Logopedi - master

STUDIESTED: Tromsø
Logopedi-master-Studiekatalog-380px-

Som logoped vil du jobbe med mennesker som har ulike former for språk-, tale- og kommunikasjonsvansker. Studiet tilbys som et deltidsstudium over fire år.

Fakta

Varighet:4 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i logopedi
Opptakskrav:Bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk eller annen pedagogisk utdanning
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:5097
Søk studiet
Master i logopedi er et profesjonsstudium innen spesialpedagogikk med språkvitenskapelig og psykologisk tilnærming. Studiet gir teoretisk og praksisrelevant innsikt i språk-, tale- og kommunikasjonsvansker, samt svelgvansker, hos barn, ungdom og voksne.
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
LOG-3101
LOG-3102
LOG-3103
LOG-3102
LOG-3104
PED-3055
LOG-3900
LOG-3106
LOG-3900
LOG-3900

Etter endt studium og oppnådd grad skal kandidaten ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper og forståelse

Kandidaten skal ha:

 • Avansert kunnskap om normal språk-, tale-, og kommunikasjonsutvikling, svelgfunksjon, og forhold som påvirker disse (vansker og tiltak).
 • Innsikt i nevropsykologiske, språkvitenskapelige og spesialpedagogiske perspektiv i møte med det logopediske fagområdet
 • God oversikt over aktuelle instanser for faglig samarbeid
 • Innsikt i vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk grunnlag for praktisk og teoretisk evidensbasert arbeid med språk-, tale- og kommunikasjonsvansker
 • Innsikt i perspektiver og prinsipper om veiledning og veilederroller som logoped
 • Dyptgående forståelse for grunnlagstenkning og etiske utfordringer innen det logopediske fagfeltet

 

Ferdigheter

Gjennom studiet skal kandidaten bli i stand til å:

 • Kartlegge, analysere og klassifisere vansker med språk, tale, kommunikasjon og svelging
 • Utarbeide og gjennomføre behandlingstiltak på grunnlag av kartlegging og utredning
 • Ta initiativ til tverrfaglig samarbeid der det er naturlig
 • Planlegge og gjennomføre logopedisk forsknings- og utviklingsarbeid
 • Veilede de som mottar logopediske tjenester, samt veilede nærpersoner og aktuelt fagmiljø
 • Identifisere og imøtekomme etiske utfordringer i det logopediske arbeidet

 

Kompetanse
Studiet skal gjøre kandidaten i stand til å reflektere, analysere og forstå sammenhenger mellom kunnskaper og ferdigheter i:

 • Effekt av igangsatte behandlingstiltak for språk-, tale- og kommunikasjonsvansker, samt svelgvansker
 • Ulike tilnærminger til logopedisk kartlegging og behandling
 • Logopedisk kompetanse i tverrfaglig samarbeid
 • Gjennomføring av og rapportering fra logopediske forskningsprosjekt
 • Veiledningsprinsipper som støtte til logopedfaglig, etisk og personlig bevissthet
 • Etiske utfordringer i det logopediske fagområdet

For å bli tatt opp på master i logopedi må man ha fullført en av følgende utdanninger:

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Bachelorgrad i psykologi med minimum 30 studiepoeng spesialpedagogikk
 • Bachelorgrad i førskole- eller barnehagelærerutdanning
 • Lærerutdanning på minimum 4 år
 • Bachelorgrad eller mastergrad med praktisk-pedagogisk utdanning
 • Annen utdanning som tilsvarer ovenfor nevnte utdanninger
 • Minimum gjennomsnittskarakter på C (2,7) eller bedre.

 

Anbefalt forkunnskaper er 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode tilsvarende SVF-1050. De som ikke har anbefalte forkunnskaper vil måtte gjennomføre et kurs i statistikk og kvantitativ metode. For mer informasjon om forkurset, se emnebeskrivelse for PED-3055.

Det kreves gyldig politiattest ved opptak (jf. Forskrift for opptak til høyere utdanning kap. 6 § 6-3).

Opptak til masterstudiet foretas annen hver høst og er begrenset til 15 studenter.

Gjennom forelesninger, seminarer, yrkesrelatert praksis og arbeid med masteroppgaven får studentene innsikt i teoridannelse, forskningsmetode og opplæring- og behandlingsmessige utfordringer i yrkesutøvelsen. Masteroppgaven er en fordypning innenfor det logopediske fagfeltet. Gjennom fordypningen lærer studenten hvordan forskningsbasert kunnskap tilegnes og formidles gjennom analyse og drøfting.

Alle emner er obligatoriske. Gjennom emnene får studentene arbeide med å knytte teoretisk kunnskap til praktisk-pedagogiske utfordringer i yrkespraksis.

Praksis organiseres gjennom praksiskonferanse, observerende praksis og deltagende praksis i det logopediske fagfeltet. Til sammen utgjør praksis 40 dager. Se emnebeskrivelser for praksisemnene for mer informasjon.

Undervisningsspråket er norsk. Pensumlitteratur kan være på norsk, svensk, dansk og engelsk. Skriftlige eksamensbesvarelser kan også leveres på engelsk, svensk eller dansk.

Studiet kvalifiserer for arbeid som logoped i pedagogisk-psykologisk tjeneste, spesialpedagogiske kompetansesentre, rehabiliteringsteam i sykehus, voksenopplæring og for privat praksis gjennom avtale med NAV.


Kontakt
Brynjar-Sollid-IAS.jpg

Brynjar Sollid


Rådgiver
Telefon: 77645753 brynjar.l.sollid@uit.no

Skip to main content