vår 2023
JUR-3902 Masteroppgave liten - 30 stp

Emnetype

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid forbeholdt studenter som er tatt opp på studiet Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Emnebeskrivelsen må ses i sammenheng med Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Fagplan for femte avdeling ved masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og Reglementet for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap.

Opptakskrav

Oppmelding forutsetter bestått tredje avdeling master i rettsvitenskap, jf. Reglement for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap. Fakultet kan gi utenlandske studenter og kandidater som i studieøyemed oppholder seg ved Det juridiske fakultet adgang til å få bedømt en masteroppgave.

Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksameneller JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksameneller JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksameneller JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen

Innhold

Emnet inngår i femårig master i rettsvitenskap ved UiT og bygger videre på de kunnskaper og ferdigheter studentene har tilegnet seg gjennom studiet, herunder ved skriftlige arbeider som semesteroppgave, hjemmeeksamen, og praksismappen, samt metodiske kunnskaper og ferdigheter.

Masteroppgaven skal gi studentene trening i bearbeidelse og fremstilling av større juridiske eller delvis juridiske problemstillinger, basert på en selvstendig analyse av tema og kildemateriale. Masteroppgaven skal i tillegg gi studentene en faglig fordypning i et særskilt emne.

Studenter som gjør bruk av tilbudet om veiledning under arbeidet med masteroppgaven, får også trening i å skulle forholde seg til en tidsplan med flere innleveringsfrister før endelig innlevering. Når masteroppgaven skrives som en gruppeavhandling, gis studentene også trening i gruppearbeid.


Hva lærer du

Kunnskap

Etter bestått masteroppgave har studenten:

 • spesialisert innsikt innenfor det fagfeltet masteroppgaven omhandler
 • inngående kunnskap om de særskilte metodiske utfordringene på fagområdet, med sikte på å kunne foreta selvstendig analyse av tema og kildemateriale
 • avansert kunnskap om grunnleggende vitenskapsidealer, herunder krav til referanser og respekt for andres arbeider
 • avansert kunnskap om bearbeidelse og fremstilling av større juridiske eller delvis juridiske problemstillinger
 • kunnskap om de etiske spørsmålene som reises innen fagfeltet, og om etiske dilemmaer i juridisk forskning

Ferdigheter

Etter bestått masteroppgave kan studenten:

 • identifisere, formulere og drøfte rettslige problemstillinger i samsvar med faglige idealer, herunder å disponere stoffet i hovedproblemstillinger, argumentasjon og konklusjoner
 • bruke juridisk metode på en selvstendig måte, herunder argumentere åpent og mest mulig fullstendig med presise og etterprøvbare kildehenvisninger
 • skrive en selvstendig framstilling
 • orientere seg i tilfanget av kilder; finne relevante kilder og selvstendig og kritisk skille kilder med akademisk tyngde fra andre
 • fremstille rettslige resonnementer på en tydelig og presis måte, skriftlig til fagfellesskapet
 • skille mellom rettsdogmatiske og rettspolitiske analyser i juridisk arbeid, herunder kritisk å vurdere gjeldende rett og drøfte behovet for endringer
 • identifisere og forstå samfunnsmessig relevans av de(n) rettslige problemstillingen(e) som utredes.
 • fremstille en større juridisk utredning på minimum 37 sider og maksimum 55 sider.

Generell kompetanse

Etter bestått masteroppgave kan studenten:

 • Anvende kunnskaper og ferdigheter ervervet i arbeidet med masteroppgaven, individuelt og i samarbeid med andre
 • Kommunisere rettslige resonnementer på en tydelig og presis måte, skriftlig til fagfellesskapet og allmennheten
 • Anvende kunnskap og ferdigheter ervervet i arbeidet med masteroppgaven på alle rettsområder og til alle arbeidsoppgaver og prosjekter hvor det er relevant
 • Identifisere og reflektere over problemstillinger knyttet til akademisk redelighet i skriftlige fremstillinger
 • Anvende de ovennevnte kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre større skriftlige arbeider innenfor gitte tidsrammer

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket på det obligatoriske innføringskurset er norsk.

Fakultetet kan godkjenne at en masteroppgave blir levert på et annet språk enn norsk, jf. reglementet for valgfri del § 24 nr. 2.


Undervisning

Studentene må gjennomføre et obligatorisk innføringskurs som gir en innføring i skriving av større arbeider og vitenskapelig tenkning, jf reglementet § 17 nr. 1. Kurset består av både forelesninger og seminarundervisning. Studentene gis videre tilbud om veiledning under arbeidet med masteroppgaven, jf reglementet § 18.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 03.05.2023 12:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk undervisning for masteroppgavestudenter Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Deltakelse på innføringskurset er et vilkår for å levere masteroppgave til bedømmelse. Fritak fra deltakelse på innføringskurset kan bare gis i særlige tilfeller, og etter skriftlig søknad til fakultetet.

Kontinuasjonseksamen

Kandidater som fremstiller seg til eksamen i emnet og blir bedømt til karakteren F har rett til å kontinuere, jf. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: JUR-3902
 • Tidligere år og semester for dette emnet