Akvamedisin - master

STUDIESTED: Tromsø
Akvamedisin studieprogram nett.jpg

Akvamedisinstudiet er et integrert masterprogram som går over fem år. Fullført studium i akvamedisin gir lovregulert rett til yrkestittelen fiskehelsebiolog. Autorisasjon som fiskehelsebiolog gir rett til å diagnostisere og behandle syk fisk (reseptrett) på lik linje med veterinærer. Akvamedisinstudiet er et naturvitenskaplig studium hvor en trenes i å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom hos fisk. Studieplanen inneholder spesialemner i infeksjonssykdommer, patologi, parasittologi, farmakologi, immunologi, fysiologi og dyrevelferd. Dette gir et faglig grunnlag for å forebygge sykdom og behandle syk fisk. Studiet gir studentene god innsikt i miljø, teknologi og drift av oppdrettsanlegg som grunnlag for bærekraftig produksjon og utvikling av norsk akvakulturnæring. Autorisasjon som fiskehelsebiolog gir eksklusive rettigheter som yrkesutøver, og lovpålagte plikter i norsk fiskehelseforvaltning. Studiet inneholder derfor kurs som gir innsikt i lovgivning knyttet til mat-, akvakultur-, miljø- og sykdomsforvaltning. Utdanninga ved Norges fiskerihøgskole (NFH) i Tromsø legger stor vekt på at studentene skal ha veterinærmedisinsk praksis integrert i utdanninga - ute i operativ fiskehelsetjeneste.

Fakta

Varighet:5 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i akvamedisin
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALFA
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 709
Søk studiet

Har du lyst til å bli fiskehelsebiolog?

Studer akvamedisin! - se filmen med Kristofer Hivju

Akvamedisinstudiet gir kunnskap og ferdigheter i veterinærmedisinsk helsearbeid på fisk og offentlig forvaltning av fiskesykdommer. I de prekliniske fagene får du en forståelse av fiskens fysiologi, biologi, miljøkrav og atferd, og hvordan en kan overvåke miljøet og tilpasse teknologien for å oppnå god velferd og helse hos fisk i oppdrett. De kliniske fagene gir deg kunnskap og ferdigheter i hvordan fiskesykdommer forebygges, diagnostiseres og behandles.

For å gi fremtidige fiskehelsebiologer best mulig grunnlag til å kunne sykdomsbehandle kaldblodige dyr, vektlegger studiet å gi studentene gode kunnskaper i kjemi, biokjemi, mikrobiologi, infeksjonssykdommer, patologi, diagnostikk og farmakologi.

Integrert i studiet gis kunnskap om epidemiologi, dyreetikk, dyrevelferd og veterinærmedisinske arbeidsprinsipper. Som student får du trening i bruk av tradisjonelle og moderne diagnostiske metoder (for eksempel basert på molekylærbiologiske prinsipper). I tillegg blir det gitt opplæring i hygieneprinsipper, produksjonsplanlegging, oppdrettsteknologi og miljøteknologi - alt relevant for norsk oppdrettsnæring, og ulike forvaltningsprinsipper knyttet til norsk og internasjonal lovgivning innen fiskeri, havbruk, miljø, dyrevelferd og sykdomsforvaltning.

Progresjonskrav

For å kunne starte på 5. semester (3. år) må følgende emner være bestått:

 • KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi
 • MAT-0001 Brukerkurs i matematikk,
 • MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi. Fra vår 2017 erstattes dette emnet med to emner: MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi (15 STP) og BIO-1601 Innføring i mikrobiologi (5 STP). Det betyr at du må enten ha MBI-1001 eller MBI-1002 + BIO-1601.
 • BIO-2506 Introduction to Fish Biology
 • MBI-2001 Biokjemi 

Totalt må 170 studiepoeng (STP)  være bestått før arbeidet med selve masteroppgaven kan startes. Det betyr at det kun er tillatt med ett emne (10 STP) som hengefag før oppstart av 7. semester (4. år).

Dersom du ikke oppfyller kravene til å kunne starte på 5. semester vil du få utvidet studieretten med maks ett år. Men hvis emnene KJE-1001, MAT-0001, MBI-1001, BIO-2506  og MBI-2001 ikke er bestått før du starter på ditt 5. semester vil du miste studieretten. Det betyr at du kan ha ett hengefag før du begynner på masteroppgaven, men at ingen av de nevnte emnene kan utgjøre dette hengefaget.

Læringsutbytte akvamedisin

Etter fullført utdannelse forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Inngående kunnskap om fiskesykdommer og sykdomsframkallende bakterier, virus og sopp, herunder diagnostikk, virulensmekanismer, spredning, forebyggelse, behandling og vaksinasjon.
 • Bred kunnskap om fiskeparasitter, hvilke lidelser de kan påføre fisk og hvordan slike lidelser kan forebygges og behandles.
 • Kunnskap om lover og forskrifter relatert til fiskeoppdrett og sykdommer hos fisk og akvatiske invertebrater.
 • Kunnskap om antibiotikaresistens hos bakterier og resistens mot lusemidler for å unngå overforbruk av og resistens mot antibiotika og lusemidler i akvakultur.
 • Kunnskap om dyrevelferd og hvordan dyrevelferden skal opprettholdes i akvakultur.

Ferdigheter:

 • Stille diagnoser på syk fisk i samråd med Mattilsynet.
 • Kunne foreslå sykdomsforebyggende tiltak og tiltak ved utbrudd av sykdom.
 • Gi råd om god dyrevelferd.
 • Gi råd om profylaktiske tiltak knyttet til vaksinering.
 • Å arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger knyttet til bruk av legemidler i akvakultur.

Generell kompetanse:

 • Grunnleggende kunnskap om generelle farmakologiske begreper/prosesser og inngående kunnskap om virkemekanismer, opptak/utskillelse, praktisk anvendelse, miljøeffekter, lover og forskrifter relatert til legemidler brukt i akvakultur.
 • Generell kunnskap om akvakultur og om fiskens biologi, fysiologi, immunsystem og ernæring.
 • Bred forståelse for naturvitenskapelige problemstillinger og være i stand til å identifisere, formulere og løse komplekse problemstillinger innenfor akvamedisinske arbeidsfelt og forskning.

Opptakskravet er generell studiekompetanse og matematikk fra 2. år i videregående skole (R1/S1+S2), og dessuten ett av fagene matematikk (R2), biologi (1+2), informasjonsteknologi (1+2), geofag (1+2), fysikk (1+2), kjemi (1+2) eller teknologi og forskningslære (1+2) fra videregående skole.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet har 10 studieplasser og er adgangsregulert. Poengrensene for opptaket høst 2016 var: Hovedopptak 48,0. Ordinær førstegangsvitnemålskvote 47,6 og suppleringsopptak 46,9.

Målgruppe:
Akvamedisinstudiet henvender seg til alle som innehar de nødvendige forkunnskapskrav, og har interesse for fiskehelse, biologi, aquakultur, dyrevelferd, miljø, sykdomsforvaltning og operativ fiskehelsetjeneste.
De ulike emnene som inngår i studieprogrammet har forskjellige undervisningsformer. Undervisningen for noen emner består av forelesninger, seminarer og kollokvier. For andre emner kan det foruten forelesninger være obligatoriske laboratoriekurs og/eller tokt. Foruten den organiserte undervisningen er det svært viktig at du gjennom egeninnsats leser og diskuterer pensumlitteratur, løser øvingsoppgaver, diskuterer problemstillinger og oppsøker databaser/bibliotek for å innhente empirisk kunnskap. Studiet avsluttes med at du gjør et selvstendig forskningsarbeid som skrives til en mastergradsoppgave i samarbeid med en veileder.

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse. Noen av emnene har arbeidskrav før man kan framstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsene for mer info.

For at du som student skal kunne oppnå det foreskrevne læringsutbyttet vil du, i sluttfasen av studiet, gjennomgå en intensiv praksisperiode i oppdrettsnæringen. Her vektlegges det å trene i de oppgaver du kan regne med å møte i en operativ fiskehelsetjeneste og i de daglige veterinærmedisinske rutinene.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Faglitteratur som benyttes vil være på norsk og/eller engelsk.

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i fjerde semester. Studenter som skal på utenlandsopphold må ha gjennomført og bestått eksamener i emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Et utenlandsopphold kan gi deg faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir deg verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet!

Les mer om utveksling. NFH har 6 avtaler med universiteter i og utenfor Europa.

Profesjonsstudiet i akvamedisin gir mange muligheter innen næring, industri, forskning, og forvaltning. Studiet kvalifiserer til offentlig autorisasjon som Fiskehelsebiolog. Da er du kvalifisert til jobber som nøkkelpersonell innen nasjonal og internasjonal akvakulturnæring, i fiskehelsetjenester og i Mattilsynet. Arbeid i farmasøytisk industri, i fôrfirma og konsulentfirma, som forskere, og som ledere og beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet er vanlig. Som fiskehelsebiologer har du dessuten en god faglig plattform til å starte eget firma.
En mastergrad i akvamedisin gir grunnlag for å søke opptak til doktorgradsstudium ved norske universitet og høgskoler.


Kontakt
Trine-nett.jpg

Trine Holm Larsen


Rådgiver
Telefon: 77623259 trine.h.larsen@uit.no

Studentorganisasjoner ved Norges fiskerihøgskole

Studentenes organisasjoner.

Uteksaminerte masterkandidater i Profesjonsstudiet Fiskehelse

Masterkandidater 2015
Masterkandidater 2014
Masterkandidater 2013
Masterkandidater 2012

Mathias B. Overrein
Ferdig utdannet fiskehelsebiolog i desember 2015
Mathias Overrein presenterte masteroppgaven sin på Aqua-Nor messen i Trondheim.

- Mange har lyst til å bli lege eller veterinær, jeg hadde lyst til å bli fiskens lege. Jeg begynte på akvamedisin ved Norges Fiskerihøgskole (NFH). Jeg syns det er spennende å finne ut hvorfor det går galt, hvorfor fisken blir syk. Jeg likte biologi, men hadde ikke lyst til å studere medisin -  Akvamedisin er et godt alternativ.

På NFH lærer vi fra de som kan mest om dette i landet. Det er et aktivt forskningsmiljø, slik at vi lærte om nye, forskningsbaserte behandlingsmetoder. Han forteller at det kommer folk innom fra oppdrettsnæringen og foreleser, noe som bidrar til at studentene får kontakter for mulige jobbtilbud senere.

Den ferske masterkandidaten fikk tilbud om fast jobb tre måneder før han var ferdig. Det er vanlig for akvamedisinstudentene.

– Jeg tok kontakt med folk som var innom og holdt forelesning, og fikk småjobber der jeg blant annet gjorde kontrolltelling av lakselus og prøve-uttak.

Mathias har fått jobb i Tromsø-firmaet Marin Helse. Her kommer han til å jobbe sammen med veterinærer, marinbiologer og andre fiskehelsebiologer.

Her kan du lese hele intervjuet med Mathias.

Skip to main content