vår 2023
ERN-2008 Ernæring, helse og sykdom 2 - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter bachelor i ernæring og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn, ERN-2000 Humanfysiologi del 1, ERN-2001 Grunnleggende epidemiologi, statistikk og kostvurderingsmetoder , ERN-2002 Humanfysiologi del 2, ERN-2003 Immunologi, farmakologi, epigenetikk og mikrobiologi, ERN-2004 Ernæring, makro- og mikronæringsstoffer, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi, MBI-2001 Biokjemi

Innhold

Studentene skal være kjent med, og kunne formidle kostholdsanbefalingene til gravide, ammende, spedbarn, eldre og idrettsutøvere,.

Emnet skal gi studentene kunnskap om kreftepidemiologi og de molekylære mekanismene ved karsinogense med spesielt fokus på ernæring i et forebyggende perspektiv.

På bakgrunn av kunnskap tilegnet i dette, og tidligere emner, skal studentene kunne patogenese og utbredelse av matvareallergi, irritabel tarm syndrom (IBS) og beinskjørhet i befolkningen og kunne gi ernæringsbehandling ved disse tilstandene.

Emnet skal videre gi studentene kunnskap om hvordan sykdom og aldring kan bidra til redusert ernæringsstatus, hvordan ernæringsstatus vurderes, og kunne iverksette tiltak for forebygging og behandling av aldersrelatert og sykdomsrelatert underernæring.

På bakgrunn av PROFERN-kunnskap tilegnet i tidligere emner, skal kunnskap om struktur i utførelse av pasientkonsultasjon, skriving av journalnotat, og bruk av The Nutrition Care Process (NCP) videreutvikles.


Anbefalte forkunnskaper

ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn, ERN-2000 Humanfysiologi del 1, ERN-2001 Grunnleggende epidemiologi, statistikk og kostvurderingsmetoder , ERN-2002 Humanfysiologi del 2, ERN-2004 Ernæring, makro- og mikronæringsstoffer, ERN-2005 Matvarekunnskap og matvaretrygghet, ERN-2006 Ernæring, helse og sykdom 1, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi, MBI-2001 Biokjemi

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne følgende:

Kunnskaper:

 • Redegjøre for kostholdsanbefalinger for gravide, ammende, spedbarn, spedbarn og eldre
 • Redegjøre for utbredelse, patofysiologi og ernæringsbehandling ved Irritabel Tarm Syndrom
 • Forklare ernæringsepidemiologi knyttet til kreft, samt de molekylære mekanismene ved karsinogenese, og kjenne til kunnskapsstatus relatert til kosthold som risikofaktor for kreft
 • Forklare de molekylære mekanismene ved allergiske reaksjoner og kjenne til medikamentell behandling av matvareallergi
 • Beskrive utbredelse og forekomst av ulike typer matvareallergier hos barn og voksne og redegjøre for sentrale elementer i ernæringsbehandling av matvareallergier
 • Redegjøre for forekomst og patogenese ved beinskjørhet og ernæringsrelaterte faktorers betydning for forebygging og behandling av beinskjørhet
 • Redegjøre for definisjonen av underernæring, årsaker og konsekvenser til redusert ernæringsstatus. Kunne vurdere risiko for underernæring samt diagnostisere underernæring, og deretter planlegge og iverksette tiltak for å forebygge og behandle sykdomsrelatert underernæring. Kunne vurdere vekt- og vekstutvikling hos spedbarn og barn
 • Redegjøre for de vanligste typer næringsdrikker fra apotek
 • Redegjøre for sentrale temaer relatert til idrettsernæring, herunder ernæringsmessige behov ved ulike idretter, etiske perspektiver og antidoping
 • PROFERN: Redegjøre for strukturen i et klinisk journalnotat for KEF. Forklare hva et journalnotat er, hvilken funksjon det har, samt taushetsplikt rundt håndtering av det
 • PROFERN: Redegjøre for struktur og rekkefølge i en pasientkonsultasjon for KEF, samt kunne beskrive hensiktene i de ulike stadier av pasientkonsultasjonen
 • PROFERN: Redegjøre for viktige aspekter av KEF's formidlingskompetanse til pasienter, samt pedagogiske måter å formidle kunnskap til pasienter på både individuelt- og gruppenivå

Ferdigheter:

 • Formidle kostholdsanbefalinger til gravide, ammende, spedbarn og eldre
 • Formidle individualisert kostveiledning til pasienter med kreftsykdom, irritabel tarn syndrom, matvareallergier og beinskjørhet, samt kunne drøfte forskjellen mellom en matvareallergi og en matvareintoleranse
 • Vurdere risiko for underernæring ved risikovurderingsverktøy. Diagnostisere underernæring basert på diagnosekriterier, samt gi kostveiledning ved underernæring, og kunne forklare hva næringsdrikker er og fordelene de har
 • Kunne formidle kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere og kostholdets betydning for presentasjon og restitusjon
 • Kunne drøfte den forskningsbaserte evidens for bruk av kosttilskudd til å fremme idrettspresentasjoner
 • PROFERN: Skrive journalnotat, utvise at man forstår strukturen i pasientkonsultasjon for KEF (basert på trening med kasuistikker)
 • PROFERN: Utvise at man forstår grunnleggende effektiv kommunikasjon til pasienter (basert på trening med kasuistikker)
 • PROFERN: Utvise kompetanse i bruk av The Nutrition Care Process (NCP) (basert på trening med kasuistikker)

Generell kompetanse:

 • Gi individualisert forebyggende- eller behandlende ernæringsbehandling for sykdomsrelatert underernæring og beinskjørhet
 • Gi individualisert ernæringsbehandling ved matvareallergier og irritabel tarm syndrom
 • Gi individualisert kostveiledning til gravide, ammende, spedbarn, eldre og til idrettsutøvere
 • Skrive journalnotater, forstå strukturen i pasientkonsultasjoner og kunne bruke NCP i alle pasient-kasus
 • Ha gode, basale formidlingskunnskaper om pasientkommunikasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger
 • Seminartimer (kasuistikker, gruppeoppgaver, øvelser)
 • Presentasjon av gruppearbeid og selvstendig arbeid
 • Rapportskriving
 • Kjøkkenlab (matvareallergier og matvareintoleranser)
 • PROFERN (yrkesutøvende kompetanse som KEF)
 • VITERN (kritisk artikkellesing og presentasjon i plenum)

Det er ikke praksis/hospitering i emnet.

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk og/eller engelsk.


Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2024

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 27.03.2023 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon av gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
Kjøkkenlab Godkjent – ikke godkjent
VITERN-oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltagelse på presentasjon av gruppearbeid
 • Kjøkkenlab
 • Innlevering og plenumspresentasjoner av VITERN-oppgave

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ERN-2008
 • Tidligere år og semester for dette emnet