høst 2023
FSK-3004 Næringsmiddelkjemi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, for de som velger sjømat som hovedtema. Kunnskap om næringsmiddelrelaterte egenskaper til sjømat og utnyttelse av marine ressurser generelt er sentralt for dette temaet.

Emnet er primært beregnet på studenter som tar master i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan også være relevant for flere masterstudenter på fiskeri- og havbruksvitenskap hvor slik kunnskap er ønskelig. Emnet kan også være aktuelt for master i marin bioteknologi.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Bachelor i fiskerifag/fiskeri- og havbruksvitenskap, eller en bachelorgrad med fiskerifaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag. Snittkarakter C eller bedre.

Søknadskode 9371.


Innhold

Emnet omfatter generell næringsmiddelkjemi med vekt på sjømat. Det foreleses om næringsstoffenes oppbygging, fordøyelse, funksjon i kroppen og helsemessige betydning. Fokus er på fett og proteiner, men også karbohydrater, mineraler, vitaminer og andre lavmolekylære næringsstoffer behandles i kurset. Det legges vekt på hvordan kvalitet av råstoff kan variere og hvordan komponenter i mat, særlig sjømat påvirkes av konservering, foredling og lagring.

Andre temaer som belyses er sensorisk analyse, tilsetningsstoffer, prosesshjelpemidler og miljøgifter i mat. Studentene skal under veiledning gjennomføre og rapportere en selvstendig eksperimentell semesteroppgave. Oppgaven kan for eksempel omhandle næringsmiddelkjemiske eller ernæringsmessige aspekter ved marine råstoffer eller foredlede produkter av marint råstoff.

Sikkerhetsopplæring: Før gjennomføring av eksperimentell semesteroppgave må studentene ha gjennomført kurs i sikkerhetsopplæring for arbeid i laboratorium, HMS-0500, eller tilsvarende og fått opplæring i de interne rutiner ved det aktuelle forskningslaboratoriet.


Hva lærer du

Kunnskaper: Kandidaten

 • har kunnskap om næringsmiddelrelaterte egenskaper til sjømat og utnyttelse av marine ressurser generelt
 • kjenner til næringsstoffenes oppbygging, fordøyelse, funksjon i kroppen og helsemessige betydning
 • har særlig kunnskap om fett og fettsyrer, spesielt omega-3 fettsyrer, i sjømat og hvordan kvaliteten av disse stoffene beholdes i foredlede produkter
 • vet hvordan kvalitet av råstoff kan variere og hvordan komponenter i mat, særlig sjømat, påvirkes av konservering, foredling og lagring
 • har kunnskap om prosesser, tilsetningsstoffer og miljøgifter i mat

Ferdigheter: Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap om næringsmiddelkjemi med vekt på sjømat på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan, under veiledning og basert på resultatene den eksperimentelle semesteroppgaven, skrive en rapport på en form tilsvarende en masteroppgave. Omfanget på denne rapporten vil naturlig nok være mindre enn en masteroppgave

Generell kompetanse: Kandidaten

 • har kunnskap om næringsmiddelkjemi og sjømat på de spesifikke områdene som nevnes i emneinnholdet
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter, både av eksperimentell og teoretisk art

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og laboratorieøvelser. I tillegg veiledes studentene ved gjennomføring av eksperimentell semesteroppgave i forskningslaboratorium og ved rapportering.

Error rendering component

Mer info om vurderingsform oppgave

Studentene gjennomfører semesteroppgaven i grupper på 2 til 4 studenter og hver gruppe skriver samlet rapport.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består siste ordinære eksamen. Ved stryk på en av deleksamenene må studenten ta den delen av eksamen han/hun har strøket i på nytt.

Kontinuasjonseksamen holdes vanligvis i slutten av februar eller tidlig mars.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-3004
 • Tidligere år og semester for dette emnet