vår 2023
REL-2025 Fordypningsoppgave i religionsvitenskap for lektor 8-13 - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorudanning med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir deg anledning til fordypning i et religionsvitenskapelig tema knyttet til et forskningsfelt som en eller flere av instituttets fagansatte arbeider med. Valg av tema for fordypningen gjøres i samråd med den av de fagansatte som utpekes som din veileder. Gjennom emnet får du formulere ditt eget fokus, finne ditt eget pensum, lese deg opp på forskningen på det valgte feltet og skrive et essay om det.

Innsikten du tilegner deg i et avgrenset forskningsfelt kan siden bli et godt utgangspunkt for utformingen av masteroppgaven.

For hvert fordypningsemne du tar må du, i samråd med veileder, velge et nytt tema og nytt pensum. Du kan enten velge nært beslektede tema og slik bygge spesialistkompetanse på et felt du er særlig interessert i, eller utforske forskjellige tema og slik tilegne deg større faglig bredde.

Fordypningsfeltene varierer fra semester til semester, alt etter hvem av de fagansatte som er tilgjengelige som veiledere. Oppdatert informasjon om fordypningsfeltene finnes på nettsiden til studieprogrammet, under våre undervisere.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • forskningshistorien og empiriske funn på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt
 • aktuelle problemstillinger på et avgrenset religionsvitenskapelig forskingsfelt
 • sentrale teorier og metoder på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for forskningshistorien, empiriske funn og aktulle problemstillinger på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt
 • presentere og reflektere kritisk over sentrale teorier og metoder på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt
 • skrive et faglig essay som presenterer aktuelle forhold på et avgrenset forskningsfelt

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamnesspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av cirka 10 timer seminar om ulike steg i forskningsprosessen, skriving og formalia (deriblant bruk av kilder og referanser, sjangerkrav og forskningsetikk). Seminaret omfatter arbeid med og presentasjoner av utkast til ulike deler av essayet. Det forutsettes aktiv studentdeltagelse.

I tillegg gis det veiledning om temaet man har valgt, individuelt eller i grupper (dersom flere studenter fordyper seg i samme forskningsfelt), til sammen cirka 10 timer i løpet av semesteret.

Det tilbys også en lese- og skrivelab, hvor studentene møtes for å arbeide konsentrert med fordypningsoppgavene. Dette er felles for alle fordypningsemnene i faget. En fagansatt er tilgjengelig for konsultasjon på begynnelsen eller slutten av disse arbeidsøktene.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer hvert år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 31.05.2023 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tematisk avgrensning og ferdig pensumliste Godkjent – ikke godkjent
Et sammendrag fra valgt forskningsfelt Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Arbeidskrav 1: tematisk avgrensning og ferdig pensumliste
 • Arbeidskrav 2: et sammendrag av essayet (cirka 500 ord) med sentrale problemstillinger fra det valgte forskningsfeltet

Frister for levering av arbeidskravene oppgis ved semesterstart.


Mer info om vurderingsform oppgave

Én fordypningsoppgave (et essay) på til sammen ca. 5000 ord (tilsvarer ca. 12-13 sider) leveres mot slutten av semesteret.

Felles pensum ca. 250 sider. Selvvalgt pensum ca. 750 sider. Godkjennes normalt av veileder senest en måned etter semesterstart.

Emnet må være vurdert til bestått for at studenten kan følge videre studieprogresjon i lektorprogrammet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REL-2025
 • Tidligere år og semester for dette emnet