Videreutdanning i rus og psykisk helse

Varighet: 2 Semestre

Foto: Mostphotos.com
Foto: Mostphotos.com

Videreutdanning i rus og psykisk helse

Varighet: 2 Semestre

Studiested
Narvik
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vær oppmerksom på at de to første samlingene er fysisk med obligatorisk oppmøte på campus (Narvik). De tre siste samlingene er direkte strømmet digitalt via zoom med obligatorisk deltagelse.

Videreutdanning om rus og psykisk helse (HEL-6102) har 5 samlingsuker fordelt over 2 semester.

Undervisningen er lagt på tirsdag, onsdag og torsdag.

Alle undervisningstider 09:00 – 15:00.

Veiledende timeplan kan finnes nederst på studieprogramsiden.

Norsk og internasjonal forskning viser klare sammenhenger mellom psykiske lidelser og rusavhengighet. Tradisjonelt har rusavhengigheten og de psykiske problemene hos ett og samme menneske blitt ivaretatt av ulike fagfelt og tradisjoner innenfor hjelpeapparatet. Dette har skapt både faglige utfordringer og vansker for den enkelte bruker av hjelpeapparatet.
Forskningen viser samtidig betydningen av det å se de rusrelaterte og psykiske problemer i sammenheng for å gi et best mulig behandlingstilbud til den enkelte. En slik forståelse skaper noen tverrfaglige utfordringer som dette studiet søker å ivareta. Gjennom studiet gjøres du kjent med sentrale begreper, ulike forklaringsmodeller og tradisjoner innenfor rusfeltet og psykiatrien. Du får også innblikk i modellenes teorigrunnlag og hvordan du kan nyttiggjøre deg forskning. Dette gir en grunnlagsforståelse og et utgangspunkt for tverrfaglig refleksjon og praksis.

Spørsmål om studiet

Trond Eriksen

Førsteamanuensis: Ansvarlig for videreutdanning om vold i nære relasjoner og videreutdanning om rus og psykisk helse


Emnet gir kunnskap om sentrale problemstillinger innenfor fagområdet rus og psykiskhelse. Forståelse for ruslidelser, og kunnskapsbasert praksis i møte med personer med rusmiddelproblemer blir belyst.

 • Perspektiver på rus og avhengighetsproblematikk
 • Rusmedisin
 • Recovery
 • Motivasjon og motivasjonsprosesser
 • Møte med livsutfordringer hos rusavhengige
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Barn og oppvekst i familier med rusproblematikk
 • sammenheng mellom sårbarhet og psykiske lidelser
 • Akademisk skriving

Gjennomført studie vil gi et grunnlag for å delta i arbeidet med rusproblematikk i ulike deler av helse og velferdssektoren.

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

 • Har inngående teoretisk forståelse for psykiske, fysiske, sosiale og eksistensielle forhold som påvirker og påvirkes mellom psykisk helse og rus
 • Har inngående kunnskap om virkning og konsekvenser ved bruk av rusmidler i forhold til individ, familie og samfunn
 • Har inngående kunnskap om og forståelse av Recovery som overordnet behandlingsprinsipp
 • Har kunnskap om organiseringen av tjenestetilbudet
 • Har inngående teoretisk kunnskap om relevante lovverk og retningslinjer
 • Har kunnskap om motiverende intervju som redskap i recoveryorientert helsearbeid

Ferdigheter:

 • Kan forklare og anvende sentrale begreper innenfor fagområdet
 • Kan fortolke og reflektere etisk over sentrale problemstillinger og dilemmaer i fagfeltet og i egen praksis
 • Kan anvende teoretisk kunnskap i refleksjon over egen praksis
 • Kan anvende ulike typer av samtaleferdigheter
 • Kan innhente og vurdere relevant teori, og aktualisere denne for å belyse og drøfte en problemstilling

Generell kompetanse:

 • Har utviklet og bevisstgjort etikk og menneskesyn, psykisk helse og rus og hvordan dette spiller inn i arbeidet
 • Har evne til refleksjon og kritisk tenkning over ulike konsekvenser av rusmiddelbruk
 • Har evne til refleksjon og kritisk tenkning rundt etablering av tiltak overfor pasienter og pårørende
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i kompetanseheving av praksisfeltet gjennom formidling av teoretisk kunnskap og flerfaglig samarbeid

Det kreves bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- og sosialfag.

Rangering av kvalifiserte søkere skjer på bakgrunn av loddtrekning, jf. Forskrift om opptak til UiT § 19

Relevant praksiserfaring er ikke et krav for opptak, men vil være en fordel for deg som skal gjennomføre denne videreutdanningen.

Emnet strekker seg over to semestre. Det avvikles fem samlinger av tre dager. Det vil bli benyttet nettbasert kontakt med studentene mellom samlingene.
Under samlingen vil undervisningen ta form av både forelesninger, gruppearbeid og studentarbeid. Det forventes stor grad av selvstudie, og at studentene møter forberedt til samlingene.

Undervisningen gis på nordisk språk. Eksamensspråk er norsk.

Norsk