vår 2023
ARK-2015 Kulturminnevern: Mellom offentlige og private strategier - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Søknadsfrist til enkeltemner gjelder eksterne søkere som ikke allerede har en studierett på UiT. Studenter med studierett ved UiT kan melde seg opp via "Aktive emner" i Studentweb innen semesterregistreingsfristen det aktuelle semesteret.


Emnetype

Emnet er et valgfritt fordypningsemne for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet passer også som valgemne i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag som historie, kunsthistorie, planlegging, statsvitenskap og medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet og store deler av pensum er på norsk, men noe pensum vil også være på engelsk.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Emnet skal gi en innføring i kulturminnevern og kulturminneforvaltning i Norge. Samisk kulturminnevern og -forvaltning har en sentral plass i emnet. Gjennom bruk av konkrete caser, vil studentene bli kjent med noen aktuelle debatter.

Hva lærer du

Etter bestått eksamen skal studenten ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

Studenten skal ha:

 • Grunnleggende innføring i kulturminnevern og forvaltning. Dette innebefatter kulturminnevernets historiske forutsetning, lovverk og forvaltningens oppbygging
 • Kunnskap om ulike forvaltningsmessige utfordringer knyttet til forskjellige typer kulturminner hovedsakelig fra norsk og samisk kontekst
 • Grunnleggende innføring i noen av forvaltningens verktøyer, som Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden
 • En særlig forståelse av forholdet mellom offentlige og private vernestrategier
 • Kurset skal også introdusere studentene til noen av de aktuelle debattene som preger dagens kulturminnevern gjennom presentasjon av og arbeid med caser

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • Gjøre selvstendige vurderinger av ulike elementer som spiller inn på forvaltning og vern av kulturminner i praksis

Kompetanse

 • Gjennom grunnleggende kunnskap om kulturminnevern og forvaltning som samfunnsfaktor får studenten mulighet for å tilnærme seg dette feltet fra en akademisk vinkel.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av totalt 12 dobbelttimer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 02.06.2023 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering av to essay/prosjektarbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Innlevering av to essay/prosjektarbeid.

Oppmøte på undervisning er ikke obligatorisk, men høyst anbefalt.


Mer info om mappevurdering

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av to essays/prosjektarbeid, hver på ca. 5 sider (ca. 2000 ord eksklusive litteraturliste) som leveres til nærmere oppgitte frister. Innlevering av hele mappen skjer til oppgitt frist i slutten av semesteret.

Endelig karakter settes ved at innholdet i mappen sensureres samlet til slutt.


Kontinuasjonseksamen

Dersom de to skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke oppgaver som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ARK-2015
 • Tidligere år og semester for dette emnet