Arkeologi - master

Varighet: 2 År

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Arkeologi - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Som mastergradsstudent vil du inngå i et miljø hvor forskning på nordområdene står sterkt. Både undervisning og forskning har et vidt kronologisk spenn, fra tidlig forhistorisk tid fram til vår egen samtid. Aktuelle tema omfatter blant annet betydningen av klimaendringer, steinalderens bosetningsmønstre, jernalderens økonomi, mellomalderens handelsnettverk, samisk gravskikk, fangeleirer fra andre verdenskrig, moderne ruinlandskap og kulturarvstudier. Det anvendes en rekke ulike teoretiske og metodiske tilnærminger, og studentene har god tilgang til laboratorier og utstyr for digital dokumentasjon. Du får også mulighet til å følge ny og spennende forskning på instituttets åpne forskningsseminarer.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ahr@hjelp.uit.no

1480565_10152155502245831_717184185_n.jpg
Inga Bårdsen Tøllefsen

Studiekonsulent arkeologi/ studentrekruttering og studentinformasjon

 • Telefon: +4777646976
 • Campus: Tromsø

Marte Spangen
Spangen, Marte

Førsteamanuensis i historisk arkeologi

 • Telefon: +4777646765
 • Campus: Tromsø

Mastergradsprogrammet i arkeologi er et forskningsbasert studieprogram som skal gi omfattende kunnskap om den arkeologiske forskningsprosessen. Gjennom kurs, seminarer og arbeidet med masteroppgaven skal studenten få god innsikt i arkeologisk problemformulering, teoridannelse og forskningsmetode, samt lære seg å mestre vitenskapelig analyse og fortolkning. Den viktigste bestanddelen i programmet er masteroppgaven. Denne skal gi ny kunnskap om et nærmere avgrenset emneområde og lære studenten hvordan forskningsbasert kunnskap erverves og formidles gjennom analyse og argumentasjon. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid utført under veiledning.

Mastergradsprogrammet går over to år og består av 120 studiepoeng. Halvparten av disse (60 studiepoeng) omfatter en opplæringsdel med en rekke tematiske emner, mens masteroppgaven utgjør de resterende 60 studiepoeng. Opplæringsdelen består av det obligatoriske emnet ARK-3026 Sentrale perspektiver på arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) som tas i første semester, samt 50 studiepoeng valgfrie emner. Innholdet i ARK-3026 vil variere fra år til år, men det rettes mot viktige tema i nyere arkeologisk teori og praksis. Av de 50 valgfrie emnene må minst 30 studiepoeng være arkeologifaglige emner og inntil 20 studiepoeng kan tas i emner fra andre fag.

De valgfrie emnene skal bidra til faglig bredde og støtte opp om arbeidet med masteroppgaven. Temaene vil ofte ha sammenheng med pågående forskning eller være nært knyttet til forskningsinteresser og kompetanseområder hos de vitenskapelig ansatte. Hvilke valgemner som tilbys er også avhengig av undervisningskapasitet og av hvem som underviser. Inntil 20 studiepoeng kan tas i emner fra andre fag etter eventuell anbefaling fra koordinator/veileder. Bare emner med spesiell relevans for den enkelte students oppgave kan innpasses i graden.

Masteroppgaven (ARK-3900) er på 60 studiepoeng, fordelt over fire semester, og skal ha et omfang på 50-70 sider. Arbeidet er organisert rundt et fellesseminar som løper over alle fire studiesemestrene. I første semester vil du utvikle en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven som skal inneholde problemstillinger og disposisjon, inkludert de første vurderingene av relevant metode og teori, samt valg og avgrensning av empiri. Du vil bli tildelt en veileder seinest ved slutten av første semester. I andre og tredje semester vil du, sammen med de andre kullmedlemmene, skrive og presentere kapittelutkast til oppgaven. I fjerde og siste semester jobber du kun med å ferdigstille masteroppgaven.

Tabellen under gir en veiledende oversikt over studieforløpet.

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Avansert kunnskap innenfor arkeologi og spesialisert innsikt i et utvalgt faglig område.
 • Ha inngående kunnskap om arkeologiens vitenskapelige teorier og metoder.
 • Ha inngående innsikt i den arkeologiske forskningsprosessen; dette omfatter blant annet tematisk og empirisk avgrensning, problemformulering, etablering av teoretisk og metodisk rammeverk, samt analyse og fortolkning.
 • Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor arkeologi.
 • Kan analysere arkeologiske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • Mer spesifikt kan studenten orientere seg i faglitteraturen med særlig vekt på arkeologisk teoridannelse, forskningsmetode og tidligere, relevant forskning.
 • Kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor arkeologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning, herunder egen empiri, enten i form av arkeologisk materiale eller litteraturstudier.
 • Kan bruke relevante metoder, teknikker og data for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

 • Kan analysere relevante arkeologiske- og forskningsetiske problemstillinger.
 • Kan jobbe selvstendig med systematisering av empiri.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, herunder planlegge og gjennomføre prosjekter med arkeologiske kilder eller tilsvarende problemstillinger.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske arkeologiens uttrykksformer.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmenheten.
 • Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Mastergradsprogrammet gjør deg kvalifisert til å jobbe som arkeolog og i arkeologi- eller kulturrelaterte yrker på ulike nivåer. Det gir grunnlag for arbeid innen kulturminneforvaltning, i museer, på arkeologiske utgravningsprosjekt, samt en rekke andre felter innen kultur- og reiseliv. Mastergraden er også grunnlaget for videre forskerutdanning i arkeologi.

Les mer om arbeidsmulighetene i våre karriereintervju.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
Valgemne arkeologi
2. semester (vår)
Valgemne arkeologi
Valgfritt emne
Sikkerhetskurs for feltarbeid
Tas senest i løpet av 2. semester for studenter som reiser på feltarbeid i forbindelse med masteroppgaven
3. semster (høst)
Valgemne arkeologi
Valgemne arkeologi
4. semester (vår)

Bachelorgrad og faglig fordypning:

Opptakskravet til master i arkeologi er fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 90 studiepoeng i arkeologi. Det kreves at minimum 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå).

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. På bacheloroppgaven kreves det et absolutt karakterkrav C eller bedre. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Antall studieplasser:

Studiet er åpnet. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, seminarer og studentfremlegg. En stor del vil bestå av seminarer som krever aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningen er lagt opp med henblikk på å øke studentenes kunnskap om arkeologiske problemstillinger samt utvikle kritisk forståelse av teori og metode. Praktiske øvelser og presentasjoner er en viktig del av undervisningen. Gjennom seminarer og presentasjoner vil studentene utvikle sine ferdigheter til å jobbe selvstendig, til å finne og anvende relevant informasjon, og til å jobbe med arkeologisk materiale. På fellesseminaret i ARK-3900 Masteroppgave i arkeologi legger studentene fram deler av masteroppgaven sin og får tilbakemelding fra både faglæreren og medstudenter. Dette styrker studentenes evne til å presentere eget arbeid, til å ta imot kritikk og til å gi konstruktive tilbakemeldinger på andres arbeid. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller oppgitt tekst. Vurderingen av masteroppgaven justeres med avsluttende muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap. Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Undervisning og eksamen foregår primært på norsk.

En stor av del pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke om opptak til ph.d.-utdanning.

På UiT, ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning (HSL), blir det stilt krav om et karaktersnitt på B (eller tilsvarende) på mastergraden for å bli tatt opp.

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Master i arkeologi tilrettelegger for utveksling i 2. semester (vårsemester).

Blant UiTs mange utvekslingsavtaler har arkeologi egne avtaler med disse:

Videre har UiT og HSL-fakultetet flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Instituttet er også partner i Nordplus-nettverket (Archaeology og Culture Heritage Studies), som gir mulighet til å studere ved mange universiteter i Norden og Baltikum.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Karriereintervju


Lærte seg å lære mer


Christina Solhaug Joakimsen
Karlsøy kommune

Historie + teknologi = Arkeologi


Erik Kjellman
Arkeolog ved Tromsø Museum
 
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du