vår 2023
AUT-2504 Instrumentering - 5 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskaper: Fag fra første semester av studiet for Bachelor i ingeniørfag, automasjonsingeniør ved UiT.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

AUT-1002 El.lære og måleteknikk 5 stp

Innhold

INTRODUKSJON/OPPSTART

Kort repetisjon av fysikken i vg. skole og oppsummering av relevante tema fra første semester i studiet for automasjonsingeniør. Grunnleggende innføring i LabVIEW

GRUNNBEGREPER.

 • Størrelser og enheter SI.
 • Instrumentenes påvirkning på måleresultatet og transferfunksjon.
 • Temperatur, trykk og trykkavhengighet.
 • Måleusikkerhet, linearitet, kalibrering.
 • Sampling, filtrering, lagring og presentasjon av måledata.
 • Måling av elektriske størrelser, resistans, kapasitans, samt magnetiske og induktive målemetoder.
 • Wheatstones målebro, samt andre brokoblinger.
 • Måling av stråling og radioaktivitet.
 • Akustiske måleprinsipper.
 • Enkel bildebehandling og optiske måleprinsipper.
 • Multifase flow.

SENSORER OG MÅLETEKNIKK:

 • Sensorer og måleteknikk basert på elektrisk ledningsevne og kapasitans.
 • Sensorer basert på magnetisme og induksjon.
 • Strekklapper.
 • Optiske sensorer, inklusive fiberoptiske.
 • Piezoelektriske og akustiske sensorer, inklusive fiskeriakustikk og oseanografiske målinger.
 • Frekvensmålinger med enkel bruk av FFT og samplingsteorem.

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

 • Emnet gir breddekunnskap innenfor utvalgte tema innen instrumentering og måleteknikk.
 • Kjenne til og forstå hvordan ulike måleinstrumenter og sensorer virker og er oppbyggd.

Ferdigheter

 • Kandidaten vil kunne arbeide innen flere relevante fagfelt med målemeteknikk, feilsøking og bruk av relevante instrumenter og programvarer.
 • Kunne anvende kunnskaper innen matematikk og enkel statistikk for analytiske beregninger og vurderinger.

Generell kompetanse

 • Ha en god forståelse av relevante definisjoner og begreper innen måleteknikk og instrumentering, samt anvendelse av teori og metoder.
 • Kunne kommunisere med andre om instrumentering og måleteknikk.
 • Har et godt grunnlag for videre emner i studieplanen og eventuelt videre studier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • 24 t Forelesninger
 • 6 t Regneøvinger.
 • 8 t Laboratoriearbeid.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 23.05.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Regneøvinger Godkjent – ikke godkjent
Laboratorieøvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Regneøvinger
 • To laboratorieøvinger med forarbeid og rapport

Kontinuasjonseksamen

Det gis rett til kontinuasjon
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: AUT-2504
 • Tidligere år og semester for dette emnet