Arktisk friluftsliv - årsstudium

STUDIESTED: Alta
Årsstudium-i-friluftsliv

Er du glad i naturen og ønsker du kunnskap om utøvelse av trygt og sikkert friluftsliv? Et årstudium i arktisk friluftsliv gir deg som student grunnleggende forståelse for det tradisjonelle norske friluftslivet, viktigheten av trygg ferdsel i naturen og bruk av sårbar natur. Kombinasjonen mellom praktisk utøvelse av friluftsliv og teori, gjør dette til et aktivt og spennende studieår for deg. Friluftslivsstudiene har fantastiske muligheter med beliggenhet i Alta, med kort avstand til vidde, vassdrag, fjell og fjord- og kystmiljø.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Alta
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 605
Søk studiet

Årsstudium i arktisk friluftsliv er et studium på 60 studiepoeng som gir grunnleggende praktisk og teoretisk kompetanse innenfor friluftslivsfag. Studiet vil kunne danne grunnlag for videre utdanning og yrkesvalg innenfor friluftsliv. Studiet tilbys som et heltidsstudium i Alta.


Friluftsliv er en viktig del av norsk tradisjon og kultur, og studiet har en regional profil hvor vi tar i bruk Finnmarks natur og lokal kultur i undervisningen.


I studiet legges det vekt på varierte veiledningsperspektiver og ulike friluftslivspraksiser, og gjennom året jobbes det aktivt med at studentene skal tilegne seg kompetanse innenfor fire hovedområder:

 • Ferdselskompetanse - gjennom sikker ferdsel, bruk og opphold på vidde, fjell, kyst, vann og vassdrag
 • Relasjonskompetanse - forståelse for og erfaring med gruppedynamikk, kommunikasjon og samarbeid
 • Fagkompetanse - innsikt i friluftsliv som fag og forskningsområde, natur, kultur og samfunnsrelevans
 • Formidlingskompetanse - tilrettelegging for læring og opplevelser, didaktisk kompetanse og veiledning


Studiet stiller krav til at kandidatene er i god fysisk form, er svømmedyktig og kan gjennomføre turer over flere dager sommer og vinter, med egen oppakning på ryggen.

Kunnskap

 • Forklare varierte perspektiver og begreper knyttet til veiledning og veilederrollen i friluftsliv
 • Beskrive hvordan man ivaretar sikker ferdsel og opphold i arktisk natur til ulike årstider
 • Beskrive og drøfte friluftslivets historie og tradisjon både nasjonalt og regionalt
 • Forklare ulike perspektiver på friluftsliv i relasjon til natur og kultur
 • Diskutere friluftslivets samfunnsrelevans og forvaltningsmessige forhold

 

Ferdigheter

 • Utføre veiledning i friluftsliv på et grunnleggende nivå
 • Tilrettelegge for læring og opplevelser i, om og gjennom friluftsliv
 • Ivareta grunnleggende sikkerhet for grupper ved gjennomføring av turer og aktiviteter
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere turer og aktiviteter i friluftsliv
 • Vise ansvar og forståelse for natur gjennom utøvelse og formidling av friluftsliv

 

Generell kompetanse

 • Utøve og videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i veilederrollen
 • Reflektere over egen veilederpraksis og erfaringer
 • Innsikt i mål, innhold og arbeidsmetoder i veiledning i friluftsliv basert på erfaring og forskning
 • Forståelse for sammenhengen mellom teori, praksis og formidling av friluftsliv.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Utfyllende krav til realkompetanse ved opptak til idretts- og friluftslivsstudier:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

- Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

- Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende

- Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)

- Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

 

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring og utdanning:

- Arbeid innen idrett- og friluftsliv, barnehage og undervisnings- og helsesektor.

- Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel idrett- og friluftslivsfag allmenne fag, helsefag og økonomiskadministrative fag.

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

- Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre

- Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre

 

Den praktiske undervisningen inneholder mye aktivitet utendørs og det er en fordel å være i god fysisk form.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

 

Søkere som tas opp på studiet må legge fram politiattest.

Studiet er adgangsbegrenset og det tas opp 24 studenter hver høst.

Poenggrensen ved ordinært opptak høst 2017: 44,1

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

Undervisningen vil bli gitt i form av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av turer, egenferder, forelesninger, seminarer, studentfremlegg og praktisk aktivitet. Det stilles krav til aktiv deltakelse i både lærerstyrt undervisning og studentstyrt arbeid.

Gjennom individuell erfaringsinnhenting fra praksisfeltet skal studentene prøve ut og få erfaringer med å veilede og tilrettelegge for læring i, om og gjennom friluftsliv. For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan, tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse framgår av emneplanene, deltakelse på obligatorisk undervisning registreres.

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.

Årsstudium i arktisk friluftsliv gir grunnleggende praktisk og teoretisk kompetanse innenfor friluftslivsfag. Friluftslivsfaglig kompetanse er aktuelt innenfor for eksempel naturbasert reiseliv, helse, skole, frivillige friluftslivsorganisasjoner og forvaltning. Årsstudiet gir grunnlag for videre studier innen fagområdet. Idrettshøgskolen tilbyr bachelorstudium som studentene kan søke opptak til.
Årsstudium i arktisk friluftsliv gir grunnleggende praktisk og teoretisk kompetanse innenfor friluftslivsfag. Årsstudiet gir grunnlag for videre studier innen fagområdet. Studentene kan søke opptak innen gjeldende frister til bachelorstudiet i arktisk friluftsliv ved UiT, og får årstudiet innpasset i bachelorgraden.


Bli student ved UiT!Kontakt
MajaKMathinsen.jpg

Olsen, Maja Kristine


Førstekonsulent
Telefon: +4778450228 maja.k.olsen@uit.no

UnniJansen.jpg

Jansen, Unni Ch.


Seniorkonsulent
Telefon: +4778450318 unni.c.jansen@uit.no