Samfunnsøkonomi med datavitenskap - master

Varighet: 2 år

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Samfunnsøkonomi med datavitenskap - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Samfunnsøkonomi med Datavitenskap" – bachelor- og masterprogrammene ved UiT representerer en fremtidsrettet tilnærming til økonomisk utdanning. Ved å bygge bro mellom klassiske samfunnsøkonomiske teorier og de empiriske realitetene i den digitale tidsalderen, sikrer vi at studentene våre ikke bare er utrustet for fremtiden, men også leder an i den neste æraen av økonomisk tenkning og innovasjon.

Spørsmål om studiet
E-post: hhcampus@hjelp.uit.no

Tore Kanck-Jørgensen

Faggruppeleder for utdanning ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

 • Telefon: +4777646828
 • Campus: Tromsø

Heidi M Hemmingsen

Rådgiver

 • Telefon: +4777645236
 • Campus: Tromsø

Derek John Clark

Professor i samfunnsøkonomi

 • Telefon: +4777645543
 • Campus: Tromsø

Informasjon om studiestart

Programmet består av tre undervisningssemester, og et avsluttende semester hvor studenter skriver en masteroppgave på 30 stp.

Hvert undervisningssemester er delt inn i tre kurs. Fast i hvert av disse semestrene er ett metodekurs på 10 stp som omfatter empirisk analyse (økonometri og datavitenskap), og ett kurs som går i dybden på anvendelser av disse metodene. Hvert semester har et tema som øker i vanskelighetsgrad, og som krever bruk av mer avanserte metoder.

1. semester: Bruk av statiske lineare modeller i samfunnsøkonomi

2. semester: Tidsserier og dynamiske økonomiske modeller

3. semester: Årsakssammenhenger knyttet til individuell og gruppevis adferd.

Studenter tilegner seg kunnskap gjennom teoretisk og empirisk analyse. Som første trinn repliserer de utvalgte resultater fra tidligere forskning på utvalgte felt, før de går videre til å høste nye data og gjennomføre egne analyser.

Tre mindre kurs på 5 stp gir innsikt i nyere tilnærminger til datavitenskap (som maskinlæring), og hvordan økonomer gjennomfører og formidler forskningsarbeid i praksis og i forhold til gjeldene forskningsetikk.

Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30 stp. Denne skrives som en artikkel som gjenspeiler gjeldende normer innenfor fagfeltet, blant annet et presist og konsist språk, samt egnet metodologisk tilnærming.

Masterprogrammet i samfunnsøkonomi med datavitenskap gir studenter et variert metodologisk grunnlag for å utføre teoretisk og empirisk samfunnsøkonomisk analyse. Studenter lærer å kommunisere funn fra eget vitenskapelig arbeid til ulike brukergrupper og på forskjellige måter. Alle analyser gjennomført i løpet av studiet lagres i en digital mappe som vil utgjøre studentens akademisk CV ved endt studie.

En masterkandidat har avansert og inngående kunnskap om samfunnsøkonomiske metoder, teorier, begrep og relevante vitenskapelige tilnærminger, datavitenskap, og behersker ulike kodespråk.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har avansert og oppdatert kunnskap om relevante samfunnsøkonomiske teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter
 • har avansert kunnskap om strukturen av norsk og internasjonal økonomi
 • har avanserte kunnskaper innen økonometri, programmering, datahøsting og -bearbeiding og tolkning av samfunnsøkonomiske analyseresultater
 • har evne til å kommunisere resultatene av økonomisk analyse til forskjellige målgrupper skriftlig og verbalt.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan gjennomføre avanserte analyser av et bredt spekter av problemstillinger ved hjelp av samfunnsøkonomiske og økonometriske metoder
 • kan bruke avansert samfunnsøkonomisk resonnement for å evaluere effektene av økonomisk politikk på individer og i samfunnet som helhet
 • kan finne og vurdere relevant faglitteratur, og sammenlikne forskjellige tilnærminger til en problemstilling fra et teoretisk og empirisk ståsted
 • kan på egen hand innhente, analysere og presentere informasjon og data om aktuelle samfunnsøkonomiske problemstillinger

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan bruke en analytisk tankegang for å utrede komplekse problemstillinger i yrkeslivet, og ut fra dette kunne skrive konsise rapporter og produsere ryddige presentasjoner samt lage digital dokumentasjon
 • kan gjennomføre presise analyser av samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger og økonomisk politikk, og delta i diskusjoner om økonomi og politikk
 • kan gjennomføre selvstendige prosjekter ved å kombinere tilnærminger fra samfunnsøkonomi, økonometri og datavitenskap
 • kan anvende avansert teoretiske og empiriske metoder for å finne årsakssammenhenger

Med master i samfunnsøkonomi med datavitenskap kan du jobbe både i det private næringsliv og innen offentlig forvaltning. Arbeidsmarkedet for samfunnsøkonomer har tradisjonelt vært godt. Her til lands jobber samfunnsøkonomer gjerne i konsulentfirma, forskningsinstitutter, diversre forskningsavdelinger, finans, eller banker og i Skatteetaten, Finansdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank.

Det generelle opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen tilsvarende utdanning av minst tre års varighet. I tillegg kreves det en fordypning på minimum 80 studiepoengs omfang i samfunnsøkonomiske emner, samt minst 25 studiepoeng i datavitenskap eller en integrert utdanning av minst 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet til masterprogrammet.

Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som en del av fordypningen, kontakt instituttet for nærmere veiledning/informasjon om dette.

Studiet er adgangsregulert. En søker opptak til mastergraden gjennom lokalt opptak. Studiestart høst, søknadsfrist 15.april.

Karakterkrav

De kvalifiserte søkerne rangeres på bakgrunn av alle karakterene som inngår i bachelorgraden. For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget være en svak C (2,5) eller bedre.

Norske bokstavkarakterer

Hver bokstavkarakter omgjøres til tall. A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i de medregnede emnene. Dersom du har en blanding av bokstav- og tallkarakterer vil det bli regnet ut to ulike gjennomsnitt og det vil bli foretatt en utregning av det enhetlige gjennomsnittet.

For rangering av søkere med tallkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av poengsum:

 • 1,0 – 1,9 = 5 poeng
 • 2,0 – 2,5 = 4 poeng
 • 2,6 – 3,0 = 3 poeng
 • 3,1 – 3,5 = 2 poeng
 • 3,6 – 4,0 = 1 poeng

Karakterer fra utlandet

Utenlandsk utdanning vurderes særskilt i hvert tilfelle. Karakterer fra et land kan ikke automatisk oversettes til et annet lands karakterer, da bruken av karakterskalaen benyttes forskjellig.

Undervisningen er variert og består av en kombinasjon av forelesninger, seminar, øvinger, essayskriving, veiledning og selvstendig arbeid med prosjektoppgaver. Undervisnings- og eksamensspråket er hovedsakelig norsk. Litteratur i form av lærebøker, artikler og digitale medier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner kan undervises på engelsk, spesielt de som tilbys for utvekslingsstudenter. Undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen.

For arbeids- og undervisningsform, se hver enkelt emnebeskrivelse. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc, kan bruke teknologi og har internettilgang med god netthastighet.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium

Arbeidskrav og eksamen
Se hver enkelt emnebeskrivelse for informasjon om arbeidskrav og eksamen.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig presentasjon. De fleste emnene har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra A-E, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte emnebeskrivelser.

Norsk

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra. I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Se denne nettsiden for mer informasjon om utveksling.

Andre studier du kanskje vil like

Samfunnsøkonomi med datavitenskap - bachelor
Samfunnsøkonomi med datavitenskap - bachelor ( Tromsø )

Hvordan henger økonomi og samfunnet vårt sammen? Som samfunnsøkonom vil du analysere og forstå samfu...