vår 2023
MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekonpetanse + mattematikk R1+R2 og fysikk1.

Søknadskode 9391.


Innhold

Lineær algebra. Tallfølger og rekker. Konvergenstester. Potensrekker. Taylorrekker. Fourierrekker. Laplacetransformasjon.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

Hva lærer du

Etter endt emne skal kandidaten ha godt faglig grunnlag og matematisk forståelse i de temaene som gjennomgås, som andre emner kan bygge videre på.

Kunnskap

Kandidaten har:

 • Grundige kunnskaper om lineær algebra, egenverdier og egenvektorer og noen av deres anvendelser.
 • Gode kunnskaper om rekker og rekkeutviklinger og konvergensegenskapene til disse, og kjenner til hvordan disse kan brukes til å løse matematiske problemer.
 • Gode kunnskaper om Laplacetransformasjon.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Løse lineære likningssystemer.
 • Finne egenverdier og egenvektorer og kan buke disse til å løse matematiske og praktiske problemer.
 • Finne rekkeutviklinger til funksjoner og kan bestemme konvergensegenskapene til disse.
 • Bruke laplacetransformen til å løse differensiallikninger og systemer av differensiallikninger.
 • Resonnere matematisk og bruke digitale hjelpemidler til å løse matematiske problemstillinger.

Generell kompetanse

Kandidaten har:

 • Forståelse for at matematiske metoder kan brukes til å beskrive og å forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger ved hjelp av matematikk.
 • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

60 timer forelesninger og 24 timer regneøving.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 05.06.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske øvelser Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.

For mer informasjon. se: - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Forskrift for eksamener i Tromsø


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-1052
 • Tidligere år og semester for dette emnet