Hørelære med didaktikk og praksis - master

Varighet: 2 År

Foto: @uit
Foto: @uit

Hørelære med didaktikk og praksis - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april 2024
Søking og opptak
Slik søker du

Masteren i hørelære går over 2 år der kjerneelementene er gehørtrening og undervisning i hørelære. Det er lagt stor vekt på undervisningspraksis gjennom hele studiet. Andre musikkteoretiske emner som er relevant for hovedområdet, vil ha en vesentlig plass i studieforløpet. Slike emner er pianospill, satslære og musikalsk analyse. Musikkonservatoriet har som mål med denne masteren å utdanne nytenkende og kreative pedagoger med kritiske, selvstendige og reflekterte holdninger til egen faglig virksomhet.

Spørsmål om studiet

Hilde Blix.jpg
Hilde Synnøve Blix

Professor i hørelære og musikkdidaktikk


Maria Medby Tollefsen

Universitetslektor i hørelære. Studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving. Emneansvarlig hørelære.


Kjerneelementene er hørelære og undervisning i hørelære. Andre musikkteoretiske emner som er relevant for hovedområdet, vil ha en vesentlig plass i studieforløpet. Slike emner er pianospill, satslære og musikalsk analyse. Masteroppgaven består av et selvstendig skriftlig arbeid.

Etter bestått studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • kan analysere og drøfte sine pedagogiske intensjoner med utgangspunkt i pedagogisk og hørelæredidaktisk teori
 • kan realisere og formidle sine pedagogiske intensjoner med en tydelig profil
 • kan vise selvstendighet i møte med ulike pedagogiske situasjoner
 • kan anvende kunnskap til å utvide sitt pedagogiske og musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendige pedagogiske utviklingsarbeid

Ferdigheter:

 • kan ta ledende rolle i utviklingen av hørelærefagets innhold og utforming
 • har gode egenferdigheter i hørelærefagets forskjellige disipliner
 • har gode ferdigheter på piano
 • har utviklet evne til selvstendig arbeid som hørelærepedagog på forskjellige nivåer

Kompetanse:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra pedagogiske utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • har en kritisk, selvstendig og reflektert holdninger til egen faglige virksomhet
 • kan integrere pedagogisk forskning og erfarings basert viten omkring undervisningsmetoder med innsikt i utøving og pedagogiske ferdigheter

Lærer i videregående skole, folkehøgskole og andre utdanningsinstitusjoner.

Faglærerutdanning i musikk - bachelor eller tilsvarende utdanning. Det må inngå minimum 80 sp i teoretiske og utøvende emner i musikk. Annen relevant utdanning kan også være lærerutdanning med minimum 80 sp musikk. For søkere med annen utdanning vil det være aktuelt med dokumentasjon/opptaksprøve av egenferdigheter i hørelære.


Alle søkere må få godkjent en opptaksprøve som består av to deler. Dato for prøveopptak blir bestemt på et senere tidspunkt.

1. En skriftlig fremstilling på ca. 800 - 1000 ord som beskriver motivasjon for studiet og tanker om tema for masteroppgaven.
2. Praktisk prøve der søker med utgangspunkt i oppgitt emne skal undervise en gruppe elever i faget hørelære. Etterfølgende intervju.


Studiet er adgangsregulert. Rangering skjer på grunnlag av total vurdering.

Oppstart av studiet er avhengig av tilstrekkelig antall studenter.

Gruppeundervisning, individuell og nettbasert undervisning. Enkelte emner kan gjennomføres som samlingsbaserte studier. En stor del av studentens arbeidstid vil gå med til egenøving i hørelære og disipliner knyttet til dette. Utvikling av pedagogiske ferdigheter skjer gjennom observasjon av undervisning og selvstendig undervisningspraksis med individuell veiledning. Føring av rapporter og praksislogg. Valgemne kan være relevante emner som tilbys ved Universitetet i Tromsø, innpassing av emner fra andre institusjoner eller emner spesielt relatert til masterprogrammet. Ved valg av slike emner gir det studenten ytterligere kompetanse til å undervise på videregående skole og høyere nivå.

Når eksamen i obligatoriske emner er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen, i form av innlevering av mastergradsoppgaven. Masteroppgaven består av en skriftlig prosjektoppgave og muntlig forsvar av denne.

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F.

Enkelte emner inneholder obligatorisk praksis beskrevet i den enkelte emneplan.

Norsk. Litteratur kan foreligge på andre nordiske språk samt engelsk.

Hilde Blix.jpg
Hilde Synnøve Blix

Hilde Synnøve Blix er tilsatt som professor i hørelære og musikkdidaktikk ved Musikkonservatoriet. Hun er studieprogramleder for Master i hørelære ved Musikkonservatoriet og hennes forskningsinteresser er gehørdidaktikk, læringsstrategier, notelesing, likestilling i musikkfeltet og kunstnerisk forskning som prosess. Hun har publisert en rekke artikler og bøker inkludert doktoravhandlingen: Musikkliteracy. En studie av instrumentalelever ved en norsk kulturskole og deres tilegnelse av musikkliteracy i lys av sosiokognitive teorier om barns læring (Blix 2012). Sammen med Anne Katrine Bergby har hun skrevet boken «Øre for musikk» som handler om å undervise i gehørfaget. Hun har ledet Forskningsrådsprosjektet "Kjønn og skjønn i kunstfagene" og sitter i ledergruppen for prosjektene "Art VAPO – True North" og «1001 Nord» finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Blix leder også Fyrtårnsprosjektet MUSEd som utforsker studentaktive læring og læringsfremmende vurderingsformer ved Musikkonservatoriet. 

Professor i hørelære og musikkdidaktikk
Bilde av Tollefsen, Maria Medby
Maria Medby Tollefsen

Maria Medby Tollefsen er emneansvarlig for hørelæreundervisningen ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Hun underviser i emnet Lytting og gehør på bachelorstudiet i musikkutøving og i emnene Egne ferdigheter og Gehørmetodikk på masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis

Maria er studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving.

Marias forsknings- og utviklingsarbeider sentrerer seg rundt utvikling av undervisningsmetodikk og rundt bruken av digitale læringsressurser i undervisningssammenheng. Hun er aktiv når det gjelder å videreutvikle gehørfaget gjennom produksjon av nytt læremateriale, deriblant multimedialt digitalt materiale.

 Hjemmeside: https://mariamedbytollefsen.com

Universitetslektor i hørelære. Studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving. Emneansvarlig hørelære.
Michael Strobelt.jpg
Michael Strobelt
Didaktikk

Opptaksprøven til master i hørelære med didaktikk og praksis består av 2 deler:

Del 1:
Skriftlig fremstilling på ca. 800 – 1000 ord som beskriver motivasjon for studiet og tanker om tema for masteroppgaven.
Del 2:
Praktisk prøve der søker med utgangspunkt i oppgitt emne, skal undervise en gruppe elever i faget hørelære. Etterfølgende intervju. Oppgitt emne sendes 1 uke før prøven.

Del 2 av opptaksprøven avholdes på Musikkonservatoriet.