vår 2023
AUT-2780 Bacheloroppgave, automasjon - 20 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet automasjon, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert vårsemester, men studentene begynner planlegging av sitt prosjekt i høstsemesteret forut.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav:

Studentene som går ordinært løp må ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår på studieprogrammet automasjon for å kunne starte på bacheloroppgaven. Studentene fra y-vei må ha bestått minimum 70 studiepoeng fra 1. og 2. året på studieprogrammet automasjon for å kunne starte på bacheloroppgaven. Dette kravet må nås senest ved utsatt/kontinuasjons-eksamen i 5. semester.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

AUT-2020 Bacheloroppgave 20 stp

Innhold

Bacheloroppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Det er utarbeidet en rettledning som beskriver hvordan prosjektet skal gjennomføres og stiller krav til prosjektrapporten. Prosjektene skal ha en forankring i studiet fagområde, være teknologisk orientert, forskningsbasert og skal omfatte bærekraft.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kjenner til relevante metoder og fremgangsmåter innen ingeniørarbeid, forskning og utvikling.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innen automasjon, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer.

Ferdigheter:

 • Kan planlegge, gjennomføre og presentere muntlig og skriftlig et større selvstendig arbeid innen automasjon.
 • Kan anvende relevante metodeverktøy.

Kompetanse:

 • Behersker ingeniørprofesjonen. De kan sammenstille tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap som grunnlag for problemløsning.
 • Har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven er et tverrfaglig og problembasert prosjektfag hvor studentene samarbeider om å løse en oppgave eller et problem som er relevant for automasjonsingeniører. Studentene arbeider i grupper på 2 eller 3 studenter, og hver gruppe får tildelt en veileder. Det må søkes særskilt om individuelle bacheloroppgaver. Studentene skal arbeide med virkelige problemer fra industri eller samfunnsliv, og studentene oppfordres til å samarbeide med en industribedrift eller annen ekstern virksomhet som kan være studentenes oppdragsgiver. Studentgruppene arbeider selvstendig med sin bacheloroppgave og organiserer og fordeler selv sitt arbeid innad i prosjektgruppen. Studentene får ansvar for å velge tema, samarbeidsbedrift og problemstilling for sin bacheloroppgave, i samråd med sin veileder.

Bacheloroppgaven er metode- og prosessorientert, og emnet har følgende milepæler for studentene: initieringsdokument, forprosjektdokument, utkast til prosjektrapport, prosjektpresentasjon og endelig prosjektrapport. Fremgangsmåter og resultatene fra prosjektgruppens arbeid, dokumenteres med den endelige prosjektrapporten og gjennom muntlige presentasjoner av bacheloroppgaven.

Emnet inneholder forelesninger, kurs i presentasjonsteknikk og et arrangement hvor studentene presenterer sine oppgaver.

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk eller engelsk


Mer info om arbeidskrav

3 skriftlige arbeider. Disse er initieringsdokument, forprosjektdokument og utkast til prosjektrapport. Spesifikke krav er beskrevet i rettledning.

Prosjektpresentasjon. Her inngår kurs i presentasjonsteknikk og deltakelse på presentasjonsdag som beskrevet i rettledning.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen består av presentasjon av bacheloroppgaven i gruppe, med påfølgende individuell utspørring.


Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke rett til kontinuasjon for noen av deleksamenene.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: AUT-2780
 • Tidligere år og semester for dette emnet