Arktisk friluftsliv - årsstudium

Varighet: 1 År

Foto: Rasmus Svensson
Foto: Rasmus Svensson

Arktisk friluftsliv - årsstudium

Varighet: 1 År

Studiested
Alta
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Er du glad i naturen og ønsker du kunnskap om utøvelse av trygt og sikkert friluftsliv? Et årstudium i arktisk friluftsliv gir deg som student grunnleggende forståelse for det tradisjonelle norske friluftslivet, viktigheten av trygg ferdsel i naturen og bruk av sårbar natur. Kombinasjonen mellom praktisk utøvelse av friluftsliv og teori, gjør dette til et aktivt og spennende studieår for deg. Friluftslivsstudiene har fantastiske muligheter med beliggenhet i Alta, med kort avstand til vidde, vassdrag, fjell og fjord- og kystmiljø.

Spørsmål om studiet
UnniJansen.jpg
Jansen, Unni Ch.

Seniorkonsulent, Idrettshøgskolen


MajaKMathinsen.jpg
Olsen, Maja Kristine

Førstekonsulent


Årsstudium i arktisk friluftsliv er et studium på 60 studiepoeng som gir grunnleggende praktisk og teoretisk kompetanse innenfor friluftslivsfag. Studiet vil kunne danne grunnlag for videre utdanning og yrkesvalg innenfor friluftsliv. Studiet tilbys som et heltidsstudium i Alta.


Friluftsliv er en viktig del av norsk tradisjon og kultur, og studiet har en regional profil hvor vi tar i bruk Finnmarks natur og lokal kultur i undervisningen.


I studiet legges det vekt på varierte veiledningsperspektiver og ulike friluftslivspraksiser, og gjennom året jobbes det aktivt med at studentene skal tilegne seg kompetanse innenfor fire hovedområder:

 • Ferdselskompetanse - gjennom sikker ferdsel, bruk og opphold på vidde, fjell, kyst, vann og vassdrag
 • Relasjonskompetanse - forståelse for og erfaring med gruppedynamikk, kommunikasjon og samarbeid
 • Fagkompetanse - innsikt i friluftsliv som fag og forskningsområde, natur, kultur og samfunnsrelevans
 • Formidlingskompetanse - tilrettelegging for læring og opplevelser, didaktisk kompetanse og veiledning


Studiet stiller krav til at kandidatene er i god fysisk form, er svømmedyktig og kan gjennomføre turer over flere dager sommer og vinter, med egen oppakning på ryggen.

Kunnskap

 • Forklare varierte perspektiver og begreper knyttet til veiledning og veilederrollen i friluftsliv
 • Beskrive hvordan man ivaretar sikker ferdsel og opphold i arktisk natur til ulike årstider
 • Beskrive og drøfte friluftslivets historie og tradisjon både nasjonalt og regionalt
 • Forklare ulike perspektiver på friluftsliv i relasjon til natur og kultur
 • Diskutere friluftslivets samfunnsrelevans og forvaltningsmessige forhold

 

Ferdigheter

 • Utføre veiledning i friluftsliv på et grunnleggende nivå
 • Tilrettelegge for læring og opplevelser i, om og gjennom friluftsliv
 • Ivareta grunnleggende sikkerhet for grupper ved gjennomføring av turer og aktiviteter
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere turer og aktiviteter i friluftsliv
 • Vise ansvar og forståelse for natur gjennom utøvelse og formidling av friluftsliv

 

Generell kompetanse

 • Utøve og videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i veilederrollen
 • Reflektere over egen veilederpraksis og erfaringer
 • Innsikt i mål, innhold og arbeidsmetoder i veiledning i friluftsliv basert på erfaring og forskning
 • Forståelse for sammenhengen mellom kunnskap, praksis og formidling av friluftsliv.

Årsstudium i arktisk friluftsliv gir grunnleggende praktisk og teoretisk kompetanse innenfor friluftslivsfag. Friluftslivsfaglig kompetanse er aktuelt innenfor for eksempel naturbasert reiseliv, helse, skole, frivillige friluftslivsorganisasjoner og forvaltning. Årsstudiet gir grunnlag for videre studier innen fagområdet.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

Utdypende informasjon kun for søkere uten generell studiekompetanse:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum fem år omregnet til heltid. Inntil to av disse årene kan erstattes av:

• Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

• Relevant utdanning innen idrett- og friluftsfag, omsorgs- og helsefag og økonomiskadministrative fag fra fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende utdanninger

• Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)

• Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

 

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring:

• Arbeid innen Forsvaret, idrett- og friluftsliv, ledelse, reiseliv, barnehage, undervisnings- og helsesektor.

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

• Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre

• Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre.

 

Den praktiske undervisningen inneholder mye aktivitet utendørs og det er en fordel å være i god fysisk form.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

 

Søkere som tas opp på studiet må legge fram politiattest.

Studiet er adgangsbegrenset og det tas opp 24 studenter hver høst.

Poenggrensen ved ordinært opptak høst 2018:

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

Læringsaktivitetene vil bli gitt i form av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av turer, egenferder, forelesninger, seminarer, studentfremlegg og praktisk aktivitet. Det stilles krav til aktiv deltakelse i både lærerstyrt undervisning og studentstyrt arbeid.

Gjennom individuell erfaringsinnhenting fra praksisfeltet skal studentene prøve ut og få erfaringer med å veilede og tilrettelegge for læring i, om og gjennom friluftsliv. For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan, tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse framgår av emneplanene, deltakelse på obligatorisk undervisning registreres.

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.

Norsk.

Årsstudium i arktisk friluftsliv gir grunnleggende praktisk og teoretisk kompetanse innenfor friluftslivsfag. Årsstudiet gir grunnlag for videre studier innen fagområdet. Studentene kan søke opptak innen gjeldende frister til bachelorstudiet i arktisk friluftsliv og naturguiding ved UiT, og får årstudiet innpasset i bachelorgraden.