høst 2023
SYD-1191 Prosjektpraksis barn og unge - 3 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD Bachelor i sykepleie (deltid, samlingsbasert) ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYP-1191 Prosjektpraksis barn og unge 3 stp

Innhold

Normalutvikling hos barn og unge inkludert rettigheter og behov. Helsefremmende og forebyggende praksis.

Sikkerhetsopplæring: Gjennomgang av sikkerhetsprosedyrer i praksisfeltet. Taushetsplikt, politiattest, egenerklæring om tuberkulose og MRSA skal være levert ved oppstart til studiet. Manglende dokumentasjon fra kandidaten vil føre til at vedkommende ikke får delta i praksisstudier.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om barn og unges normale, fysiske og psykiske utvikling og særegne behov
 • har kjennskap til utviklingshemming
 • har kunnskap om barns medvirkning og rettigheter
 • har kunnskap om barns normale samspill med familie og omgivelser
 • har kjennskap til hvordan man kan hjelpe barn og deres omsorgspersoner til å mestre reaksjoner som følge av sykdom
 • har kjennskap til helsesykepleiers og sykepleiers funksjon i helsestasjons- og skolehelsetjenestearbeid
 • har kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende strategier i folkehelsearbeid
 • har kjennskap til hva vold og omsorgssvikt innebærer og hvordan det avdekkes og forebygges
 • har kunnskap om normal fødsel og barselomsorg
 • har kunnskap om komplikasjoner i svangerskapet som raskt kan føre til livstruende tilstander for både mor og barn

Ferdigheter:

Kandidaten

 • anvender kunnskap om helsefremmende og forbyggende tiltak
 • beskriver risikofaktorer som kan føre til fysisk og psykisk uhelse hos barn og unge
 • reflekterer over hvordan morsmål og kultur innvirker i samspill med andre
 • innhenter fag- og forskningsartikler, politisk strategiske dokumenter knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid, og anvende kunnskapen i prosjekt og seminar
 • kommuniserer med barn og unge, samt deres omsorgspersoner

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • beskriver barns normale fysiske og psykiske utvikling og grunnleggende behov
 • har forståelse for betydningen av helsefremmende og forebyggende arbeid til barn og unge
 • har kunnskap om sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, praksisbesøk/observasjonspraksis, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. All undervisning i emnet er obligatorisk.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Framlegg Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Minimum 90% tilstedeværelse
 • Muntlig framlegg av skriftlig arbeid utarbeidet i gruppe. Individuell vurdering basert på aktivitetslogg og aktivitet under framlegg. Arbeidskrav må være godkjent før praksisemnet kan vurderes til bestått.

Kontinuasjonseksamen

Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. Antall forsøk i praksis reguleres av forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 31.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta | Kirkenes | Tromsø | Bardufoss | Finnsnes | Storslett |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: SYD-1191
 • Tidligere år og semester for dette emnet