Instrumentaldidaktikk - master

Varighet: 2 år

Foto: @uit
Foto: @uit

Instrumentaldidaktikk - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april 2024
Søking og opptak
Slik søker du

Ønsker du å jobbe som musikkpedagog i kulturskolen, videregående skole eller høyere utdanning? Dette er et studium for deg som ønsker å øke din kompetanse som instrumentallærer og kulturarbeider. Kjerneelementene i studiet er generell musikk- og instrumentaldidaktikk, hovedinstrumentundervisning. I studiet vektlegges undervisningspraksis i forskjellige skoleslag, og i tillegg vil du jobbe med emner som musikkpsykologi, estetikk, forskningsmetode og vitenskapsteori. Musikkonservatoriet har som mål med denne masteren å utdanne nytenkende og kreative pedagoger med kritiske, selvstendige og reflekterte holdninger til egen faglig virksomhet.

Spørsmål om studiet

Hilde Blix.jpg
Hilde Synnøve Blix

Professor i hørelære og musikkdidaktikk


Michael Strobelt.jpg
Michael Strobelt

Didaktikk


Informasjon om studiestart

Kjerneelementene i studiet er generell musikkdidaktikk og instrumentaldidaktikk. Andre musikkteoretiske emner som anses som relevant vil ha en vesentlig plass i studieforløpet. Slike emner er psykologi, estetikk, veiledning, forskningsmetode og vitenskapsteori. Musikkonservatoriet vektlegger likestilling og mangfoldsperspektiver i både undervisnings- og forskningsaktivitet, og studiet vil reflektere dette i sitt faginnhold.

Masteroppgaven består av et selvstendig skriftlig arbeid på om lag 60–90 sider.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kan analysere og drøfte egne pedagogiske og didaktiske intensjoner med utgangspunkt i relevant teori, fagtradisjon og forskning
 • Kan realisere og formidle egne pedagogiske intensjoner med en tydelig profil
 • Kan vise selvstendighet og evne til fornyelse i møte med ulike pedagogiske situasjoner
 • Har kunnskap om didaktiske og musikalske perspektiv på undervisning, og kan gjennomføre selvstendig pedagogisk utviklingsarbeid

Ferdigheter

 • Kan ta en ledende rolle i den faglige utviklingen av undervisningsfaget
 • Kan utvikle egen undervisningspraksis basert på eksisterende teorier og metoder fra forsknings- og praksisfeltet
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra pedagogiske utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • Kan gjennomføre et selvstendig forsknings- eller pedagogisk utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Kompetanse

 • Har en kritisk, selvstendig og reflektert holdning til egen faglig virksomhet og være en nytenkende og kreativ pedagog
 • Kan jobbe selvstendig og kritisk som instrumentalpedagog i alt fra kulturskole til videregående skole og høyere utdanning
 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere ulike faglige oppgaver og prosjekter innenfor det musikkpedagogiske yrkesfeltet
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske instrumentaldidaktiske uttrykksformer
 • Kan problematisere etablerte sannheter og har en selvstendig og kritisk holdning til undervisning og læring generelt, og spesielt innen instrumentalundervisning.
 • Har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger og kan arbeide i tråd med gjeldende yrkesetiske normer

For opptak til masterprogrammet i instrumentaldidaktikk, er kravet bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning. Det må inngå minimum 80 studiepoeng i pedagogiske og utøvende emner i musikk. Søkeren må ha minimum 30 sp musikkutøving på et hovedinstrument og minimum 30 sp pedagogikk.

I tillegg er det en opptaksprøve som består av to deler:

1. En skriftlig fremstilling på ca. 800–1000 ord som beskriver motivasjon for studiet og tanker om mulig tema for masteroppgaven.

2. Praktisk prøve der søker med utgangspunkt i oppgitt emne, skal undervise en eller flere elever. Søkeren skal i løpet av undervisningen demonstrere tilfredsstillende nivå på eget hovedinstrument. Etterfølgende intervju.

Rangering skjer på grunnlag av en samlet vurdering av tidligere utdanning og yrkespraksis, søkerens refleksjoner omkring studiet, undervisningsferdigheter og skriftlig uttrykksevne.

Det kreves politiattest for å begynne på studiet.

Studiet har skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høgskoler og Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Studiet er samlingsbasert med 8 samlinger a 3 dager begge studieår. I andre studieår vil undervisningsorganiseringen variere avhengig av hvilke valgemner som tilbys og den enkelte students progresjon i arbeidet med masteroppgaven.

Undervisningen i estetikk og vitenskapsteori gir grunnlag for arbeid med masteroppgaven. Undervisningen i musikkdidaktikk bygger på studentens undervisningsferdigheter på hovedinstrumentet. Hovedinstrumentundervisningen vil foregå som en-til-en-undervisning med hovedinstrumentlærer. Sentralt i musikkdidaktikkemnene er sammenhengen mellom didaktisk teori og praktiske didaktiske ferdigheter.

All undervisning vil bygge på studentaktiv læring og læringsfremmende vurderingsformer.

Eksamen og vurdering er beskrevet i de enkelte emneplaner. Alle emner må være bestått før kandidaten kan gjennomføre avsluttende masteroppgave.

Masteroppgaven består av en skriftlig oppgave og prøveforelesning med påfølgende samtale hvor studenten forsvarer oppgaven. Oppgaven gjennomføres individuelt som et selvstendig forskningsarbeid under veiledning.

Enkelte emner inneholder obligatorisk praksis beskrevet i den enkelte emneplan. Praksisen består av observasjon av undervisning på ulike nivå, individuelt og i gruppe, dessuten selvstendig praksis. Omfang på 40 - 50 timer. Praksisen inkluderer observasjonspraksis, egen undervisning i en-til-en-format og undervisning i grupper. Praksisen er nært knyttet til teoretiske og vitenskapelige emner. Praksisen vil normalt foregå ukentlig og det vil være mulig å tilrettelegge for praksis andre steder enn Tromsø.

Les mer om praksis her

Norsk

Det legges opp til muligheter for utveksling 3. semester, Musikkonservatoriet har relevante kvalitetssikrede avtaler med forskjellige institusjoner.