Hørelæredidaktikk - master

Varighet: 2 år

Foto: @uit
Foto: @uit

Hørelæredidaktikk - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april 2024
Søking og opptak
Slik søker du

Masteren i hørelære går over 2 år der kjerneelementene er gehørtrening og undervisning i hørelære. Det er lagt stor vekt på undervisningspraksis gjennom hele studiet. Andre musikkteoretiske emner som er relevant for hovedområdet, vil ha en vesentlig plass i studieforløpet. Slike emner er pianospill, satslære og musikalsk analyse. Musikkonservatoriet har som mål med denne masteren å utdanne nytenkende og kreative pedagoger med kritiske, selvstendige og reflekterte holdninger til egen faglig virksomhet.

Spørsmål om studiet

Hilde Blix.jpg
Hilde Synnøve Blix

Professor i hørelære og musikkdidaktikk


Maria Medby Tollefsen

Universitetslektor i hørelære. Studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving. Emneansvarlig hørelære.


Informasjon om studiestart

Kjerneelementene er hørelære og undervisning i hørelære. Andre musikkteoretiske emner som er relevant for hovedområdet, vil ha en vesentlig plass i studieforløpet. Slike emner er pianospill, satslære og musikalsk analyse. Masteroppgaven består av et selvstendig skriftlig arbeid.

Gruppeundervisning, individuell og nettbasert undervisning. Enkeltemner kan gjennomføres som samlingsbaserte studier. En stor del av studentens arbeidstid vil gå med til egenøving i hørelære og disipliner knyttet til dette.

Utvikling av pedagogiske ferdigheter skjer gjennom observasjon av undervisning og selvstendig undervisningspraksis med individuell veiledning. Føring av rapporter og praksislogg.

Valgemner kan være relevante emner som tilbys ved Universitetet i Tromsø, innpassing av emner fra andre institusjoner eller emner spesielt relatert til masterprogrammet. Ved valg av slike emner gir det kandidaten ytterligere kompetanse til å undervise på videregående skole og høyere nivå.

Etter bestått studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • kan analysere og drøfte sine pedagogiske intensjoner med utgangspunkt i pedagogisk og hørelæredidaktisk teori
 • kan realisere og formidle sine pedagogiske intensjoner med en tydelig profil
 • kan vise selvstendighet i møte med ulike pedagogiske situasjoner
 • kan anvende kunnskap til å utvide sitt pedagogiske og musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendige pedagogiske utviklings- eller forskerarbeid

Ferdigheter:

 • kan ta ledende rolle i utviklingen av hørelærefagets innhold og utforming
 • har gode egenferdigheter i hørelærefagets forskjellige disipliner
 • har gode ferdigheter på piano
 • har utviklet evne til selvstendig arbeid som hørelærepedagog på forskjellige nivåer

Kompetanse:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra pedagogiske utviklingsarbeid og forskning, og bruke dette i sitt arbeid
 • har en kritisk, selvstendig og reflektert holdning til egen faglig virksomhet
 • kan integrere pedagogisk forskning og erfarings basert viten omkring undervisningsmetoder med innsikt i utøving og pedagogiske ferdigheter

Lærer i videregående skole, folkehøgskole og andre utdanningsinstitusjoner.

Opptakskravet til studiet er bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning samt godkjent opptaksprøve. Det må inngå minimum 80 studiepoeng i pedagogiske og utøvende emner i musikk.

For søkere med annen utdanning vil det være aktuelt med dokumentasjon/opptaksprøve av egenferdigheter i hørelære.

Opptaksprøven består av to deler:

1. En skriftlig fremstilling på ca 800-1000 ord som beskriver motivasjon for studiet og tanker om tema for masteroppgaven.

2. Praktisk prøve der søker med utgangspunkt i oppgitt emne, skal undervise en gruppe elever i faget hørelære. Etterfølgende intervju.

Rangering av søkere skjer på grunnlag av en total vurdering. Studentene må ha meget gode faglige forutsetninger og evne til refleksjon og fordypning gjennom selvstendig arbeid. Generelt gode ferdigheter i pianospill er en fordel.


Studiet er adgangsregulert.

Oppstart av studiet er avhengig av tilstrekkelig antall studenter.

Studiet er samlingsbasert med 8 samlinger med 3 dagers varighet begge studieår. I andre studieår vil undervisningsorganiseringen variere avhengig av hvilke valgemner som tilbys og den enkelte students progresjon i arbeidet med masteroppgaven.

Undervisningen i vitenskapsteori og metode gir grunnlag for arbeid med masteroppgaven. Undervisningen i hørelæredidaktikk bygger på studentens undervisningsferdigheter i hørelære. Undervisningen vil foregå i grupper og individuelt. Sentralt i didaktikkemnene er sammenhengen mellom didaktisk teori og praktiske-didaktiske ferdigheter.

All undervisning vil bygge på studentaktiv læring og læringsfremmende vurderingsformer. Kjønn-, inkludering- og mangfoldsperspektiver står sentralt i mastergradens pedagogiske grunnlagstenkning.

Enkelte emner inneholder obligatorisk praksis beskrevet i den enkelte emneplan. Praksisen består av observasjon av undervisning på ulike nivå, individuelt og i gruppe, dessuten selvstendig praksis. Omfang på 40-50 timer. Praksisen inkluderer observasjonspraksis og undervisning i grupper. Praksisen er nært knyttet til teoretiske og vitenskapelige emner. Praksisen vil normalt foregå ukentlig og det vil være mulig å tilrettelegge for praksis andre steder enn Tromsø. Det gjøres avtaler med de aktuelle praksisstedene i hht. forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning § 2-2 (9).

Les mer om praksis her

Norsk. Litteratur kan foreligge på andre nordiske språk samt engelsk.

Det legges opp til muligheter for utveksling 3. og/eller 4. semester. Musikkonservatoriet har relevante kvalitetssikrede avtaler om utveksling med eksempelvis Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Kongelige Danske Musikkonservatorium, Royal Concervatory Den Haag, Conservatorio “Arrigo Boito” i Parma og Musikhögskolan i Malmö.

Hilde Blix.jpg
Blix, Hilde Synnøve
Professor i hørelære og musikkdidaktikk
Bilde av Tollefsen, Maria Medby
Tollefsen, Maria Medby
Universitetslektor i hørelære. Studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving. Emneansvarlig hørelære.
Bilde av Benedek, Mónika
Benedek, Mónika
Førsteamanuensis i hørelære og musikkpedagogikk
Michael Strobelt.jpg
Strobelt, Michael
Didaktikk

Opptaksprøven til master i hørelære med didaktikk og praksis består av 2 deler:

Del 1:
Skriftlig fremstilling på ca. 800 – 1000 ord som beskriver motivasjon for studiet og tanker om tema for masteroppgaven.
Del 2:
Praktisk prøve der søker med utgangspunkt i oppgitt emne, skal undervise en gruppe elever i faget hørelære. Etterfølgende intervju. Oppgitt emne sendes 1 uke før prøven.

Del 2 av opptaksprøven avholdes på Musikkonservatoriet.