vår 2023
PFF-3020 Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanningen 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

For å ta emnet må studentene ha oppfylt følgende progresjonskrav i fagplanen for lektorutdanningen 8-13: For å starte på profesjonsfag og praksis i år 4 (8. semester), må studentene ha bestått profesjonsfag og praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine, bestått fordypningsoppgaven og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt i forhold til fagplanen.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser

Innhold

Emnet tar for seg skolen i det mangfoldige samfunnet og hvordan det mangfoldige samfunnet speiles i skolen. Undervisning og læringsaktiviteter skal kvalifisere studentene til å ivareta et lokalt, regionalt og globalt perspektiv i danning og læring. Arbeidsmåter som fremmer kunnskapsproduksjon og samarbeid mellom elevene vil vektlegges. Undervisningen vil også legge vekt på kulturelt mangfold i skolen og samfunnet og hvordan dette kan møtes med god undervisning. Et særlig fokus rettes mot samiske elevers rett til opplæring og hvordan deres særlige forutsetninger kan bli møtt. Undervisningen vil også legge vekt på psykisk helse i skolen.

Undervisningen vil videre ta opp skolen som institusjon og organisasjon. Særlig vektlegges endrings- og utviklingskompetanse og å utvikle studentens forståelse for å være med å forme skolens utviklingsarbeid i et fellesskap. I tillegg vil sammenhengen mellom skolens overordnede mandat og organisasjonsforståelse være et viktig tema. I dette inngår også å utvikle forståelse for hvorfor lærersamarbeid, skole-hjemsamarbeid og samarbeid med eksterne aktører er viktig for lærernes arbeid og skolens utvikling.

Undervisningen og arbeidsmåtene skal kvalifisere studentene til å beherske vitenskapsteori og metodekunnskap som er relevant for endringsarbeid i skolen. Særlig vektlegges kunnskap om metoder som fremmer innsikt i profesjonelle handlinger.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • god forståelse for betydningen av lokale, nasjonale og globale perspektiv i danning og læring
 • god forståelse av hva som kjennetegner skolen som institusjon og organisasjon
 • kunnskap om betydningen det mangfoldige samfunn og ungdomskultur har for skolens virksomhet
 • god kunnskap om sosiokulturelle forskjeller i samfunnet og betydningen det har for skolens virksomhet
 • inngående kunnskap om betydningen av lærernes samarbeid; kollegialt, med foreldre og med eksterne aktører.
 • kunnskap om samiske elevers rettigheter og situasjon i skolen.
 • kunnskap om ungdoms utvikling, ungdoms i vanskelige livssituasjoner og psykisk helse i skolen
 • inngående kunnskap om vitenskapsteori, aktuell forskningslitteratur og grunnleggende kunnskap i metoder som fremmer profesjonell kunnskapsutvikling i læreryrket

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre fremlegg av pedagogiske teori og praksis
 • inngå i samtaler, reflektere over og analysere problemstillinger som reflekterer pedagogisk teori, etikk og praksis
 • planlegge, gjennomføre og reflektere over endringsarbeid i skolen
 • finne frem, kritisk vurdere og anvende aktuell og relevant forskningslitteratur og nettbaserte fagressurser
 • anvende varierte metoder som er relevant for utvikling av profesjonell lærerkompetanse.
 • analysere betydningen av samfunnet for skolens virksomhet.
 • analysere betydningen av sosiokulturelle forskjeller i samfunnet for skolens virksomhet.
 • beskrive hvordan skolen kan håndtere ulike utfordringer for ulike elevgrupper
 • inngå i dialoger og skape trygge relasjoner med deltakere med annen kulturell, språklig eller religiøs bakgrunn enn en selv

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, digitale undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 40 timer.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 19.05.2023 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig deltakelse undervisning Godkjent – ikke godkjent
Praksis 4. studieår Godkjent – ikke godkjent
Presentere kunnskaper utviklet i prosjektarbeid Godkjent – ikke godkjent
Undervisningsseminar for medstudenter Godkjent – ikke godkjent
Tekst om pedagogisk teori og praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • delta i og legge frem kunnskaper utviklet i prosjektarbeid sammen med medstudenter
 • planlegge, lede og gjennomføre undervisningsseminar for medstudenter
 • levere inn tekst om pedagogisk teori og praksis
 • obligatorisk deltakelse i 80 % av undervisningen i emnet
 • bestått praksis 4. studieår

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.

En individuell eksamensoppgave som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PFF-3020
 • Tidligere år og semester for dette emnet