Aldring og eldreomsorg - Helsefag - master

STUDIESTED: Tromsø
Master-i-Helsefag

Studieretningens program skal bidra til økt kompetanse innenfor de faglige tjenestene som eldre mennesker mottar både i og utenfor institusjon. Forekomst av sykdom og skader øker med økt alder, og en betydelig andel eldre har flere sykdommer og skader med varierende grad av funksjonsnedsettelse. Antall personer med demenssykdom vil øke i årene framover. Det er en samfunnsmessig utfordring å sette inn nødvendige forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak til en aldrende befolkning der ulike yrkesgrupper skal være involvert i planlegging og gjennomføring av behandling og pleie til eldre mennesker.

Fakta

Varighet:
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i helsefag
Opptakskrav:Bachelorgrad innen helse- eller sosialfag + 1 års yrkespraksis
Søknadsfrist:Programmet er under revidering og det vil bli opprettett nye studieprogram. Det er ikke opptak i 2018. Mer informasjon om opptak på de nye programmene vil komme mot slutten av året.
Søknadskode:
Søk studiet

Studiet tilbys som deltid og tas over 3 år. Studieretningen het tidligere Helse- og omsorgstjenester til eldre. Det nye navnet på studieretningen er Aldring og eldreomsorg, og gjelder fra og med kull 2014.

Innholdet i Studieretning aldring og eldreomsorg er basert på kunnskap fra forskning og erfaring. Dette er grunnlaget for å forstå og utøve gode tjenester til eldre mennesker som trenger det. Det innebærer spesialisert kunnskap om normale aldringsprosesser, hvordan det oppleves å bli gammel og avansert kunnskap om forebygging, behandling, pleie og rehabilitering av sykdom, lidelse og funksjonssvikt hos eldre på det samfunnsmessige og det personlige plan.

Det legges vekt på å utvikle evne til nytenkning i fremtidig yrkespraksis, og i samarbeid med eldre mennesker og deres pårørende. Selvstendig analyse og faglig vurderingsevne vektlegges.

Se nedenfor for mer informasjon om oppbygging og innhold i studiet.

Dagens eldre har levd i en historisk epoke med store forandringer i de samfunnsmessige rammebetingelsene. Eldre mennesker utgjør en heterogen gruppe med et aldersspenn fra 60 til over 100 år, noe som gir forskjellige utfordringer i den hjelpen som skal ytes med hensyn til ulik grad av aldersforandringer og funksjonstap. Eldre har ulike erfaringer, behov, ønsker og vaner. De trenger også et mangfold av hjelpe- og omsorgstjenester. Studiet skal medvirke til kompetanseheving slik at møte med, og den hjelp eldre mottar er forankret i kunnskap basert på forskning og erfaring. Helsefaglige spørsmål og eget fags etiske og forskningsetiske utfordringer skal kunne analyseres og kommuniseres.

 

Studieretningens formål er å utdanne reflekterte helsearbeidere med høy yrkesetisk standard som kan ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenesten. Videre legges det vekt på at studentene skal utvikle evne til nytenkning og innovasjon.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • utvikle forståelse og respekt for eldre menneskers livserfaring og livssituasjon, og benytter kunnskapen i samhandling med eldre mennesker og deres pårørende
 • ivareta brukerperspektivet og brukere med forskjellige kulturelle særtrekk
 • vise inngående kunnskap i gerontologi og geriatri: om aldersforandringer, levekår, livskvalitet, ressurser, funksjonssvikt, behov, sykdommer, eldre som brukere av helse- og sosialtjenester og samfunnets rammebetingelser
 • vise inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelig teorier og metoder i arbeidet med og for eldre mennesker

Ferdigheter:

 • analysere og forholder seg kritisk til ulike faktorer som påvirker eldre menneskers livssituasjon, og anvender disse til å strukturere og iverksette forebyggende tiltak
 • undersøke kritisk sammenhenger mellom tenkning, fagutøvelse, fagspråk og fagformidling, faglig utviklingsarbeid og forskning
 • anvende relevante metoder i faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning

Generell kompetanse:

 • anvende avanserte kunnskaper innen behandling, omsorg og veiledning i møte med eldre mennesker og deres pårørende
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i tverrfaglig samarbeid og med frivillige medarbeidere
 • iverksette, i samarbeid med andre yrkesgrupper, rehabiliterende tiltak på person- og samfunnsplan
 • analysere og forholder seg kritisk til vurderinger og beslutninger på et rettslig og etisk holdbart grunnlag og er kritisk til egen yrkesrolle
 • formidle faglig kunnskap og erfaringer selvstendig, og anvender fagområdets uttrykksformer på en korrekt måte
 • anvende sine kunnskaper innen fagområdet i undervisning, veiledning og faglig ledelse
 • identifisere, strukturerer og formulerer faglige problemstillinger for å bidra til nytenkning og innovasjon i eget fagområde

Opptakskravet til Studieretning aldring og eldreomsorg er:

 • Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning i helse- eller sosialfag
 • Minimum ett års relevant praksis

 

 Følgende generelle opptakskrav gjelder:

 • Søkere må i tillegg til generell studiekompetanse ha oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp.
 • Søkere med eldre utdanning av minimum tre års omfang, må ha en utdanning som gir uttelling for 180 studiepoeng.
 • Søkere med eldre utdanning som gir uttelling for mindre enn 180 studiepoeng, kan tas opp dersom de har tilstrekkelig med relevant videreutdanning.
 • Det stilles krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergradsstudiet: fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden eller integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden

 

Følgende dokumentasjon må innsendes innen søknadsfristen til studiet:

 • Vitnemål på relevant utdanning
 • Yrkespraksis: Krav om bekreftelse på tilsettingsforhold (arbeidsbekreftelse/arbeidsattest fra leder/personalavdeling. Yrkesprakis må være av minimum ett års varighet med 100% stilling, ikke nødvendigvis sammenhengende men totalt.

 

Søkere som ønsker innpass for tidligere utdanning må søke ordinært opptak til studiet. Søknad om innpass utformes og behandles etter at studenten er tildelt studieplass.

Studiet er adgangsregulert.

Svar på søknad om opptak sendes til den e-postadressen som søker har registrert i sin søknad.

Studentene oppfordres til å forberede seg til samlingene gjennom innhenting av aktuelt kunnskapsstoff fra teori og praksis. I tilrettelagt læring blir kunnskapen bearbeidet gjennom ulike problemløsningsaktiviteter/modeller, drøftinger og ferdighetstrening. Den tilretttelagte undervisningen skal danne grunnlag for videre arbeid med lærestoffet i selvstudium.

Det benyttes ulike læringsformer:

 • forelesning
 • gruppearbeid med og uten veileder
 • veiledning
 • seminar
 • skriving
 • litteraturstudier
 • ulike former for fjernundervisning
 • Praksisstudier

Det kan også være aktuelt å anvende feltstudier og ekskursjoner i den tilrettelagte undervisningen.

Ved studiestart vil det bli etablert langsgående studiegrupper for arbeid med aktuelle problemstillinger innen fagfeltet. 

Eksamensinformasjon finnes i emnebeskrivelsene.

Norskspråklig studieprogram. Det kan bli undervist på skandinaviske språk og engelsk.

Mastergrad i helsefag kvalifiserer for faglig ledelse og fagutviklingsstillinger i helsevesenet, undervisningsstillinger ved høgskoler og universitet og for opptak til ph.d -programmet i helsevitenskap.

Fullført utdanning kvalifiserer for og gir spesialisert klinisk kompetanse innen fagområdet helse- og omsorgstjenester til eldre som kan bidra til nytenkning og innovasjon. Med en mastergrad i helsefag, studieretning aldring og eldreomsorg er man kvalifisert til å ta initiativ til, organisere og iverksette relevante og hensiktsmessige helse- og omsorgstjenester til eldre.

Studentene kvalifiseres til å inneha lederstillinger og ha faglig ansvar for helse- og omsorgstjenester til eldre i helsesektoren/helseforetak, helsefaglige utviklingsprosjekt og til å delta i forskningsprosjekter i egen virksomhet.Bli student ved UiT!Relaterte yrker
Kontakt:

iho.studier@support.uit.no

Tlf: 776 60781