Biomedisin - bachelor

Foto: JON TERJE HELLGREN HANSEN
Foto: JON TERJE HELLGREN HANSEN

Biomedisin - bachelor

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april

Biomedisin er utdanningen for deg som er interessert hvordan menneskekroppen fungerer. Gjennom teori, og praktiske øvelser på et laboratorium, lærer du om sykdom, medisiner, kreft og kreftceller, fysisk aktivitet, og hvordan kroppen behandler de forskjellige elementene. Du vil få innsikt i hvorfor antibiotika slutter å virke på bakterier, og hva vi kan gjøre for å hindre flere bakterier fra å bli resistente.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Anine-T-Andersen
Andersen, Anine Therese

Studiekonsulent


Knutsen, Kristine Marie Bakken

Førstekonsulent


Biomedisin er utdanningen for deg som er interessert i hvordan menneskekroppen fungerer, både når den er frisk og ved sykdom. Du vil fordype deg i biomedisinske fag, og lære mekanismene bak hvordan organer, celler og gener fungerer. På biomedisinstudiet jobber vi med bl.a. celle- og molekylærbiologi, mikrobiologi, genetikk, immunologi, farmakologi og toksikologi.

Utdanningen vil gi deg verktøyene du trenger for å kunne jobbe med verdens helseutfordringer som f.eks. kreft og antibiotikaresistens, sammen med andre yrkesgrupper som jobber med bl.a helseproblematikk.

Utdanningen består av en god del teori, men du vil også få lære gjennom eksperimenter i et studentlaboratorium. På bacheloroppgaven vil du få mulighet til en praksisperiode i en forskningslab på universitetet.

5. semester er et internasjonalt semester. Det vil si at du kan reise på utveksling dette semesteret, eller du kan ta emner i Tromsø sammen med internasjonale studenter som er på utveksling ved UiT. Undervisningen som gis i Tromsø vil foregå på engelsk.

6. og siste semester av bachelorgraden består av en bacheloroppgave (20 sp) i tillegg til et valgemne (10 sp). Arbeidet med bacheloroppgaven gjøres i en av våre forskningsgrupper.

Forslag til valgemner:
STA-0001 Brukerkurs i statistikk 10 stp
KJE-1002 Organisk kjemi 10 stp
BED-1004 Markedsføring 10 stp

Etter fullført bachelor i biomedisin skal du ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten:

• kan beskrive det biomedisinske grunnlaget for menneskets biologi

• kan gi eksempler på det forskningsmessige grunnlaget for biomedisinsk kunnskap

• kan beskrive fysiologiske, celle- og molekylærbiologiske prosesser

• kan forklare utvalgte sykdomsprosesser

• kan beskrive prinsipper for hvordan legemidler og gifter virker, og forklare hvordan stoffene håndteres av organismen

• kan beskrive sentrale, grunnleggende metoder som brukes i biomedisinsk forskning

• kan finne, vurdere og henvise til relevant fagstoff og fremstille det for å belyse en problemstilling

• kan oppdatere egen fagkunnskap

• kan gi eksempler på biomedisinens historie og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten:

• kan anvende utvalgte, sentrale laboratoriemetoder innen biomedisin, som er gjennomgått på laboratorikurs og i bacheloropgaven

• kan utføre enkle bioinformatiske analyser

• kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

• kan skrive vitenskapelige rapporter basert på gjennomførte laboratorieøvelser i de ulike emnene i biomedisin

• kan gjennomføre en større forskningsoppgave (bacheloroppgave) under veiledning og presentere denne

• kan innhente relevant litteratur, reflektere over denne og anvende denne kritisk

Generell kompetanse

Kandidaten:

• kan gi eksempler på relevante etiske problemstillinger i biomedisin

• kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid

• kan arbeide selvstendig og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

• kan formidle sentralt fagstoff innen biomedisin, som teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig og muntlig

• kan diskutere på faglig grunnlag med kollegaer i fagfeltet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

• kan gi eksempler på nytenkning og innovasjonsprosesser innen biomedisin

Bachelorgradsutdanningen i biomedisin gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i biomedisinske fag. Utdanningen gir deg kompetanse til å kunne løse oppgaver innenfor forvaltning, industri og utdanning. En bachelorgrad i biomedisin vil først og fremst kvalifisere deg til videre studier i biomedisin på masternivå.

Biomedisinere jobber med forskning- og undervisning på universitet eller høyskole, eller i private bedrifter innen bioteknologi, legemiddelindustri og lignende. Med en mastergrad i biomedisin kan du få jobb som forskningstekniker, ingeniør, doktorgradsstudent, teknisk assistent eller forsker ved offentlige institusjoner som universiteter, høyskoler eller andre forskningsinstitutter. Du kan også jobbe innenfor administrasjon i kommunen, fylkeskommunen eller innenfor statlige institusjoner.

Generell studiekompetanse. Det kreves også matematikk (R1 eller S1+S2) og i tillegg ett av følgende programfag:

  • Matematikk (R2)
  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonstekn (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak

Antall studieplasser: 35

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Vi anbefaler at du har forkunnskaper tilsvarende Biologi 2 og Kjemi 1. I første semester tas et biologiemne i tillegg til et grunnleggende kjemi- og matematikkemne som bygger på henholdsvis på Kjemi 1 og Matematikk R1.

For realkompetansesøkere:

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars. Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

• Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

• Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende

• Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)

• Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

 

Videre gjelder følgende krav for realkompetansesøkere:

Matematikk R1 eller S1+S2 og enten Biologi 1, Kjemi 1 eller Fysikk 1 (2MX/2MY og enten 2BI, 2KJ eller 2FY fra Reform -94). Vi vil presisere at dette kravet kan dekkes inn av likeverdig kompetanse oppnådd gjennom annen utdanning, yrkespraksis, ubetalt arbeid eller på annen måte.

Undervisningen består av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer og gruppeundervisning. Eksamensformer er hjemmeoppgaver, skriftlige og muntlige eksamener. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om emnene i programmet finner du i emnekatalogen.

Undervisningen gis på norsk, men i internasjonalt semester (5. semester) foregår undervisning på engelsk.

Med en bachelorgrad i biomedisin kan du søke opptak til master i biomedisin ved UiT Norges arktiske universitet eller tilsvarende utdanninger ved andre universiteter.

Femte semester er et internasjonalt semester og da er det mulig å ta et utvekslingsopphold.

Bachelor i biomedisin har følgende utvekslingsavtaler:

  • University of Naples ‘Federico II’ (Italia)
  • University of Navarra (Spania)
  • Utrecht University (Nederland)

Studiekonsulentene på instituttet kan gi mer informasjon om avtalene.

Du kan også reise til andre universitet som UiT har avtale med. Du finner mer informasjon om dette i Utvekslingsportalen

Video om biomedisinstudiet i Tromsø

Studer biomedisin ved Universitetet i Tromsø from UiT Helsefak on Vimeo.