Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium

Varighet: 1 år

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Narvik
Søknadsfrist

15. april

1.mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
Slik søker du

Praktisk økonomi og ledelse er et årsstudium for deg som ønsker påfyll innen økonomi og ledelsesfag. Studiet passer godt for deg som er på utkikk etter ny kunnskap innen dette fagområdet og som har bakgrunn fra et annet fagfelt, som for eksempel ingeniør, teknologi, helsevesen, skole, offentlig administrasjon mv. Gjennom hovedprosjektet er det mulig å kombinere problemstillinger fra ditt fagfelt med økonomi og ledelse. Denne kombinasjonen av økonomi og ledelsesfag med annen profesjonsutdanning er etterspurt i næringslivet.

Spørsmål om studiet
E-post: hhcampus@hjelp.uit.no

Knut Ravlo

Universitetslektor

 • Telefon: +4776966353
 • Campus: Narvik

Hanna Persson

Assisterende instituttleder campus Narvik og universitetslektor

 • Telefon: +4776966487
 • Campus: Narvik

Informasjon om studiestart

UIT campus Narvik tilbyr årsstudium i Praktisk økonomi og ledelse (PØL).

Praktisk økonomi og ledelse har vært tilbudt i Narvik for ingeniører som ønsker videre utdanning innen økonomisk-administrative fag i mer enn 35 år. Studiet er delvis casebasert med eksempler/oppgaver fra små og mellomstore bedrifter. Praktisk økonomi og ledelse er et årsstudium som undervises ved campus Narvik. Normert studietid er et år, men ved behov kan studiet tas over to år og kan da godt kombineres med jobb.

Læringsutbytte

Kunnskap

En med praktisk økonomi og ledelse har:

 • Kunnskap om styringsformer og ledelsesutfordringer, om rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.
 • Forståelse for det teoretiske grunnlaget for fagfeltet organisasjon og ledelse.
 • Kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.
 • Kunnskaper om bedriftsøkonomisk analyse, driftsregnskap og budsjettering
 • Kunnskap om hvordan et prosjekt utvikles og ledes.
 • Kunnskaper om hvordan en virksomhet utvikler strategiske planer tilpasset ulike konkurransesituasjoner og rammebetingelser.

Ferdigheter

En med praktisk økonomi og ledelse kan:

 • Vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap samt utarbeide budsjett og vurdere lønnsomhet.
 • Innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger, og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.
 • Anvende faglig kunnskap for organisering av virksomheter, samt prosjektledelse.
 • Utvikle strategier, samt operasjonalisere disse for bruk i organisasjoner og bedrifter.
 • Anvende kunnskap på nye områder innenfor ledelse.

Generell kompetanse

En med praktisk økonomi og ledelse:

 • Kan vurdere bedriftsøkonomiske, samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger, samt handle innenfor etiske rammer.
 • Kan planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver, gjøre selvstendige vurderinger innenfor økonomisk administrative fagområder, og slik sett bidra til utvikling av virksomheten.
 • Har innsikt om økonomistyring som et sammensatt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen.
 • Kan ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid og bidra med kritiske perspektiver i slike prosesser.

Målgruppe

Målgruppen er utdanningssøkende som sikter mot mellomleder- eller lederposisjoner og som ikke har forutgående utdanning på høyere nivå innen økonomi og administrasjon. Studiet retter seg også mot de som allerede innehar lederstilling og som ønsker å ta en formell økonomi- og ledelsesutdanning.

Videre studier/yrkesmuligheter

De aller fleste ingeniører og sivilingeniører som tar dette studiet, går rett ut i stillinger på mellomleder- eller ledernivå og en del kandidater starter opp egen bedrift.

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad og danne utgangspunkt for videre studier ved høgskole eller universitet.


I første semester velger studentene mellom følgende to valgemner:

BED-2125 Innkjøp

BED-2012 Prosjektledelse


Opptakskravet til Praktisk Økonomi og Ledelse kan dekkes på flere måter:

 • Generell studiekompetanse
 • Realkompetanse
 • Forkurs til ingeniørutdanning + minimum 1 år fullført ingeniørutdanning
 • Fullført minimum 1 år av Y-vei Ingeniørutdanning

Krav til realkompetanse

Søkeren må ha yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Undervisning og eksamen

Undervisningen består av forelesninger, seminarer, veiledning og gruppearbeid. For arbeids- og undervisningsform henvises det til hver enkelt emnebeskrivelse. Du får tilgang til læringsplattformen Canvas ved studiestart. Her vil det være tilgjengelige læringsressurser, informasjon fra faglærer og administrasjonen, pensumliste, forelesningsplan og diskusjonsrom med andre studenter. Disse ressursene gir deg god mulighet til å studere fleksibelt og selvstendig, men eksamen og arbeidskrav må leveres til fastsatte tidspunkt og er dermed ikke fleksible.

Vurderingsformer

Studentenes kunnskaper innenfor alle emner evalueres. Evalueringsformene kan være prosjektarbeid, hjemmeeksamen, gruppeeksamen eller individuell eksamen. Det benyttes i hovedsak bokstavkarakterer.

Evaluerings- og eksamensformer

Alle emner har arbeidskrav som ikke inngår i sluttkarakteren, men må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra A-E, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått.

Undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad og danne utgangspunkt for videre studier ved høgskole eller universitet.