon/veiledning.

Her kan det også legges til eventuelle tilleggsopplysninger, for eksempel om studenten har vært sykmeldt og har blitt forsinket på grunn av dette eller lignende. Spesielt viktig er slike opplysninger hvis man velger Ikke helt tilfredsstillende eller Utilfredsstillende.

Punkt 5 er det punkt som er viktig for mange studenter fordi de fleste av de internasjonale studentene ønsker å jobbe ved siden av studiene og mange av dem ønsker å jobbe så mye som mulig. I dette punktet skal man oppgi om man anbefaler at studenten får arbeide ved siden av studiene og hvor mye de i så fall skal få jobbe. Det viktigste her er å vurdere om det at studenten jobber ved siden av studiet vil kunne påvirke studentens evne til å studere. Her bør man spørre studenten hvor mange timer i uken de har jobbet hittil og om dette har påvirket progresjonen til studenten. Ta også med i beregningen hvor intensivt det kommende året med studier vil være og om det har betydning for hvor mye studenten kan jobbe ved siden av studiene. Hvis studenten ikke får tillatelse til å jobbe kan dette også ha så stor innvirkning på studentens økonomi at hen ikke vil klare å fullføre studiene, så det er også noe man bør spørre studenten om.


Sist endret: 22.02.2024
Printvennlig innhold: Progresjonsrapport
Sist endret: 22.02.2024

Oppfølging av studenter med studieavgift

Fra og med høsten 2023 ble det innført studieavgift for studenter utenfor EU/EØS og Sveits.

Prisliste for de ulike studieprogrammene finnes på våre nettsider

Det er statsborgerskapet som avgjør om søker skal betale studieavgift eller ikke. Det kan etter søknad innvilges fritak for studieavgift for søkere som oppfyller gitte kriterier. Informasjon om vilkår for fritak fra studieavgift.

Vær oppmerksom på at studieavgiften ikke avhenger av hvilket opptak søkerne kommer i - selv om de fleste kommer inn via våre internasjonale opptak (M-SELVF og B-SELVF), gjelder kravet om studieavgift også i Samordna opptak og våre lokale opptak til studieprogram  (f.eks. M-ORDINÆR). Samme vilkår for fritak gjelder også her.

Søkerne som er kvalifisert og svarer ja til tilbud om studieplass, får tilsendt faktura for studieavgift for det første studieåret. Fakturaen må være betalt innen 30 dager. Beløpet må betales i sin helhet, og det kan ikke innvilges avdragsløsninger. Når innbetalingen er registrert, tildeler opptak søkeren studierett på det aktuelle programmet. I tillegg sender vi et brev til søker via FS, som bekrefter at vi har mottatt innbetalingen. Dette bruker søkeren ved visumsøknad. Søkere som innvilges fritak for studieavgift, får også bekreftelse på det slik at de ev. kan søke om fornyet visum hvis aktuelt. Studieavgiften for ett studieår inkluderer semesteravgift for begge semestrene. Opptak oppretter fakturareskontro og registerkort for studentene. Studenten må selv semesterregistrere seg som vanlig.

I FS kan man se på studierettstatusen for studentene om de betaler studieavgift eller ikke. Betaler de studieavgift, har de studierettstatus "STUDIEAVG". Hvis de ikke tilhører kategorien studenter som betaler studieavgift, har de ordinær studierettstatus (vanligvis "UTLOPPTAK" eller "ORDOPPTAK").


Sist endret: 23.02.2024
Printvennlig innhold: Saksgang og registrering av studierett

Søkere som i utgangspunktet har takket ja til studieplass og betalt inn studieavgift, for så å trekke seg, kan få tilbakebetalt hele eller deler av beløpet.


Sist endret: 18.03.2024
Printvennlig innhold: Tilbakebetaling

Fakturering for andre studieår gjøres også av ORGØK i samarbeid med opptak. Studentene får først en epost med informasjon om når de kan forvente å få faktura for år to, og fakturering/innbetaling vil skje i mai/juni. For disse følges samme prosedyre for tildeling av studierett som beskrevet for nye studenter ovenfor.


Sist endret: 23.02.2024
Printvennlig innhold: Oppfølging/fakturering for andre studieår
Sist endret: 18.03.2024
Opptak