vår 2023
FRI-1450 Friluftsliv - natur, kultur og samfunn - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Årsstudium arktisk friluftsliv og Bachelor i arktisk friluftsliv og naturguiding og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar for seg friluftslivets samfunnsmessige betydning, praksiser, verdigrunnlag, filosofi, forvaltning kulturhistorie og politiske og sosiale sammenhenger. Emnet utdyper tematikk fra IDR-0510 Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Redegjøre for friluftslivets betydning i dagens samfunn, knyttet til fritid, utdanning, folkehelse og integrering
 • Kjennskap til friluftslivets organisering og beskrive friluftslivets praksiser og trender både regionalt og nasjonalt
 • Kjenne til hovedtrekk i naturforvaltning som angår friluftsliv
 • Kunnskap om ulike brukergrupper, tradisjoner, ferdselsformer og interessekonflikter i friluftsliv og naturbasert reiseliv.
 • Knytte friluftsliv til naturopplevelse, miljøpåvirkning og økofilosofi
 • Kjennskap til tradisjonskunnskap i friluftsliv og bruk av natur, inkludert samisk kultur

Ferdigheter

 • Beskrive, identifisere og vurdere ferdselsformer, kulturer og interessekonflikter knyttet til friluftsliv og bruk og forvaltning av natur - både lokalt og nasjonalt.
 • Redegjøre for og vurdere allmennhetens bruk av og tilgang til natur
 • Diskutere friluftsliv som metode for integrering og folkehelsearbeid
 • Fortolke landskap, naturfenomener, fauna og kulturspor i naturen
 • Gjennomføre og analysere friluftslivsfaglige undersøkelser knyttet til aktuell friluftslivsfaglig problematikk

Kompetanse

 • Drøfte friluftslivets samfunnsrelevans
 • Skriftlig og muntlig formidle og drøfte friluftsliv ut fra et sosiokulturelt, filosofisk og forvaltningsmessig perspektiv
 • Drøfte friluftslivspraksiser i en kulturell kontekst
 • Kritisk reflektere over utøvelse og utvikling av ulike praksiser i friluftsliv og naturbasert reiseliv
 • Vise evne til kritisk tenkning og refleksjon i arbeid med friluftslivsfaglige problemstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk/skandinavisk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Læringsaktivitetene i emnet legger vekt på fokus på studentaktive læringsformer. Dette inkluderer seminarer, forelesninger, uteaktivitet, plenumsdiskusjoner, gruppeoppgaver, digitale møtepunkter, studentfremlegg og veiledning.

Emnet er todelt der del 1 samkjøres med Arctic Winter Friluftsliv og del 2 samkjøres med FRI- 1442 Arktisk friluftsliv og veiledning 2.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 08.06.2023 08:00
30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltagelse Godkjent – ikke godkjent
Prosjektbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
Prosjektarbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves minimum 80 % deltakelse i all læringsaktivitet. I tillegg må følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent:

 • Godkjent prosjektbeskrivelse og gjennomført veiledning
 • Gjennomføring av et prosjektarbeid i friluftsliv med fagtekst

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen er en muntlig, visuell presentasjon av prosjektarbeid og fagtekst (godkjente arbeidskrav) med påfølgende utspørring.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FRI-1450
 • Tidligere år og semester for dette emnet