vår 2023
LER-1052 FoU-tema 5-10 - Grunnleggende ferdigheter - 5 stp

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1062 FoU-tema 5-10 - Grunnleggende ferdigheter 5 stp

Innhold

Emnet skal gi studentene innsikt i elevkunnskap med fokus på 13-16-åringene og opplæring i grunnleggende ferdigheter. Studenten skal utforske en fokuselevs utvikling og læring som utgangspunkt for å få innhold i begrepet tilpasset opplæring og innsikt i hva som kreves av systematisk observasjon og dokumentasjon. Undervisningen inneholder tema knyttet til PEL (pedagogikk og elevkunnskap) og studentenes fag 2. Dersom en student har hatt emnet LER-1050 knyttet til sitt fag 2 skal dette emnet (LER-1052) knyttes til studentens fag 1.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • 13 - 16-åringers kompetanseutvikling og livsverden
 • observasjon og kartlegging av kompetanse som grunnlag for videre opplæring i grunnleggende ferdigheter og læring i skolefagene
 • relevante profesjonsetiske retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • observere, dokumentere og analysere elevers kompetanse og læring
 • argumentere for valg av pedagogiske handlinger basert på empiri og pedagogisk og fagdidaktisk teori

Kompetanse

 • kan inngå i en tverrfaglig samtale om tilrettelagt opplæring i grunnleggende ferdigheter med støtte i et relevant fagspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er observasjon i praksis, dialogseminar og skriveverksted. Emnet forutsetter også selvstudium av utvalgt litteratur om ungdoms utvikling og om observasjon. Antall undervisningstimer utgjør om lag 25 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: LER-1052
 • Tidligere år og semester for dette emnet