Biomedisin - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Biomedisin bachelor

Biomedisin er utdanningen for deg som er interessert hvordan menneskekroppen fungerer. Gjennom teori, og praktiske øvelser på et laboratorium, lærer du om sykdom, medisiner, kreft og kreftceller, fysisk aktivitet, og hvordan kroppen behandler de forskjellige elementene. Du vil få innsikt i hvorfor antibiotika slutter å virke på bakterier, og hva vi kan gjøre for å hindre flere bakterier fra å bli resistente.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i biomedisin
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALFA
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 427
Søk studiet

Video om biomedisinstudiet i Tromsø

Studer biomedisin ved Universitetet i Tromsø from UiT Helsefak on Vimeo.


Biomedisin er utdanningen for deg som er interessert i hvordan menneskekroppen fungerer, både når den er frisk og ved sykdom. Du vil fordype deg i biomedisinske fag, og lære mekanismene bak hvordan organer, celler og gener fungerer. På biomedisinstudiet jobber vi med bl.a. celle- og molekylærbiologi, mikrobiologi, genetikk, immunologi, farmakologi og toksikologi.

Utdanningen vil gi deg verktøyene du trenger for å kunne jobbe med verdens helseutfordringer som f.eks. kreft og antibiotikaresistens, sammen med andre yrkesgrupper som jobber med bl.a helseproblematikk.

Utdanningen består av en god del teori, men du vil også få lære gjennom eksperimenter i et studentlaboratorium. På bacheloroppgaven vil du få mulighet til en praksisperiode i en forskningslab på universitetet.

Siste semester av bachelorgraden skal du også ha 30 studiepoeng med valgemner.

Forslag til valgemner:
Våremner:
STA-0001 Brukerkurs i statistikk 10 stp
KJE-1002 Organisk kjemi 10 stp
BED-1004 Markedsføring 10 stp
FIL-1002 Logikk - 10 stp
MBI-2010 Bacheloroppgave i biomedisin 20sp

Etter fullført bachelor i biomedisin skal du ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Skal ha bred kunnskap om det kjemiske, biokjemiske, cellulære, immunologiske og fysiologiske grunnlaget for menneskets biologi
 • Skal kunne beskrive biologiske prosesser på et molekylært nivå
 • Skal kunne forklare utvalgte sykdomsprosesser samt hvordan utvalgte medisiner og giftige substanser virker og håndteres av organismen

Ferdigheter:

 • Skal kunne anvende ulike biomedisinske, vitenskapelige metoder på laboratoriet
 • Skal kunne utføre bioinformatiske analyser
 • Skal kunne reflektere analytisk og kritisk over eget arbeid og skrive vitenskapelige rapporter basert på gjennomførte laboratorie-øvelser,
 • Skal kunne arbeide selvstendig og i samarbeid med andre

Generell kompetanse:

 • Skal ha innsikt i utvalgte biomedisinske problemstillinger og metoder
 • Skal kunne reflektere analytisk og kritisk over eget og andres vitenskapelige arbeid
 • Skal kunne formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig
 • Skal kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser

Generell studiekompetanse. Det kreves også matematikk (R1 eller S1+S2) og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonstekn (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak

Antall studieplasser: 35

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.
 • Videre gjelder følgende faglige krav:
 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Videre gjelder følgende krav for realkompetansesøkere:
Matematikk R1 eller S1+S2 og enten Biologi 1, Kjemi 1 eller Fysikk 1 (2MX/2MY og enten 2BI, 2KJ eller 2FY fra Reform -94). Vi vil presisere at dette kravet kan dekkes inn av likeverdig kompetanse oppnådd gjennom annen utdanning, yrkespraksis, ubetalt arbeid eller på annen måte.

Undervisningen består av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer og gruppeundervisning. Eksamensformer er hjemmeoppgaver, skriftlige og muntlige eksamener. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om emnene i programmet finner du i emnekatalogen.

Undervisningen gis på norsk, men noen emner er åpne for utvekslingsstudenter og her foregår undervisningen på engelsk. Emner med engelsk undervisning er MBI-2005 General Pharmacology and Toxicology, KJE-2004 Introduction to bioinformatics, og MBI-2004 Immunology.

En bachelorgrad i biomedisin vil først og fremst kvalifisere deg til videre studier i biomedisin på masternivå.

Biomedisinere jobber med forskning og undervisning på universitet eller høyskole, eller i private bedrifter innen bioteknologi, legemiddelindustri og lignende. Er du utdannet biomedisiner kan du også jobbe internasjonalt. Mange tilbringer deler av sin karriere ved utenlandske forskningsinstitusjoner over hele verden. Du vil ha spisskompetanse til å forstå hvordan kroppen fungerer, både når den er frisk og ved sykdom. Noen spesialiserer seg på hvordan ulike organer fungerer, og andre er spesialister på hvordan ting fungerer helt nede på celle- og molekylnivå. Dette er kunnskap som også de fleste helseprofesjonene er avhengig av, og biomedisinere er derfor involvert i undervisning av studenter som skal bli leger, tannleger, sykepleiere, farmasøyter, psykologer etc.

Med en bachelorgrad i biomedisin kan du søke opptak til master i biomedisin ved UiT Norges arktiske universitet eller tilsvarende utdanninger ved andre universiteter.

I det siste semesteret kan du reise på utvekslingsopphold til utlandet. Biomedisin har avtaler med Utrecht i Nederland, Linköping i Sverige, og Catania og Perugia i Italia. Men du kan også reise til andre universitet som UiT har avtale med. Du finner mer informasjon om dette i Utvekslingsportalen
Din studiekonsulent kan også gi mer informasjon om utveksling.Bli student ved UiT!Kontakt
Anine-T-Andersen

Andersen, Anine Therese


Studiekonsulent
Telefon: +4777645363 anine.t.andersen@uit.no