vår 2023
RUS-3982 Mastergradsoppgave i russisk språk og litteratur ved lektorutdanningen trinn 8-13 - 40 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanning trinn 8-13, studieretning russisk (fra og med kull 2013).

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med et begrenset tema innenfor russisk språk- eller litteraturvitenskap. Oppgaven kan ta for seg 1) en faglig problemstilling av relevans for skolen eller 2) et faglig tema som er relevant i forhold til skolens læreplaner og som ses i lys av en fagdidaktisk problemstilling (en integrasjon av disiplinfag og fagdidaktikk). Dersom temaet er rent faglig, skal det kort redegjøres for hvordan dette er relevant for skolen.

Tema for masteroppgaven bestemmes av studenten i samråd med veilederne. Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt eller med utgangspunkt i et undervisningsemne.

Oppgaven skal være et kortere arbeid på 40-70 tekstsider. Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 30 tekstsider.

Vanligvis skrives masteroppgaven individuelt, men to eller tre studenter på samme kull kan også skrive oppgave i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50 % og 100 %, og det skal framgå hva hver student har bidratt med.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • grundig kunnskap om og stor forståelse av et avgrensa område av faget spesielt om det er en oppgave med rent faglig tema
 • kunnskap om problemstillingens relevans, legitimering og praksis i faget i skolen i den grad det er en oppgave med mer eller mindre fagdidaktisk tema
 • kjennskap til aktuelle etiske krav og retningslinjer for forskningsfeltet
 • grunnlag for videre forskning innenfor faget

Ferdigheter

Du kan:

 • formulere et forskningsspørsmål og planlegge et metodisk opplegg for ei utforsking av spørsmålet
 • mestre litteratursøk og bruk av forskningslitteratur
 • analysere data fra undersøkelsen og drøfte og konkludere ut fra forskningsspørsmålet
 • reflektere over emnet i et skolefaglig perspektiv om det er en oppgave med fagdidaktisk tema
 • utforme et større skriftlig arbeid der det gjøres greie for arbeidet i et klart og korrekt språk

Kompetanse

Du kan:

 • behandle et tema innenfor felt relevant for undervisning i skolen på en kritisk måte og på tilfredsstillende teoretisk og metodisk grunnlag
 • jobbe selvstendig med prosjektarbeid og problemløsning ved å bearbeide, organisere og drøfte et større materiale ut fra en høvelig metodikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med veiledning. Det oppnevnes vanligvis én veileder, men det kan ved siden av en hovedveileder oppnevnes en biveileder dersom temaet for oppgaven tar for seg en kombinasjon av et faglig og fagdidaktisk tema som gjør dette nødvendig, og en hovedveileder ikke kan dekke begge deler. Veiledning gis individuelt, og i enkelte tilfeller også i grupper i form av avhandlingsseminarer e.l.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 15.05.2023 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon av første utkast av prosjektskissen Godkjent – ikke godkjent
Prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon av masteroppgaven Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • En muntlig presentasjon på masterseminaret (skriveseminaret) av første utkast av prosjektskissen. Presentasjonen gjøres før innleveringen av endelig prosjektskisse 1. november.
 • En prosjektskisse på 5-7 sider inkludert referanser. Mot slutten av det første semestret av arbeidet med masteroppgaven skal det leveres en prosjektskisse der det klargjøres hva som er tema og problemstilling for oppgaven, hva slags materiale den skal bygge på, hva slags teori og metode som er tenkt brukt, hvordan oppgaven er tenkt disponert, og hvordan det videre arbeidet med oppgaven er planlagt. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder(ne) og må være levert innen 1. november.
 • I vårsemesteret (siste semester med arbeid på masteroppgaven) holdes en presentasjon av masteroppgaven på masterseminaret innen 20. april.

Mer info om vurderingsform oppgave

Når eksamen i alle andre emner på lektorutdanningen er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen, i form av innlevering av masteroppgaven. Dersom studenten ikke har bestått alle andre emner, må det foretas en vurdering om kandidaten kan levere sin masteroppgave i det aktuelle semesteret eller ikke.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: RUS-3982
 • Tidligere år og semester for dette emnet