Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid) - årsstudium

Varighet: 2 år

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid) - årsstudium

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
Studiet har ikke opptak høsten 2023 - neste opptak vil være høsten 2024
Søking og opptak
Slik søker du

Utdanningen tilbys dessverre ikke i 2023 og det tas forbehold om endringer i informasjon som fremgår videre på denne siden frem til ny utlysning i 2024.

Målgruppen er personer med yrkesfaglig bakgrunn som vil bli yrkesfaglærere og undervise på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Utdanningen kan også gi grunnlag for annet arbeid som informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring, skolerådgiving og skoleledelse.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Praktisk pedagogisk utdanning er et deltidsstudium over fire semestre med omfang på 60 studiepoeng. Studiet er delt i to deler hver på 30 studiepoeng med eksamen etter hver del.

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • har kunnskap om eget yrkes egenart, utvikling og legitimering i skole og samfunn
 • har solid forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag i det helhetlige opplæringsløpet
 • har brei kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og
 • solid kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kan vurdere behov for HMS-tiltak
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8-13.trinn)
 • behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer
 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.

Studiet har ikke opptak høsten 2023 - neste opptak vil være i 2024.

Opptakskrav er:

Enten

treårig profesjonsrettet bachelorgrad fra universitets- eller høgskoleutdanning og to års relevant yrkespraksis

eller

fagbrev, svennebrev eller tilsvarende og generell studiekompetanse og to års yrkesteoretisk utdanning og fire års relevant yrkespraksis.

Søkere må legge frem politiattest, jamfør forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

For søkere med fagbrev, kreves 2 år yrkesteoretisk utdanning i tillegg til minst 4 års yrkespraksis. Yrkesteoretisk utdanning er utdanning på et høyere nivå enn fagbrev og videregående skole. Eksempler er Teknisk fagskole og studiepoeng fra universitet/høgskole. Den yrkesteoretiske utdanningen må være relevant i forhold til fagbrevet/yrkesutdanningen din.

Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis. Attestene må inneholde:

dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der.

Stillingens omfang.

Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller prosentandel og beskrivelse av arbeidet du har utført. Attesten må være signert og stemplet av arbeidsgiver eller leder. Arbeid som selvstendig næringsdrivende kan for eksempel dokumenteres av regnskapsfører eller ligningsattester. I tillegg må du dokumentere firmaattest fra Brønnøysundregisteret.

Relevant yrkespraksis for søkere med 3-årig profesjonsrettet utdanning er:
Yrkespraksis som står i forhold til utdanningen. For eksempel så vil relevant yrkespraksis for søker med sykepleierutdanning være fra arbeid med pasienter, elever eller klienter innen helse-, omsorgs-, sosial- eller undervisningssektoren eller tilsvarende. For en søker med økonomibakgrunn vil yrkespraksis med økonomisk-administrative oppgaver innenfor privat og offentlig sektor og organisasjonsarbeid, regnes som relevante. Yrkespraksis må være på minimum to år og regnes etter endt utdanning.

Relevant yrkespraksis for søkere med Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå er:
Yrkespraksis som står i forhold til utdanningen. Relevant yrkespraksis for søker med fagbrev som bilmekaniker vil være arbeid innen bilfaget. Relevant yrkespraksis for søker med fagbrev som kokk vil være fra hotell, restaurant, reiseliv eller tilsvarende.

Realkompetansevurdering:
Hvis søker ikke har generell studiekompetanse eller ikke har 2 års yrkesteoretisk utdanning så kan han/hun søke om å få sin yrkesbakgrunn og utdanningsbakgrunn realkompetansevurdert for dette studiet. For å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse kreves det at:

1. søker er 25 år eller mer i opptaksåret

2. søker må ha fagbrev

3. søker må arbeide som lærer i skolen og undervise i fag som søker har fagbrev i

4. søker har minimum 5 års relevant arbeidserfaring på fulltid. Inntil 2 av disse 5 årene kan erstattes av:

 • relevant utdanning og relevante kurs
 • relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid m.m.)
 • omsorg for egne barn kan telle med inntil 1 år
 • militærtjeneste (1.gangstjeneste) kan telle med inntil 1 år.

5. søker må gjøre rede for egen motivasjon for å søke på studiet og hvorfor de tror de kan gjennomføre dette studiet.

Studiet er adgangsbegrenset med 50 studieplasser.

Praktisk-pedagogisk utdanning består av pedagogikk, 30 studiepoeng, yrkesdidaktikk, 30 studiepoeng, og praksis som inngår i pedagogikk og yrkesdidaktikk. Det legges stor vekt på å integrere de tre delene.

Teoridelen av studiet består av fysiske samlinger, nettsamlinger og andre obligatoriske aktiviteter mellom samlingene. De fysiske samlingene utgjør 18 dager i hver del, til sammen 36 dager.

PPU utdanningen skal bære preg av at Troms og Finnmark er en flerkulturell region. Utdanningen legger stor vekt på å gjøre studentene i stand til å utøve læreryrket i et mangfoldig lokalmiljø.

Hovedfokus i del 1 er ledelse av læreprosesser. Her vil studentene få både kunnskap om det formelle grunnlaget for opplæring og teoretisk kunnskap og redskaper som vil gi dem kompetanse i å planlegge, lede og vurdere læring.

I del 2 vil fokus være på skolen i samfunnet og endring og utvikling i et individ og samfunnsperspektiv. Studentene vil få innføring i skolens og da spesielt yrkesutdanningens rolle i samfunnet. Studentene skal gjennomføre et utviklingsprosjekt i praksis og vil få kunnskap om strategier og metoder i skoleutvikling og på den betydning den har for egen utvikling og form samfunnsutviklingen.

I praksisopplæringens første del skal studentene under kyndig veiledning prøve ut sentrale arbeids- og vurderingsformer og få trening i å lede læringsprosesser.

I del to skal studentene videreutvikle sin kompetanse i og lede læringsprosesser og få trening i å planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid.

Det vil bli gitt innføring i samiske barn og ungdoms rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk.

Yrkesetisk kompetanse og danning inngår i alle sider ved lærerarbeidet. Studentene vil få innføring i kravene til lærerens yrkesutøvelse.

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, individuelle studier, læring i grupper og undervisnings- og læringsformer ved hjelp av digitale verktøy.

All undervisning og praksis er obligatorisk.

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Studentene vil bli vurdert både i praksis og i profesjonsfaget i hver hoveddel av studiet. Praksis må være bestått før eksamen i profesjonsfaget kan avlegges. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til § 1 og 2 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Det inngår 35 dager praksis i hver del. Praksis skal fordeles på ulike trinn i programområdet. Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass eller i en annen klasse. Det skal gjennomføres10 dager praksis på ungdomsskole 1. studieår.

Praksis i del 2 vil ha et særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar og utviklingsarbeid. For ytterligere informasjon, se våre praksissider: https://uit.no/praksis#kapittel_700711

Norsk

Stipendordninger

Det er stipendordninger for ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta denne utdanninga. Klikk her for mer informasjon.

Andre studier du kanskje vil like

Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium
Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium ( Tromsø )

Er du glad i å arbeide med mennesker og har skolefag du er spesielt interessert i? Da er denne veien...