vår 2024
ARK-1020 Registrering av kulturminner - 5 stp

Emnetype

Sommerkurs/valgemne. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studentene må melde seg opp til emnet innen den vanlige registreringsfristen, 1. februar.

Det kreves at man har gjennomført ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn og ARK-1014 Hva er arkeologi?

Det er også anbefalt å ha gjennomført emnene ARK-1006 Arkeologisk metode I og ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere.

I tillegg må man ha gjennomført og godkjent følgende kurs:

 • HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, versted, felt og tokt
 • HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt
 • HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn, ARK-1014 Hva er arkeologi?

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ARK-1010 Arkeologi feltkurs. Kulturminneregistrering 5 stp

Innhold

Som arkeolog er det viktig å kunne finne og gjenkjenne ulike typer kulturminner ute i terrenget, som for eksempel graver, hustufter, fangstanlegg, lokaliteter for utvinning av råstoff osv. Her må man også ha forståelse for i hvilke typer av landskap vi kan forvente å finne ulike typer av kulturminner. Deretter må disse innmåles, slik at de kan gjenfinnes og de må dokumenteres, slik at informasjonen kan brukes i forvaltning og forsking.

Det blir undervist i bl.a.:

 • Identifisering av ulike typer av fortidsminner
 • Bruk av kart og GPS
 • Ulike landskapstyper
 • Registrering (beskrivelse, oppmåling, fotografering, og stedfesting) i felt.

Anbefalte forkunnskaper

ARK-1006 Arkeologisk metode I, ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere

Hva lærer du

Etter bestått emnet skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om ulike metoder og teknikker for registrering og dokumentasjon av kulturminner i felt.
 • Forståelse for begrepet kulturhistorisk landskap
 • Innsikt i hvordan det arkeologiske kulturminnematerialet fremskaffes og dokumenteres

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Utføre grunnleggende registrerings- og dokumentasjonsprosedyrer for fortidsminner
 • Beskrive et kulturminne og dets lokalisering
 • Lese kart, bruke GPS og stedfeste kulturminner
 • Kompetanse:
 • Kompetanse til å fungere som feltassistent i et større team
 • Kan gjenkjenne og dokumentere kulturminner

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

For å kunne delta på emnet må du i løpet av semesteret ha gjennomført og godkjent følgende kurs:

 • HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, versted, felt og tokt
 • HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt
 • HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt.

Undervisning gis hver sommer som et 1-ukes kurs i begynnelsen av sommeren. Studentene samles til et intensivkurs med forelesninger og øvelser (2 dager) på instituttet og praktiske øvelser (3 dager) med kulturminneregistrering i felt. Tidspunkt kan variere fra år til år.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 07.06.2024 09:00 (Utlevering)
14.06.2024 14:00 (Innlevering)
Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

HMS-0501 Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
HMS-0502 Godkjent – ikke godkjent
HMS-0503 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Gjennomført og godkjent følgende kurs:

 • HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, versted, felt og tokt
 • HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt
 • HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt.

All opplæring som omhandler feltkurset er obligatorisk. Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning og samtlige feltekskursjoner (3 dager).

Gyldig fravær, for eksempel pga. sykdom, må ikke overstige 1 dag av undervisningen på instituttet. Studenter som har fravær utover det vil ikke få godkjent emnet.


Kontinuasjonseksamen

Det er ikke anledning til å ta kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ARK-1020
 • Tidligere år og semester for dette emnet