vår 2023
BED-3039H Endringsledelse - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Kurset omhandler de utfordringer vi står overfor når vi skal lede organisasjoner i kontinuerlig endring. Det skal gi kunnskap om og ferdigheter i det å lede strategiske endringsprosesser. På et overordnet nivå vil kurset gi bred innsikt i teorier om omstilling og endringsledelse. Det inkluderer teorier om drivkrefter for endring, ulike perspektiver på hvordan endringer kan forstås, samt de konkrete grepene som kan benyttes i planlagte omstillingsprosesser. På et mer konkret nivå er det ønskelig å gi studentene forståelse for at endring i det daglige handler om at ledere og ansatte lærer av beslutninger, planer og handlinger, og på den måten utvikler ny kunnskap i sitt arbeid. Det fordrer reflekterte mennesker i dynamiske og lærende organisasjoner.

Følgende emner står sentralt i kurset:

 • Endringens drivkrefter
 • Teorier om strategier for omstilling av organisasjoner
 • Endringsdesign
 • Endringskapasitet
 • Endringsgrep: struktur og/eller kultur
 • Implementering
 • Motstand mot endring
 • Hvordan måle om endringen har vært vellykket

.


Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kandidaten har avansert kunnskap om forskningstradisjoner, teorier og begreper innenfor endringsledelse.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om emnets vitenskapelige problemstillinger og den akademiske debatten om dem.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om hvordan fagets teorier, perspektiver og «verktøykasse» kan brukes til å planlegge og gjennomføre konkrete endringsprosesser.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om hvordan fagets teorier og begreper kan brukes til å analysere faglige problemstillinger innenfor endringsledelse.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan forholde seg kritisk til forskningslitteraturen innenfor feltet endringsledelse.
 • Kandidaten kan bruke sin kunnskap til å formulere og strukturere egne faglige problemstillinger.
 • Kandidaten kan anvende perspektiver på endring som analytiske redskaper i empiriske studier av endringsprosesser.
 • Kandidaten kan vurdere eksisterende teorier og begreper innenfor feltet, og anvende teorier til å arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, og avgrenset forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Kandidaten kan overføre teorier, begreper og metoder knyttet til endring og omstilling til bruk i praksis.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan på selvstendig grunnlag fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i emnet
 • Kandidaten kan kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor emnet
 • Kandidaten kan bidra med utvikling og nytenkning innenfor endringsledelse
 • Kandidaten kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innenfor endringsledelse for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Kandidaten kan bruke sin fagterminologi til å kommunisere med andre fageksperter på området.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 24.02.2023 09:00 (Utlevering)
10.03.2023 14:00 (Innlevering)
50/100 2 Uker A–E, stryk F
Hjemmeeksamen 17.04.2023 09:00 (Utlevering)
03.05.2023 14:00 (Innlevering)
50/100 2 Uker A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk arbeidskrav løses i grupper på 2 eller 3 personer. Oppgaven skal være på inntil 10 sider kjernetekst (forside, innholdsoversikt eller referanseliste inngår ikke i dette sidetallet). Font Times New Roman 12 og linjeavstand 1 ½. Bruk standard oppgaveforside (finnes på UiT sine sider) og inkluder kandidatnumre på forsiden.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen på hver eksamensdel. Hver eksamensdel som individuell eksamen, med bokstavkarakter A-E, med F som stryk.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3039H
 • Tidligere år og semester for dette emnet