Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor

Varighet: 3 år

Foto: Rasmus Svensson
Foto: Rasmus Svensson

Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Alta
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Glad i natur, friluftsliv og mennesker? Ønsker du kompetanse innen friluftsliv for å kunne arbeide med mennesker, opplevelser og læring i natur? Da kan en bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding ved UiT i Alta være noe for deg! Under studiet får du kunnskapen og ferdighetene du trenger i rollen som veileder og naturguide. Tilbring studieårene i nordnorsk natur i Finnmark og på Svalbard.

Spørsmål om studiet

MajaKMathinsen.jpg
Olsen, Maja Kristine

Seniorkonsulent


UnniJansen.jpg
Jansen, Unni Charlotte

Seniorkonsulent, Idrettshøgskolen


Det 3-årige studiet skal gi kompetanse knyttet til å forstå og utøve rollen som veileder og naturguide i de arktiske områdene og friluftsliv og naturguiding som praksis- og profesjonsfelt.

Første studieår er det fokus på innføring i ferdigheter, ledelse og veiledning i arktisk friluftsliv til ulike årstider og innen varierte aktiviteter. Det gis undervisning i emnet Natur, kultur og samfunn med fokus på forståelse av friluftsliv som aktivitet og samfunnsfenomen.

Andre studieår foregår ved studiested Svalbard der fokus er på ferdigheter, ledelse og naturguiding i høyarktisk natur. Deler av studiet gis med undervisning fra UNIS. Dette studieåret er internasjonalt og alle læringsaktiviteter foregår derfor på engelsk. Hovedmålet med studieåret er å utvikle studentenes kompetanse som naturguide.

Tredje studieår gjennomføres i Alta. Året gir studenten mulighet til å fordype seg innen ferdigheter, ledelse, veiledning og naturguiding. Fordypning skjer gjennom valgbare emner, fordypningsemne og avsluttende bacheloroppgave. Instituttet vil tilby noen valgbare emner. Studenter som velger andre enn disse, har selv ansvar for at valgte emner er faglig relevant og praktisk mulig å gjennomføre.

Sentrale tema for læringsaktivitetene gjennom alle tre studieår er sikkerhet i natur, gruppedynamikk, opplevelse, læring, formidling, didaktikk og refleksjon.

Kunnskap

 • Redegjøre for og drøfte friluftslivets og naturguidingens historie, verdigrunnlag og relasjon med natur.
 • Forstå regional natur og kultur der friluftsliv og naturbasert reiseliv utøves.
 • Forklare og reflektere over forskjellige metoder for veiledning og naturguiding tilpasset varierende natur, klima og årstider.
 • Reflektere over friluftslivets samfunnsmessige betydning.

Ferdigheter

 • Utøve varierte bo-, ferdsels- og bruksformer i naturen.
 • Utøve sikker ferdsel og bærekraftig bruk av arktisk natur for seg selv og andre som man har ansvar for.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning og naturguiding for ulike målgrupper.
 • Legge til rette for opplevelser og læring i natur.
 • Formidle regional natur og kultur.
 • Beherske arbeid i og ledelse av grupper i varierende natur, klima og årstider.
 • Gjennomføre selvstendige prosjektarbeid.

Generell kompetanse

 • Utvikle, formidle og diskutere faglige problemstillinger i ulike sammenhenger.
 • Være oppdatert på forskningsbasert kunnskap innen fagområdet
 • Kritisk vurdere verdier og holdninger i samfunnet som preger levemåter og ulike former for friluftsliv og reiseliv i naturen.
 • Forstå sammenhenger mellom teori, praksis, og formidling av friluftsliv og naturguiding
 • Drøfte og vurdere mål, innhold, arbeidsmåter og egen rolle som veileder og naturguide

Bachelorstudiet i arktisk friluftsliv og naturguiding legger vekt på friluftlivutøvelse og rollen som veileder og naturguide i arktisk natur. Det er et økende behov for kompetanse for å kvalitetssikre og legge til rette for opplevelser og læring i natur.

Det 3-årige studiet skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til å forstå friluftsliv og naturguiding som praksis- og profesjonsfelt. Bestått bachelorgrad gir grunnlag for opptak til masterstudier innenfor fagområdet.

Etter studier jobber mange innen:

 • Naturbasert reiseliv, Naturguide
 • Friluftslivsforvaltning i offentlig sektor
 • Frivillige organisasjoner som Røde Kors og DNT
 • Skole- og barnehagesektoren
 • Folkehøgskole
 • Kurs og eventbransjen
 • Frilanser turleder
 • Konsulent i privatsektor
 • Helse og rehabilitering
 • Idretts- og kulturkonsulent
 • Leirskoler

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Utfyllende krav til realkompetanse for søkere som mangler generell studiekompetanse:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum fem år omregnet til heltid. Inntil to av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning innen idrett- og friluftsfag, omsorg- og helsefag og økonomiskadministrative fag fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende utdanninger
 • Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring:

 • Arbeid innen idrett- og friluftsliv, forsvaret, barnehage, undervisnings- og helsesektor, ledelse og reiseliv.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre.

Den praktiske undervisningen inneholder mye aktivitet utendørs og det stilles krav til at studenten er i god fysisk form.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Søkere som tas opp på studiet må legge fram gyldig politiattest ved studiestart.

Studiet er adgangsbegrenset og det tas opp 20 studenter hver høst.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

I de teoretiske emnene vil læringsaktivitetene være forelesninger, seminarer og studentfremlegg. Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap, og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil arbeide med individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

I de praktiske emnene er egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming sentralt. Studentene skal kunne utøve ulike former for friluftsliv og naturguiding og forstå hvordan dette kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. De praktiske emnene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller derfor krav til at studentene er i god fysisk form. Gjennom erfaringsinnhenting fra praksisfeltet skal studentene prøve ut og få erfaringer med å veilede og tilrettelegge for læring i, om og gjennom friluftsliv og naturguiding.

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.

Norsk

Undervisnings- og eksamensspråket er hovedsakelig norsk første og tredje år, men det vil også bli gitt undervisning på engelsk. Andre år er undervisnings- og eksamensspråket engelsk da hele året er internasjonalt og gjennomføres på Svalbard.

Med bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding kan du ta videreutdanning og spesialisere deg innen feltet. Ved UiT kan du for eksempel ta Master i idrettsvitenskap eller Tourism Studies.

Har du i tillegg erfaring fra reiselivsnæring, kan du ta UiTs erfaringsbasert master i Reiselivsledelse.

Bachelorstudiet egner seg også godt i kombinasjon med andre fag, for eksempel helse, bærekraft, pedagogikk og ledelse

Andre år i studieprogrammet er internasjonalt og gjennomføres på Svalbard. Studenter som ønsker å ta emner fra andre institusjoner evt ved utenlandske samarbeidsinstitusjoner kan gjøre dette fortrinnsvis i 5. semester. Studenter som ønsker utveksling må ha bestått minst 60 studiepoeng og være registrert som bachelorstudent. Studenter som kun tar årsenhet eller enkeltemner ved UiT eller har avsluttet sine studier omfattes ikke av denne ordningen. Idrettshøgskolen UiT arbeider med å få avtaler med minst to utenlandske institusjoner om studentutveksling. Emner som er tatt ved utenlandske institusjoner og som ønskes innpasset skal være avklart og godkjent i forkant for å være sikker på at disse kan innpasses.