Utdanningsledelse - master

Varighet: 4 År

Foto: MostPhotos
Foto: MostPhotos

Utdanningsledelse - master

Varighet: 4 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Master i utdanningsledelse fremmer ledelse av høy kvalitet, med særlig betydning for utfordringer i nordnorske skoler med hensyn til frafall, rekruttering av lærere, kvalifisering og å motvirke gjennomtrekk av arbeidskraft. De aller fleste barnehagelærere får pedagogisk lederansvar i barnehagen og det er behov for kunnskap om ledelse.

Spørsmål om studiet
Brynjar-Sollid-IAS.jpg
Brynjar Labugt Sollid

Rådgiver for grunnskolelærerutdanningene, Tromsø


Mastergradsprogrammet tilbys på deltid over 4 år, med samlinger i Tromsø.

Studiet gir en grundig innføring i relevant teori som redskap for å kritisk kunne analysere ulike ledelsespraksiser. Studiet fokuserer også på lederen som aktør i det offentlige rom, der endrede organiseringsformer på ulike nivå påvirker betingelsene for å utøve ledelse. Studiet gir ledere kunnskap og forståelse om ledelsesbegrepet og aktuell utdanningspolitikk.

Studiet er forskningsbasert og skal øke studentenes evne til å analysere, reflektere og endre egen praksis. I mastergradsprosjekter og delemner knyttes studiets innhold til prosjekter i skole og barnehage.

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om ledelse i utdanningssektoren og har spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor fagfeltet (masteroppgavens tema)
 • har kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk innenfor utdanningsledelse
 • har avanserte kunnskaper om utvikling og endring i utdanningsorganisasjoner.
 • kan analysere faglige problemstillinger innenfor utdanningsledelse med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har økt bevissthet om egen lederrolle
 • har kunnskaper om utdanningsorganisasjoners rolle i samfunnet

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen praksis som leder i utdanningssektoren
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet utdanningsledelse, og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid innenfor utdanningsledelse på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor utdanningsledelse under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • har god forståelse av egen rolle i utviklingsarbeid og kan anvende kunnskap på nye områder innenfor ledelse, organisering og styring
 • kan videreutvikle utdanningsinstitusjoners samspill med omgivelsene

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har analysekompetanse og kan vurdere relevante fag, yrkes og forskningsetiske problemstillinger i tillegg til forskningsresultater innenfor fagfeltet utdanningsledelse
 • kan anvende teoretiske og praktiske kunnskaper i gjennomføringen og evalueringen av utviklings- og endringsarbeid i barnehage og skole
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid innenfor utdanningsledelse og behersker uttrykksformer på fagområdet utdanningsledelse
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet både med spesialister, ansatte, foreldre og samfunnet forøvrig
 • har kompetanse i å planlegge, organisere, lede og evaluere læreprosesser og utviklingsarbeid, slik at man fremmer både individuell og kollektiv utvikling i organisasjonen.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
Rektorutdanningen, Styrerutdanningen eller tilsvarende
2. semester
3. semester
Emne under utvikling - Ledelse og utdanningspolitikk (10 stp)
4. semester
5. semester
Valgemne (10 stp)
6. semester
Emne under utvikling - Ledelse og utvikling (10 stp)
Emne under utvikling - Mastergradsoppgave i utdanningsledelse (10 stp)
7. semester
Emne under utvikling - Mastergradsoppgave i utdanningsledelse (30 stp)
8. semester

For å bli tatt opp på studieprogrammet må søkeren ha fullført ett av følgende utdanningsløp:

 • Lærerutdanning (grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, praktisk og estetisk lærerutdanning eller faglærerutdanning)
 • Førskole-/barnehagelærerutdanning
 • Bachelor- eller mastergrad med praktisk-pedagogisk utdanning
 • Tilsvarende utdanning

Første år på dette studiet er Rektorutdanningen, Styrerutdanningen eller tilsvarende. Rektor-, styrerutdanning er et premiss å gå videre på masterstudiet i utdanningsledelse. Dette må søkes på i en egen søknad og tilbys ikke i masterprogrammet. 

Arbeidsformene bygger på en strukturert kombinasjon av individuelle og gruppebaserte aktiviteter på og mellom samlingene. Det legges vekt på teori og problematisering av studentenes praksisfelt.

Mastergradsprogrammet legger spesielt vekt på å utvikle og anvende demokratiske arbeidsformer der studentene presenterer og responderer på hverandres tekster og forskningsarbeid.

Masterprogrammet er lagt opp som et deltidsstudium med studiesamlinger over 2-3 dager ved UiT, og nettsamlinger av én dags varighet. Det legges opp til nettbasert arbeid mellom samlingene.

Det benyttes av mappevurdering, prosjektoppgave og hjemmeeksamen som vurderingsformer på programmet. Hvert emne har avsluttende eksamen. Se emnebeskrivelser for de ulike emnene for mer informasjon.

Norsk

Studenter må også lese fagstoff på engelsk.

Mastergraden i utdanningsledelse kvalifiserer for opptak på ph.d.-studiet.

Studentene har anledning til å reise på utveksling i femte semesteret av studiet.

Studentene kan søke om innpassing for emner som er tatt ved utenlandske universitet. Instituttet har pr dags dato avtale med Berkeley, York og Umeå.

NEONWeb.jpg-Bredde-180px-
Morten Brattvoll

Bidrar i utvikling og gjennomføring av utdanninger for ansatte i det norske utdanningssystemet. 

Siw-Skrøvset046.jpg-Bredde-180px-
Siw Skrøvset

Leder ProTed. Faglig ansvarlig for master i utdanningsledelse, den nasjonale styrerutdanningen for barnehageledere og leder Tromsø-kullet av den nasjonale rektorutdanningen. Den siste tilbys i samarbeid med et nettverk av utdanningsinstitusjoner og ledes av NTNU.

Yngve Antonsen, ILP
Yngve Antonsen

Forskerinteresser:

 • Ledelse, læring og endring i utdanningsinstitusjoner
 • Lærerutdanning

Deltar i forskningsprosjektene:

 • RELEMAST - Relevant masterutdanning for grunnskolelærere https://site.uit.no/relemast/
 • LABTed - LEARNING, ASSESSMENT AND BOUNDARY-CROSSING IN TEACHER EDUCATION).

  LAB-TEd er et strategisk innovasjonsprosjekt i partnerskap med NTNU og støttet av Norges forskningsråd.

Emneansvarlig på ulike emner i:

 • Master i Ledelse og profesjonell utvikling
 • Master i Utdanningsledelse

Pedagogisk mappe: https://digitalmappe.uit.no/yan000/