Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling

STUDIESTED: Narvik

Studiet henvender seg til ansatte i privat og ofentlig sektor som i sin jobb kan møte utfordringer når det gjelder krisehåndtering og krise- og traumerammede. Det kan være ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste, familievernkontor, skole, krisesenter, politi, barnevern, medlemmer i kriseteam og lignende.

Søkere fra Finnmarkskommuner kan gjennom egen kommune søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2018, se utlysning https://www.fylkesmannen.no/Finnmark/

Fakta

Varighet:2 Semester
Studiested: Narvik
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav:Se under
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:3084
Søk studiet

Introduksjonsvideo


Sentrale temaer i studiet:
 • krise- og traumereaksjoner og traumeforståelse
 • komplekse relasjonstraumer
 • tortur
 • krigstraumer
 • vold
 • ulykker og katastrofer
 • brå død
 • barn og traumer
 • traumatiserende hendelser
 • utviklingstraumer
 • psykologisk førstehjelp
 • generelle grunnprinsipper i førstefase traumebehandling
 • traumer i et samfunnsperspektiv
 • familieperspektiv
 • berørte og etterlatte (oppfølging)
 • metodikk i mestring av traumereaksjoner
 • krisehåndtering og kriseledelse
 • krisekommunikasjon og mediahåndtering
 • psykososiale kriseteam (e-læringsprogram)
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Høst/vår
VKT1013 Kristehåndtering og traumebehandling

Etter endt studium skal studenten ha

Kunnskap om:

 • traumeforståelse, psykologisk førstehjelp og generell traumebehandling
 • kriseforståelse og krisehåndtering
 • kriseledelse og samhandling
 • faseorientert traumebehandling
 • ulike traumebehandling og stressmestringsmetoder
 • sekundærtraumatisering

 

Ferdigheter i:

 • å gi nødvendig psykologisk førstehjelp i forbindelse med kriser og alvorlige hendelser
 • førstefase traumebehandling og stabilisering
 • krisekommunikasjon og mediehåndtering

Treårig bachelorgrad innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag. Minst ett års praksis.

Oppstart forutsetter tilstrekkelig antall studenter.

Arbeidsmåter og tilstedeværelse

Det vil bli benyttet nettbasert kontakt med studentene mellom samlingen via læringsplattformen It`s learning. Undervisningen gis i form av forelesninger/seminar og praktiske øvelser. Det vil bli lagt opp til tverrfaglige gruppearbeid. På denne måten ønsker vi å stimulere til en læringsprosess som engasjerer og som skaper forståelse og innsikt. Studiet forutsetter en stor grad av tilstedeværelse og deltagelse. Fravær utover 10 % vil medføre at studenten mister retten til å avlegge eksamener. Høgskolen kan ikke gi garantier for oppstart av nye studieforløp.

Vurderingsformer

Arbeidskrav

Mellom 2. og 3. samling skal studenten gjennomføre e-læringsprogrammet "Når krisen rammer - å arbeide i psykososiale kriseteam".

Programmet er utviklet av RVTS Nord ved UNN, og studentene vil få tildelt brukernavn og passord av UNN, slik at det er mulig å sjekke ut at studenten har vært innom alle del-elementene i programmet. Arbeidskravets omfang er på ca 7 timer. Gjennomført arbeidskrav gir rett til å avlegge avsluttende eksamen.

Eksamen

Som avslutning på studiet skal studenten skrive en hjemmeeksamen. Oppgaven kan skrives i grupper på inntil 3. I oppgaven skal studenten drøfte/diskutere et tema/problemstilling innfor fagområdet. Tema/problemstilling er selvvalgt. Dat skal knyttes 300 sider valgfritt pensum til eksamen. En prosjektskisse for hjemmeeksamen skal godkjennes av studiekoordinator/veileder. Skissen skal inneholde en kort begrunnelse for valg av tema, metodisk tilnærming, tanker om avgrensing av oppgaven og forslag til litteratur som er aktuell i forhold til tema. Det vil bli gitt tilbud på veiledninsseminar. Som vedlegg til eksamen skal det leveres en prosessbeskrivelse (dersom det skrives i gruppe) som beskriver gruppemedlemmenes deltagelse. Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 15 sider (+/- 10%). Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter A-F. Veiledning gis på eget veiledningsseminar (se timeplan)Kontakt
Lillevik.JPG

Ole Greger Lillevik


Studieledelse, forskning og undervisning
Telefon: +4776966161 ole.g.lillevik@uit.no

Skip to main content