Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: Rasmus Svensson
Foto: Rasmus Svensson

Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Alta
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Er du glad i naturen og ønsker du kunnskap om utøvelse av trygt og sikkert friluftsliv? I bachelorstudiet legges det stor vekt på at du skal tilegne deg kunnskap og ferdighet i rollen som veileder og naturguide gjennom friluftslivsutøvelse i de arktiske områdene. Studiet bygger på det tradisjonelle norske friluftslivet og de lokale tur- og friluftslivstradisjonene i Finnmark. Disse tre studieårene vil gi deg fantastiske muligheter med mange turer i Norges to nordligste områder, Finnmark og Svalbard.

Spørsmål om studiet
MajaKMathinsen.jpg
Olsen, Maja Kristine

Førstekonsulent


UnniJansen.jpg
Jansen, Unni Ch.

Seniorkonsulent, Idrettshøgskolen


Det 3-årige studiet skal gi kompetanse knyttet til å forstå og utøve rollen som veileder og naturguide i de arktiske områdene og friluftsliv og naturguiding som praksis- og profesjonsfelt.

I første studieår er hovedfokus en innføring i utøvelse og veiledning av arktisk friluftsliv til ulike årstider og innen varierte aktiviteter. Det gis undervisning i emnet natur, kultur og samfunn med fokus på forståelse av friluftsliv som aktivitet og samfunnsfenomen, samt det studieforberedende emnet Ex. fac.

Andre studieår foregår ved studiested Svalbard der fokus er naturguiding, og deler av studiet gis med undervisning fra UNIS. Dette studieåret er internasjonalt og alle læringsaktiviteter foregår på engelsk. Fokuset er å utvikle studentenes kompetanse som naturguide.

 

Tredje studieår gjennomføres i Alta. Innholdet er avsluttende bacheloroppgave og fordypningsemne der studentene utvikler og gjennomfører eget fordypningsprosjekt, samt ex phil. De resterende 20 studiepoeng kan studentene velge fritt. Instituttet vil anbefale og legge til rette for noen valgfrie emner. Studenter som velger andre emner, har selv ansvar for at disse er relevant faglig og er praktisk mulig å gjennomføre.

 

Egenferdighet og veileder,- og naturguide-didaktisk tilnærming er sentralt i studiet. Studentene skal selv kunne utøve trygt og sikkert friluftsliv og forstå hvordan dette kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper.

Studiet stiller krav til at kandidatene er i god fysisk form, er svømmedyktig og kan gjennomføre turer over flere dager sommer og vinter, med egen oppakning på ryggen.

Kunnskap

 • Redegjøre for og drøfte friluftslivets og naturguidingens historie og verdigrunnlag og betydning for ansvar for natur.
 • Kunne bruke varierte bo-, ferdsels- og bruksformer i naturen.
 • Forstå regional natur og kultur der friluftsliv og naturbasert reiseliv utøves.
 • Forklare og anvende forskjellige former for veiledning og naturguiding i variert naturmiljø til ulike årstider.
 • Kritisk diskutere friluftslivets samfunnsrelevans og forvaltningsmessige forhold.

 

Ferdigheter

 • Utøve sikker ferdsel og bruk av arktisk natur for seg selv og andre som man har ansvar for.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning og naturguiding for ulike målgrupper.
 • Reflektere over og vise ansvar for friluftslivets samfunnsmessige betydning og ansvar for naturen.
 • Gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid innenfor et tematisk avgrenset område

 

Generell kompetanse

 • Anvende, presentere og formidle faglige problemstillinger i ulike fora
 • Kunne oppdatere seg på forskningsbasert kunnskap innen fagområdet
 • Kritisk vurdere verdier og holdninger som preger våre levemåter og ulike former for friluftsliv og reiseliv i naturen.
 • Ha forståelse for sammenheng mellom teori, praksis, og formidling av friluftsliv og naturguiding
 • Kunne drøfte og vurdere mål, innhold, arbeidsmåter og vurdere egen rolle i undervisning i friluftsliv og naturguiding

Bachelorstudiet i Arktisk friluftsliv og naturguiding gir en god og bred basis for å formidle og arbeide med friluftsliv i ulike former, både praktisk og teoretisk. Kunnskap om friluftsliv og naturguiding som fag, etterspørres i dag både i skoleverket, frivillige organisasjoner og i privat næringsliv.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem høst 2017
(20 stp)
2. sem vår 2018
(20 stp)
3. sem høst 2018
(20 stp)
(20 stp)
Arctic safety and field leadership 14 stp høst og vår. The History of Svalbard 6 stp, vår.
4. sem vår 2019
5. sem høst 2019
Valgfritt emne (10 stp)
6. sem vår 2020
Valgfritt emne (10 stp)

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Utdypende informasjon kun for søkerere uten generell studiekompetanse:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum fem år omregnet til heltid. Inntil to av disse årene kan erstattes av:

• Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

• Relevant utdanning innen idrett- og friluftsfag, omsorgs- og helsefag og økonomiskadministrative fag fra fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende utdanninger

• Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)

• Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

 

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring:

• Arbeid innen Forsvaret, idrett- og friluftsliv, ledelse, reiseliv, barnehage, undervisnings- og helsesektor.

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

• Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre

• Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre.

 

De praktiske kursene inneholder mye aktivitet, og det stilles krav til at studenten er i god fysisk form.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.


Søkere som tas opp på studiet må legge fram politiattest.

Studiet er adgangsbegrenset og det tas opp 20 studenter hver høst.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

 

I de teoretiske emnene vil læringsaktivitetene være forelesninger, seminarer og studentfremlegg. Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil arbeide med individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

 

I de praktiske emnene er egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming sentralt. Studentene skal kunne utøve ulike former for friluftsliv og naturguiding og forstå hvordan dette kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. De praktiske emnene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller derfor krav til at studentene er i god fysisk form. Gjennom erfaringsinnhenting fra praksisfeltet skal studentene prøve ut og få erfaringer med å veilede og tilrettelegge for læring i, om og gjennom friluftsliv og naturguiding. Søkere må kunne fremlegge politiattest for å kunne gjennomføre aktiviteter blant barn og unge.

 

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.

 

Det er arbeidskrav og eksamen i alle emner. Alle arbeidskrav knyttet til de enkelte emnene må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges. Arbeidskrav, eksamensform og vurdering er nærmere beskrevet i emneplanene.

 

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.

Undervisningen foregår på norsk 1. og 3. studieår, mens undervisningen 2. studieår på Svalbard foregår på engelsk.

Bestått bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding danner grunnlag for opptak til masterstudier innenfor fagområdet. Studiet kan også brukes som videre- og etterutdanning for ulike profesjoner.

Andre år i studieprogrammet er internasjonalt og gjennomføres på Svalbard. Studenter som ønsker å ta emner fra andre institusjoner evt ved utenlandske samarbeidsinstitusjoner kan gjøre dette i fortrinnsvis 3. og 4. semester. Studenter som ønsker utveksling må ha bestått minst 60 studiepoeng og være registrert som bachelorstudent. Studenter som kun tar årsenhet eller enkeltemner ved UiT eller har avsluttet sine studier omfattes ikke av denne ordningen. Idrettshøgskolen UiT arbeider med å få avtaler med minst to utenlandske institusjoner om studentutveksling. Emner som er tatt ved utenlandske institusjoner og som ønskes innpasset skal være avklart og godkjent i forkant for å være sikker på at disse kan innpasses