vår 2023
BIO-2014 Praksis i næringslivet for biologistudenter - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet Bachelor i Biologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne eller av studenter på mastergradsnivå.

Det anbefales ikke å skrive bacheloroppgave samtidig som man tar dette emnet.


Innhold

Emnet foregår over to semester. Gjennom en praksisplass gir emnet en praktisk innføring i arbeidsoppgaver, rutiner og fokusområder i en bedrift, en institusjon eller en organisasjon. Studentene vil bli introdusert for kravene i emnet ved starten av høstsemesteret. Det forventes at studentene skal finne og søke om praksisplass i løpet av høstsemesteret. Under et 2 dagers arbeidsseminar vil studentene få hjelp og råd for å identifisere relevante praksisinstitusjoner, skrive CV og søknadsbrev. Når studenter har funnet en praksisplass, skal de og veilederen ved vertsinstitusjonen avtale aktiviteter / prosjektdeltakelse, og en kort prosjektbeskrivelse med arbeidsplan. Denne skal godkjennes fagansvarlig. En trepartskontrakt skal signeres mellom studenten, vertsinstitusjonen og UiT. Praksisperioden gjennomføres i påfølgende vårsemester.

I løpet av emnet vil studentene tilegne seg viktig kunnskaper og ferdigheter i forbindelse med søknadsskriving, og de vil gjøre seg kjent med institusjonens funksjon, organisering og arbeidsforhold. I tillegg vil studentene også få muligheten til å bruke sin kunnskap på profesjonelle aktiviteter.


Hva lærer du

Etter fulført emne skal studenten ha tilegnet seg:

Kunnskap

 • kjenne til hovedtrekkene i den virksomheten den har praksis i, herunder historie, formål, organisasjon og formell ledelsesstruktur
 • ha tilegnet seg kunnskap om bedriftens/virksomhetens plass og funksjon i den aktuelle sektoren
 • kjenne til sektorens rammevilkår, herunder de lover, forskrifter og regler som gjelder
 • ha kjennskap til hvilke krav og forventninger det stilles til arbeidstakere og ledere i den aktuelle bedriften / sektoren
 • utføre arbeidsoppgaver i en praksisbedrift etter anvisning fra nærmeste leder
 • kjenne til hovedtrekkene i arbeidslivets spilleregler, herunder etikk, ansvarsforhold, og de plikter og rettigheter man har som arbeidstaker

Ferdigheter

 • identifisere og kontakte relevante institusjoner for senere ansettelse
 • skrive søknad / motivasjonsbrev og CV
 • overfør teoretisk kunnskap til praktiske oppgaver
 • kan reflektere over egen og samfunnets generelle faglig kunnskapsnivå og kunnskapsbehov
 • kan beherske relevante faglige verktøy og teknikker brukt gjennom den aktuelle utplasseringen

Generell kompetanse

 • vise autonomi, ansvar og respekt i et arbeidsmiljø
 • vurdere og reflektere over relevansen av kunnskap tilegnet gjennom studiet i forhold til hva bedrifter/institusjoner etterspør og har behov for
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

2 timer informasjonsmøte og 2 dager (12 timer) veiledende arbeidsseminar for utvikling av CV og jobbsøknader arrangeres i høstsemesteret med en profesjonell karriereveileder. I høstsemestret vil det være tilbud om ukentlige møter for individuell veiledning. Det vil være et seminar i blogg-skriving samt noen oppfølgingsmøter i vårsemestret. Studenter vil anslagsvis bruke 50 timer i høstsemesteret og minimum 120 timers praksis i vårsemesteret.

Eventuell nødvendig sikkerhetsopplæring under praksisparioden vil bli avtalt gjennom trepartskontrakten med vertsinstitusjonen.


Mer info om arbeidskrav

 • Deltakelse på informasjonsmøte og arbeidsseminar og fullføring av praksis
 • Skrive 3 blogginnlegg i løpet av praksisperioden
 • Holde en muntlig presentasjon på slutten av semesteret som er åpen for ansatte og studenter ved Institutt for Arktisk og Marin Biologi.

I løpet av praksisperioden skal studenten skrive tre blogginnlegg. De tre blogginnleggene vil handle om (1) studentens første opplevelser i en ikke-akademisk profesjonell verden, (2) arbeidsoppgavene som er utført, og erfaring underveis og (3) opplevelsen som helhet (både personlig og faglig nivå) med fokus på deres perspektiver på deres rolle som biolog. For praksisplasser som gjennomføres intensivt (over f.eks. tre uker), kan studentene skrive et utvidet blogginnlegg på slutten av praksisperioden som dekker de tre nevnte aspektene i ett. Disse blogginnleggene vil bli godkjent av praksisplassen og fagansvarlig før de blir gjort offentlig tilgjengelige. De vil også gi grunnlaget for det reflekterende essayet som er en del av eksamen.

I tilfeller der blogginnleggene ikke blir godkjent, får studenten en ekstra sjanse til å forbedre de.

På slutten av semesteret skal studentene holde en muntlig presentasjon. Den muntlige presentasjonen blir holdt under et studieseminar og vil være åpent for alle ansatte og studenter ved Institutt for Arktisk og Marin Biologi. Presentasjonen fokuserer på å introdusere praksisplassen, beskrive arbeidet som er utført og dele erfaringer og læringsutbytte. Det er rom for spørsmål og diskusjoner under presentasjonen.

Studentene vil få tilbakemeldinger som består av et skriftlig notat som skisserer styrker og svakheter i studentenes blogger, essay og presentasjon. I tillegg vil studentene også få tilbakemelding fra vertsinstitusjonen.


Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2014
 • Tidligere år og semester for dette emnet