Videreutdanning om vold i nære relasjoner

STUDIESTED: Tromsø

Vold som et generelt problem i samfunnet er økende. Samtidig er det også rettet mer oppmerksom på den skjulte volden som utøves i nære relasjoner. Videreutdanning skal øke den generelle kompetansen innefor vold og aggresjonsproblematikk til ansatte i privat og offentlig sektor som i sitt arbeid møter mennesker som er utsatt for vold eller som arbeider med mennesker som utøver vold

Fakta

Varighet:2 Semester
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:30
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:3-årig relevant bachelorgrad
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:3085
Søk studiet

Studiet er på 30 studiepoeng. Studiet organiseres over to semester, og består av to emner. Hvert emne består av 15 stp, Emne 1 (Vold i nære relasjoner og voldshandtering og behandling av voldsutøver) består av 4 samlinger (2 3 2 3 dager). Emne 2 (Fordypningsoppgave vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk) består av 1 samling (3 dager) samt en avsluttende hjemmeeksamen. Studenter som har fullført videreutdanning i vold og aggresjonsproblematikk (15. stp) ved UIT Campus Narvik vil få fritak fra emne 1.

Sentrale tema/emner er:

 • Vold i et samfunnsperspektiv (Grunnlagsforståelse)
 • Vold i nære relasjoner (seksuelle overgrep og familievold)
 • Vold og trusler på arbeidsplassen (aggresjonsdemping og beskyttelsesteknikker)
 • Behandling av personer med aggresjonsatferd
 • Fordypning i valgfritt tema/problemstilling innfor fagområdet

Valgalternativer i studiet

I siste semester skal studenten fordype seg i et valgfritt tema. Fordypningsoppgaven kan enten skrives individuelt, eller i grupper på inntil 2 studenter. Det vil bli tilbudt inntil 5 timer veiledning av fagperson. Krav til forkunnskap er bestått emne 1 eller bestått videreutdanning innen vold og aggresjonsproblematikk.

Hensikten med fordypningen er at studenten skal kunne fordype seg i deler av fagområde som denne finner interessant og relevant. Oppgaven omhandler en selvvalgt problemstilling knyttet til fagområdet.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Høst/vår
HVA4100 Vold i nære relasjoner og voldshåndtering og behandling av voldsutøver

Studiets hovedmål er at studenten etter endt studium skal ha:

Kunnskap om:

 • ulike perspektiver på vold som fenomen i samfunnet (grunnlagsforståelse)
 • forebygging av vold i nære relasjoner
 • selvmord i et voldsperspekti
 • hvordan en terapeutisk kan hjelpe mennesker som ønsker å gjøre noe med sin egen voldsatferd (utøverfokus)
 • akutte og langsiktige behov hos mennesker som opplever eller har opplevd vold (offerfokus)

Ferdigheter i:

 • å hjelpe/formidle hjelp til mennesker som her vært utsatt for, eller utøvet vold i nære relasjoner
 • refleksjon rundt de temaer som drøftes i studie

Generell kompetanse:

 • Voldl i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk

Opptakskravet er 3-årig relevant bachelorgrad. Søkere med annen eller kortere høgskole-/universitetsutdanning og/eller minimum 2 års relevant yrkeserfaring vil vurderes for opptak.

Oppstart av studietilbudet forutsetter tilstrekkelig antall studenter.

Arbeidsformer

Vi vil benytte nettbasert kontakt med studentene mellom samlingen, og vi bruker læringsplattformen ¿It`s learning¿. Undervisningen gis i form av forelesninger/seminar og praktiske øvelser. Det vil bli lagt opp til tverrfaglige gruppearbeid under og samlingene. På denne måten ønsker vi å stimulere til en læringsprosess som engasjerer og som skaper forståelse og innsikt. Studiet forutsetter en stor grad av tilstedeværelse og deltagelse.

For studenter med bachelorgrad i sykepleie vil videreutdanning i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk kunne godskrives med 30 studiepoeng som valgfri fordypning i master i klinisk sykepleie ved Nord universitet.


Bli student ved UiT!Kontakt
Lillevik.JPG

Ole Greger Lillevik


Studieledelse, forskning og undervisning
Telefon: +4776966161 ole.g.lillevik@uit.no