vår 2023
TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunskapskrav: MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører eller tilsvarende kunnskaper i vektorregning og funksjonslære.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører 10 stp

Innhold

Generell kjemi: Atomets oppbygging, kjemiske bindinger, konsentrasjonsmål, forbrenningsreaksjoner og energi, syrer og baser, spenningsrekka. Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, organiske stoffer og strukturformler, fysiske og varmetekniske data for stoffer. Elektrolyse, galvaniske elementer og elektromotorisk spenning.

Klassisk mekanikk: Posisjon, hastighet og akselerasjon på vektorform, bevegelseslikninger, krefter, Newtons lover, arbeid og energi, massesenter, bevaring av bevegelsesmengde, rotasjon og rotasjonsenergi, kraftmoment, spinn, kraftmoment- og spinn-setningene, elastisitet.

Fluidmekanikk: Trykk, oppdrift, kontinuitetslikningen, Bernoullis likning, viskositet.

Varmelære: Aggregattilstander, varmekapasiteter, varmeoverføring, gasslover, varmelærens 1. og 2. hovedsetning, termiske prosesser.


Anbefalte forkunnskaper

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kjenner de definisjoner, begreper, og kjemiske og fysiske lover som inngår i emnets faglige innhold, og som er relevante for kandidatens studium. Kjenne lovenes gyldighetsområde og begrensninger.

Ferdigheter:

 • Innen de nevnte temaene, kan analysere et problem, formulere det ved hjelp av symboler, formler og matematikk, og om mulig løse det.

Generell kompetanse:

 • Forstår hvordan de generelle fysiske og kjemiske lover og prinsipper kan anvendes både i dagliglivet og innen ingeniørfaglige emner.
 • Kan tilegne seg videregående kunnskaper som bygger på de nevnte kunnskapene og ferdighetene

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men læremateriell kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer. Obligatoriske regneøvinger.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 15.05.2023 09:00 (Utlevering)
15.05.2023 13:00 (Innlevering)
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Regneøvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

2 av 3 regneøvinger i fysikk og 1 regneøving i kjemi

Kontinuasjonseksamen

Det gis rett til kontinuasjon
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TEK-2502
 • Tidligere år og semester for dette emnet