Ph.d.-program i realfag

Varighet: 3 år

Foto: MostPhotos
Foto: MostPhotos

Ph.d.-program i realfag

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Løpende søknadsfrist, ta kontakt med Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Ph.d.-programmet i realfag tilbyr forskerutdanning innenfor flere realfaglige disipliner, herunder fysikk, geovitenskap, informatikk, kjemi, matematikk, bioinformatikk, molekylær- og strukturbiologi, statistikk og teknologi.

Studiet utdanner kandidater med realfaglig kompetanse i spydspissen av sin realfagsdisiplin. Kandidatene innehar en forskerutdanning som gjør de i stand til å drive forskning på høyt internasjonalt nivå i eller utenfor akademia. Med tanke på å anvende forskningen utenfor akademia trenes kandidatene i å vurdere innovasjon- og kommersialiseringspotensiale.

Kandidatene har generelle ferdigheter som er av relevans for prosjektarbeid i akademia så vel som i næringslivet. For eksempel kan kandidatene arbeide selvstendig, tilegne seg ny kunnskap, gjennomføre komplekse prosjekter, bygge nettverk, samt formidle fagkunnskap både muntlig og skriftlig.

For mer informasjon: www.uit.no/phd

Spørsmål om studiet

Gabriela Sirbu

Rådgiver PhD forvaltning NT Fakultet


Ph.d.-programmet i realfag består av 180 studiepoeng fordelt med 30 studiepoeng på opplæringsdelen og 150 studiepoeng på avhandlingen. Prøveforelesning og disputas er inkludert i normeringen for avhandlingen.

Avhandlingen utgjør hoveddelen av utdanningen. Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder innenfor fagområdet. Den skal være med på å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av den vitenskapelige litteraturen i faget.

Avhandlingen kan være en monografi eller en artikkelsamling. I en artikkelsamling må det være sammenheng mellom de ulike delene og det må gjøres rede for denne sammenhengen i et sammendrag.

Opplæringsdelen skal være til støtte for kandidatens arbeid med doktoravhandlingen, samt bidra til nødvendig faglig dybde og bredde, slik at kandidaten videreutvikler et selvstendig og reflektert forhold til egen og andres forskning og forskningens rolle i en større sammenheng.

Emnene i opplæringsdelen skal være på ph.d.-nivå (8000-emner).

Kravet til omfang er totalt 30 studiepoeng fordelt på 20-27 studiepoeng innen matematisk-naturvitenskapelige fag, 3-6 studiepoeng innen vitenskapsteori og etikk og, om ønskelig, inntil 4-7 studiepoeng innen emner i generiske ferdigheter (transferable skills). Det tillates altså maks 10 studiepoeng til sammen for emner i vitenskapsteori og etikk, samt generiske ferdigheter.

For studenter med fagdidaktiske oppgaver skal opplæringsdelen inneholde emner tilsvarende 30 studiepoeng fordelt på 20-27 studiepoeng innen matematisk-naturvitenskapelige fag og/eller fagdidaktikk, 3-6 studiepoeng innen vitenskapsteori og etikk og, om ønskelig, inntil 4-7 studiepoeng innen emner i generiske ferdigheter (transferable skills). Det tillates altså maks 10 studiepoeng til sammen for emner i vitenskapsteori og etikk, samt generiske ferdigheter.

Forskerskolene kan ha egne krav til obligatoriske emner og sammensetning av opplæringsdelen.

Følgende type emner/kurs kan inngå:

 • Ordinære ph.d.-emner og spesialpensum ved UiT
 • Ordinære ph.d.-emner og spesialpensum tatt ved andre akkrediterte utdanningsinstitusjoner
 • Nasjonale og internasjonale ph.d.-kurs arrangert av, eller i samarbeid med, akkrediterte utdanningsinstitusjoner
 • Nasjonale eller internasjonale ph.d.-kurs arrangert av forskningsinstitusjoner eller øvrige aktører

Det forventes at kandidaten i løpet av studiet presenterer sitt arbeid på internasjonale fagkonferanser, på forskerkurs og/eller seminarer. Presentasjoner i form av foredrag og/eller poster godkjennes ikke som studiepoeng i opplæringsdelen.

Etter bestått ph.d. program i realfag skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten

 • er i kunnskapsfronten innen sitt fagområde, fysikk, geovitenskap, informatikk, kjemi, matematikk, bioinformatikk, molekylær- og strukturbiologi, statistikk, teknologi eller et skjæringspunkt mellom to eller flere av disse, og behersker fagområdets vitenskapsteori, problemstillinger, metoder og teknikker
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter innen sin realfagsdisiplin
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og nye metoder innen sin realfagsdisiplin
 • har kjennskap til relevante kanaler og fora for forskningsformidling innen sin realfagsdisiplin


Ferdigheter:
Kandidaten

 • kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglige utviklingsarbeid innen realfag
 • kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid innen realfag på høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innen sin realfagsdisiplin


Generell kompetanse:
Kandidaten

 • kan muntlig formidle forskningsbasert kunnskap gjennom foredrag slik at foredraget med utbytte kan følges av tilhørere med forkunnskaper tilsvarende de en ville forvente å finne blant viderekomne studenter i faget
 • kan formidle forskningsbasert kunnskap skriftlig på et høyt internasjonalt nivå
 • kan delta i debatter i internasjonale fora

innenfor sin realfagsdisiplin

 • kan styre komplekse arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor en realfagsdisiplin eller i skjæringspunktet mellom to eller flere realfagsdisipliner
 • kan identifisere relevante etiske problemstillinger i sin forskning og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan vurdere potensialet for innovasjon og/eller ideer som kan kommersialiseres innenfor egen forskning

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) MNF-8930 Ph.d.-avhandling i realfag - 150 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)
5. sem. (høst)
6. sem. (vår) MNF-8893 Ph.d.-prøveforelesning i realfag - 0 stp.
7. sem. (høst)
8. sem. (vår)
9. sem. (høst)
10. sem. (vår)
11. sem. (høst)
12. sem. (vår)
13. sem. (høst)
14. sem. (vår)
15. sem. (høst)
16. sem. (vår)

For å bli tatt opp til programmet må søkeren enten ha en integrert mastergrad på 300 studiepoeng, en mastergrad på 120 studiepoeng som bygger på en bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende utdanning som fakultetet har godkjent som grunnlag for opptak. For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn anvendes NOKUTs GSU-liste og landdatabase til å vurdere hvorvidt utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning.

Søkeren må ha et snitt på C eller bedre på mastergraden og relevante deler (fordypningen) av bachelorgraden for å bli tatt opp til studiet.

Søkeren må kunne dokumentere potensial for forskning.

Utenlandske søkere må dokumentere at de har tilstrekkelige engelskkunnskaper, dvs. tilsvarende generell studiekompetanse. Dette kan dokumenteres på følgende vis:

 • Søkere som har gjennomført et mastergradsprogram med engelsk som undervisningsspråk, og har skrevet masteroppgaven på engelsk får fritak for engelsktest.
 • Godkjent engelsk test: TOEFL-test > 580, IELTS-test > 6,5 eller tilsvarende
 • Andre unntak som fremkommer av NOKUTs retningslinjer for språkkravet. Søkere som ikke kan dokumentere unntak, må dokumentere engelskkunnskaper med en godkjent engelsk test.

Om fagmiljøet mener at en kandidat mangler nødvendige kunnskaper innen fagfeltet, kan fakultetet etter tilråding fra fagmiljøet pålegge vedkommende å gjennomføre tilleggskurs utenom fagplanen for programmet.

Søkeren må ha tilfredsstillende finansiering for å bli tatt opp til studiet, som hovedregel lønn på nivå med stipendiatlønn.

Emnene som inngår i opplæringsdelen har ulike eksamensformer og vurderingsuttrykk. Disse fremgår av de enkelte emnebeskrivelsene. Spesialpensum vurderes utelukkende med karakteren bestått/ ikke bestått.

Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres til bedømmelse.

Avhandlingen vurderes av en sakkyndig komité bestående av minst tre medlemmer. Dersom avhandlingen finnes verdig til å forsvares for ph.d.-graden skal kandidaten holde en prøveforelesning over oppgitt tema. Når kandidaten har holdt prøveforelesningen og fått den godkjent, skal han/hun forsvare avhandlingen i offentlig disputas.

Samtlige 8000-emner ved fakultetet er engelskspråklige og avhandlingen skal fortrinnsvis skrives på engelsk.

Samtlige 8000-emner ved fakultetet er engelskspråklige og avhandlingen skal fortrinnsvis skrives på engelsk.

Ph.d.-studenter i realfag som er tilsatt som universitetsstipendiater ved UiT eller som er finansiert av kilder som ikke gir støtte til utenlandsopphold, kan søke om midler til utenlandsopphold på 2-6 måneders varighet. Søknadsfristen er 1. oktober hvert år, for utenlandsopphold som skal gjennomføres året etter.

Det må foreligge en klar faglig begrunnelse for utenlandsoppholdet, og hvordan dette skal innpasses i arbeidet med avhandlingen.

Utenlandsoppholdet skal i utgangspunktet gjennomføres i andre eller tredje studieår.

Fakultetet har i tillegg en støtteordning for studenter som ønsker å ta emner som skal inngå i opplæringsdelen ved andre universiteter, i inn- eller utland. Dersom tilsvarende emne ikke tilbys ved UiT, kan ph.d.-studentene søke om støtte til reise og opphold.

Studiested Land
University of Cologne Tyskland

For mer informasjon:

Se ph.d.-programmets nettside: https://uit.no/nt/phd