vår 2024
HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning - 2 stp

Emnetype

Emnet er et samarbeid mellom Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering ved Helse Nord, og Institutt for samfunnsmedisin ved UiT. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Ph.d.- og forskerlinjestudenter, eller kandidater med bestått 5-årig (eller 3+2 år) mastergrad kan ta emnet.

Eksterne ph.d.- og forskerlinjestudenter må dokumentere fra sitt universitet at de er tatt opp på ph.d.-programmet eller forskerlinjen. Andre søkere må i søknad legge ved dokumentasjon som viser bestått mastergrad.

Anbefalte forkunnskaper er HEL-8024 Quantitative research methods eller tilsvarende kunnskaper.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HEL-8019 Analyse av registerdata i forskning 1 stp

Innhold

I kurset ser man på ​​styrker og svakheter ved helseregistre, koblingsmuligheter og juridisk regulering av helseregistre. Det gis eksempler på bruk av registerdata i forskning og en innføring i ulike statistiske analysemetoder som vil være nyttige i forskningsarbeidet. Dette omfatter blant annet datavask, regresjonsanalyser, stratifisering og justering av variabler, propensity score (metode for å redusere bias i ikke-randomiserte studier), justering for multippel testing av registerdata, visualisering og innføring i kausalitet og inferens i forbindelse med «Directed acyclic graphs» (DAGs, kausale grafer).

Anbefalte forkunnskaper

HEL-8024 Quantitative Research Methods

Hva lærer du

 • diskutere fordeler og ulemper med ulike typer studiedesign (tversnitt, kasus/kontroll, kohorte og RCT-studier), samt beskrive effektstørrelser brukt ved de ulike typene design.
 • kjenne de viktigste norske sykdomsregistre og hvordan de er juridisk regulert.
 • kjenne til styrker og svakheter ved bruk av registerdata i forskning.
 • forklare en "Directed acyclic graph" (DAG), samt vurdere modeller for inferens ved bruk av DAGs.
 • diskutere metoder brukt ved kausal modellering.
 • ta i bruk samt vurdere fordeler og ulemper av ulike metoder for å justere for mulige skjevheter i datamaterialet.
 • analysere data ved bruk av "propensity score", samt vite når det er hensiktsmessig å bruke "propensity score".
 • kunne utføre og tolke lineære og logistiske regresjonsanalyser
 • identifisere problem med multippel testing og beskrive metoder som korrigerer for problemene.
 • kjenne til hvordan man publiserer effekter i studier basert på registerdata, fra design via materiale, metode, resultat og diskusjon til konklusjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk deltagelse på 80% av forelesningene.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 2
 • Emnekode: HEL-8020
 • Tidligere år og semester for dette emnet