høst 2023
ODO-6405 Oral kirurgi og oral medisin V - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt spesialistkandidater med studierett på spesialistutdanningene i oral kirurgi og oral medisin

Innhold

Emnet skal fortsette spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin. I dette semesteret vil man vektlegge premedikasjon ved kirurgiske inngrep, generell anestesi og klinisk farmakologi.

Hospitering 2 måneder ved anestesi avdeling UNN/Nordlanssykehuset Bodø


Hva lærer du

Hva lærer du

KUNNSKAPER

 • kan klinisk farmakologi, anvendelse og bivirkninger
 • kan virkningsmekanismer for premedisinering
 • kan virkningsmekanismer for lystgassanalgesi
 • kan virkningsmekanismer for generell anestesi
 • kan vurdere pasienters generelle helse for kirurgiske inngrep
 • kan teoretisk grunnlag for tracheotomier

FERDIGHETER

 • kan behandle pasienter med komplisert allmennmedisinsk bakgrunn og er i stand til å diagnostisere orale manifestasjoner av ulike generelle sykdommer
 • kan evaluere pasienters helse inkludert mulitmedikasjon
 • kan diagnostisere og behandle medisinske akuttsituasjoner ved odontologisk behandling
 • kan forskrive og trygt administrere alle medikamenter som er aktuelle innen odontologi.
 • Kan utrede og behandle pasienter med ulike typer allergier
 • Kan generelle medisinske tilstanders betydning for oral helse
 • Kan orale forholds betydning for generell medisinsk helse
 • Kan utføre oralmedisinske og oralkirurgiske undersøkelser selvstendig
 • Kan utføre dentoalveolære kirurgiske inngrep selvstendig
 • Kan sette venflon og intubere pasienter i forbindelse med generell anestesi
 • Kan overvåke og administrere lystgassanalgesi
 • Kan veilede mastergradsstudenter i odontologi
 • Kan veilede andre spesialistkandidater innen emner i oral kirurgi og oral medisin

GENERELL KOMPETANSE

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med annet helsepersonell om oralkirurgiske problemstillinger
 • kan samarbeide med andre spesialiteter (teamarbeid)
 • kan presentere fagfeltet for andre personellgrupper og publikum
 • kan gi råd/veiledning til kollegaer innen fagområdet oral kirurgi og oral medisin
 • kan gi klinisk veiledning til studenter og spesialistkandidater i oral kirurgi og oral medisin

Undervisnings- og eksamensspråk

Bokmål

Undervisning

Forelesninger, seminarer og veiledet klinisk oral kirurgisk undersøkelse og behandling på IKO, UiT og UNN eller Nordlandssykehuset Bodø. Kurs i lystgassanalgesi. Særskilt emnebeskrivelse for dette ved UiO og UiB

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 3 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminarer/forelesninger/kurs Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse veiledet oralkirurgisk klinikk Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er arbeidskrav for emnet i form av obligatoriske kliniske kurs, seminarer og forelesninger. Det er krav om 90 % deltagelse ved veiledet oralkirurgisk klinikk.

Det blir avholdt en muntlig og en skriftlig eksamen etter 8. semester. Innlevering av spesialistarbeid, detaljert oversikt over pasientbehandling nærmere beskrevet i studieplanen skal innleveres og godkjennes før en muntlig og skriftlig eksamen blir avholdt i slutten av 10 semester.

Kurs i lystgassanalgesi har skriftlig eksamen og man søker om autorisasjon til Helsedirektoratet.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen i form av presentasjon muntlig og skriftlig av 3 behandlede kasus.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: ODO-6405
 • Tidligere år og semester for dette emnet